Lauku bloku karte aptver visu Latvijas Republikas teritorijas lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kura ir labā lauksaimniecības stāvoklī, attēlo daļu no Lauku attīstības plāna nepieciešamās informācijas un kalpo pārskatam par lauku bloku savstarpējo izvietojumu teritorijā. Karte satur lauku bloku robežas un to identifikācijas numurus.

Lauku bloks ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes gabals, kura robežas ir stabilas, dabā identificējamu objektu robežas, zemes lietošanas veidu robežas, viena lauksaimnieka apsaimniekoto platību robežas vai nekustamā īpašuma robežas.

 • upes, strauti, grāvji, žogi, dzīvžogi, ceļi un citi lineāri objekti, ja to platums pārsniedz 2m;
 • ezeri, meži, krūmāji, purvi un pārpurvotas vietas;
 • kultūrtehnisko pasākumu rezultātā izveidotās akmeņu un novāktā apauguma kaudzes, karjeri, dīķi, parki;
 • administratīvās robežas;
 • zemes vienību robežas;
 • citas teritorijas, kas pēc savas funkcionalitātes nav lauksaimniecībā izmantojamas zemes;
 • atsevišķu lauku bloku savstarpējā robeža velkama pa kadastra robežām, vai citiem dabā identificējamiem atskaites punktiem, kas uzmērīti instrumentāli vai noteikti ar GPS.

Ārpusbloka elements ir nelauksaimnieciska zemes teritorija, kuru no visām pusēm ietver lauku bloks. Ārpusbloka elementi ir:

 • lauksaimniecībā neizmantojamā zeme (krūmi, koki, meža zeme);
 • pagalmi;
 • akmeņu kaudzes, koku grupas, dīķi un tamlīdzīgi objekti;
 • lineāri lauku bloka objekti (koku rindas, grāvju fragmenti, akmeņu krāvumi un tamlīdzīgi);
 • dārzkopības sabiedrību un apbūves teritorijas.

Lauku blokā var būt ainavu elementi – dīķi un koku, krūmu grupas.

2. att. Lauku reģistra ģeogrāfiskās informācijas sistēmas interneta versija.
2. att. Lauku reģistra ģeogrāfiskās informācijas sistēmas interneta versija.

Katram lauku blokam Lauku reģistra ĢIS piešķir unikālu identifikācijas numuru, kas ir spēkā tik ilgi, kamēr pastāv attiecīgais lauku bloks:

 • iezīmējot jaunu lauku bloku, sistēma bloka identifikācijas numuru ģenerē automātiski pēc pieskarpunkta koordinātām;
 • apvienojot lauku blokus, veidojas jauns bloka identifikators un tiek pārrēķināta bloka platība;
 • sadalot vienu bloku divos vai vairākos, veidojas jauni bloka identifikatori un tiek izrēķinātas jaunās lauku bloku platības;
 • dzēšot lauku bloku, tiek dzēsts arī lauku bloka identifikācijas numurs;
 • izmainot bloka robežas, kā rezultātā mainās bloka platība, bloka identifikators paliek iepriekšējais, izņemot gadījumu, kad bloka robežu maiņas rezultātā bloka identifikācijas numura koordinātu punkts atrodas ārpus bloka teritorijas.

Lauku reģistra ģeogrāfiskās informācijas interneta versijā tiek publicēta ES platību atbalsta administrēšanā izmantotā telpiskā informācija par lauku blokiem, Eiropas Savienības nozīmes daļēji dabīgu zālāju biotopu vai putnu dzīvotni un bioloģiski vērtīgo zālāju, bioloģiskās lauksaimniecības u.c. platībām.

Lauku reģistra interneta versijā ir ietverta ĢIS funkcionalitāte, kas lietotājam ļauj atrast informāciju par apsaimniekotajām lauksaimniecības zemēm. Meklēšana iespējama pēc kadastra vai lauku bloka numura. Katram lauku blokam var redzēt tā numuru, platību un pēdējo aktualizēšanas/precizēšanas datumu.

Lauku bloku precizēšana

 • Lauku bloku precizēšanu var ierosināt Lauku atbalsta dienesta klients (Klientu reģistrā reģistrēta fiziska vai juridiska persona), iesniedzot lauku bloku precizēšanas pieprasījumu Elektroniskā pieteikšanās sistēmā (turpmāk EPS) .
 • Lauku bloku precizēšana jāveic gadījumos, kad:
  • dabā esošais stāvoklis neatbilst kartē esošajam lauku blokam, tas ir nepieciešams lauku blokā iekļaut sakoptu platību vai dzēst neapsaimniekotu platību;
  • apsaimniekotajā platībā nav izveidots lauku bloks;
  • jāizveido jauni ainavu elementi.
 • Pirms ierosināt precizēšanas pieprasījumu, pārliecinieties, vai izmaiņas jau nav veiktas, apskatot aktuālo stāvokli lauku bloku kartē.
 • Lauku blokā tiek iekļautas tikai tās platības, kuras uz precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi ir koptas (labā lauksaimniecības stāvoklī).
 • EPS lietotāji ar precizēšanas pieprasījuma aizpildīšanu var iepazīties E-Pieteikšanās sistēmā, vai izlasot "Rokasgrāmata - lauku bloku precizēšanas pieprasījuma sagatavošana un iesniegšana elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS)"