1. prioritāte
Zvejniecības konkurētspēja un ūdens bioloģiskie resursi 

Kods Pasākuma nosaukums Pieteikuma termiņš
U10201.01

Inovācija, pilotprojekti, sadarbība ar zinātni zvejniecībā

Kārta atvērta
30.10.2023.-15.12.2023.

U10202.01

Resursu efektivitāte un pievienotās vērtības radīšanas zvejas produktiem

Kārta noslēgusies

U10203 Zvejas kuģa pirmā iegāde Kārta noslēgusies

U10204.01

Atbalsts zvejniekiem piekrastes zvejā

Kārta atvērta
15.11.2023.-15.12.2023.

U10205 Zvejas flotes modernizācija Kārta atvērta
19.06.2023.-15.12.2023.
U10106 Aizsargājamo jūras zīdītāju radīto zaudējumu segšana Kārta noslēgusies
U10107 Zivju dzīvotņu kvalitātes uzlabošana  
U10108 Integrētā jūrlietu politika Kārta atvērta
06.12.2023.-31.01.2024.
U10409 Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana  
U10510 Galīga zvejas darbību pārtraukšana   
U11111 Datu vākšana un apstrāde zivsaimniecības pārvaldības un zinātniskiem mērķiem Kārta noslēgusies
U11012 Kontrole un noteikumu izpilde Kārta atvērta
19.06.2023.-15.12.2023.

2. prioritāte
Veicināt ilgtspējīgas akvakultūras darbības, kā arī zvejniecības un akvakultūras produktu pārstrādi un tirdzniecību, veicinot pārtikas nodrošinājumu Savienībā 

Kods Pasākuma nosaukums Pieteikuma termiņš
U20113 Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus Kārta noslēgusies
 • U20214.01
 • U20214.02

Kārta atvērta
30.10.2023.-15.12.2023.

U20215 Akvakultūras krājuma apdrošināšana  

U20216.01

Investīcijas akvakultūrā

Kārta atvērta
30.10.2023.-15.12.2023.

U20217.01 Atzītu ražotāju organizāciju plānu īstenošana Kārta noslēgusies
U20218

Tirdzniecības veicināšanas pasākumi

Kārta noslēgusies

(apgūts finansējums)

 • U20219.01
 • U20219.02
 • Kārta atvērta
  11.05.2023.-15.12.2023.
 • Kārta atvērta
  30.10.2023.-15.12.2023.
 • U20220.01
   
 • U20220.02
Kompensācijas ārkārtas vides, klimata un publiskās veselības gadījumiem:

 

 • Kārta noslēgusies
 • Kārta noslēgusies

3. prioritāte
Veicināt ilgtspējīgu zilo ekonomiku piekrastes, salu un iekšzemes teritorijās un veicināt zvejniecības un akvakultūras kopienu attīstību

Kods Pasākuma nosaukums Pieteikuma termiņš

U31421

 • U31421.1
 • U31421.2

SVVA stratēģiju īstenošana

 • Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana
 • Ostu infrastruktūras attīstības stiprināšana

Kārta noslēgusies

U31322.01

Atbalsts SVVA stratēģiju sagatavošanai

Kārta noslēgusies

U31523.01

VRG administrēšanas pasākumi

Kārta atvērta