1. prioritāte
Zvejniecības konkurētspēja un ūdens bioloģiskie resursi 

Kods Pasākuma nosaukums Pieteikuma termiņš
U10201.01

Inovācija, pilotprojekti, sadarbība ar zinātni zvejniecībā

Kārta atvērta
22.04.2024.-13.12.2024.

U10202.01

Resursu efektivitāte un pievienotās vērtības radīšanas zvejas produktiem

Kārta noslēgusies

U10203 Zvejas kuģa pirmā iegāde Kārta plānota
2025.gadā (ja būs pieejams finansējuma atlikums)

U10204.01

Atbalsts zvejniekiem piekrastes zvejā

Kārta plānota
2024.gada 4.ceturksnī

U10205 Zvejas flotes modernizācija Kārta atvērta
22.02.2024.-13.12.2024.
U10106 Aizsargājamo jūras zīdītāju radīto zaudējumu segšana

Kārta atvērta
09.05.2024.-15.06.2024.

U10107 Zivju dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Kārta atvērta
15.04.2024.-14.05.2024.
U10108 Integrētā jūrlietu politika Kārta nav plānota
(finansējums rezervēts)
U10409 Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana Kārta nav plānota,
jo nav iestājušies attiecīgi gadījumi
U10510 Galīga zvejas darbību pārtraukšana

Kārta nav plānota
(finansējums ir izsmelts)

U11111 Datu vākšana un apstrāde zivsaimniecības pārvaldības un zinātniskiem mērķiem Kārta plānota
2024.gada 4.ceturksnī
U11012 Kontrole un noteikumu izpilde Kārta noslēgusies

2. prioritāte
Veicināt ilgtspējīgas akvakultūras darbības, kā arī zvejniecības un akvakultūras produktu pārstrādi un tirdzniecību, veicinot pārtikas nodrošinājumu Savienībā 

Kods Pasākuma nosaukums Pieteikuma termiņš
U20113 Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus Kārta plānota
2024.gada 2.ceturksnī
 • U20214.01
 • U20214.02

Kārta atvērta
22.04.2024.-13.12.2024.

U20215 Akvakultūras krājuma apdrošināšana Kārta plānota
2025.gadā

U20216.01

Investīcijas akvakultūrā

Kārta atvērta 22.04.2024.-13.12.2024.

U20217.01 Atzītu ražotāju organizāciju plānu īstenošana Kārta atvērta
05.02.2024.-15.06.2024.
U20218

Tirdzniecības veicināšanas pasākumi

 • Kārta noslēgusies (apgūts finansējums)

   
 • Kārta noslēgusies

 

 

 • U20219.01
 • U20219.02
 • Kārta atvērta
  09.05.2024.-30.09.2024.
 • Kārta atvērta
  22.04.2024.-13.12.2024.
 • U20220.01
   
 • U20220.02
Kompensācijas ārkārtas vides, klimata un publiskās veselības gadījumiem:

 

 • Kārta noslēgusies
 • Kārta noslēgusies

3. prioritāte
Veicināt ilgtspējīgu zilo ekonomiku piekrastes, salu un iekšzemes teritorijās un veicināt zvejniecības un akvakultūras kopienu attīstību

Kods Pasākuma nosaukums Pieteikuma termiņš

U31421

 • U31421.1
 • U31421.2

SVVA stratēģiju īstenošana

Kārta noslēgusies

 • Kārta atvērta no 28.02.2024. (izsludina VRG)
 • Kārta ieplānota (izsludina VRG)

U31322.01

Atbalsts SVVA stratēģiju sagatavošanai

Kārta noslēgusies

U31523.01

VRG administrēšanas pasākumi

Kārta atvērta