Lauku bloku karte aptver visu Latvijas Republikas teritorijas lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kura ir labā lauksaimniecības stāvoklī, attēlo daļu no Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna nepieciešamās informācijas un kalpo pārskatam par lauku bloku savstarpējo izvietojumu teritorijā. Karte satur lauku bloku robežas un to identifikācijas numurus.

Lauku bloks ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes gabals, kura robežas ir stabilas, dabā identificējamu objektu robežas, zemes lietošanas veidu robežas, viena lauksaimnieka apsaimniekoto platību robežas vai nekustamā īpašuma robežas.

Lauku bloka robežas ir:

 • upes, strauti, grāvji, žogi, dzīvžogi, ceļi un citi lineāri objekti, ja to platums pārsniedz 2m;
 • ezeri, meži, krūmāji, purvi un pārpurvotas vietas;
 • kultūrtehnisko pasākumu rezultātā izveidotās akmeņu un novāktā apauguma kaudzes, karjeri, dīķi, parki;
 • administratīvās robežas;
 • zemes vienību robežas;
 • zemes lietojuma veidu robežas;
 • citas teritorijas, kas pēc savas funkcionalitātes nav lauksaimniecībā izmantojamas zemes.

Kā ainavas elementi var būt – dīķi, koku vai krūmu puduri, koku rindas, akmeņu kaudzes, atsevišķi augoši koki, biodaudzveidības salas, aizsargājamie potenciālie dižkoki un dižkoki, alejas, dižakmeņi.

Lauku bloku precizēšana

Lauku bloka platībā neiekļauj platības:

 • kas nav lauksaimniecībā izmantojamā zeme, t.sk. meža zeme, pagalmi;
 • kas ir cilvēka radītas konstrukcijas un objektus, īpaši būves, celtnes (t.sk. saules paneļus) un ceļus;
 • ja tās pārsvarā neizmanto lauksaimnieciskai darbībai, bet izmanto mežistrādes vajadzībām, ceļu būvei, telšu novietošanai, auto un tehnikas stāvvietām, izstāžu, gadatirgu, sporta, atpūtas un citām nelauksaimnieciskajām darbībām vai pasākumu rīkošanai laikposmā no 15. maija līdz 15. septembrim ilgāk nekā četras nedēļas pēc kārtas vai tai nepieciešama augsnes virskārtas atjaunošana un izlīdzināšana vai zālāju zelmeņa atjaunošana;
 • uz kurām atrodas lidlauks (izdota apliecība saskaņā ar normatīvajiem aktiem par civilās aviācijas lidlauku izveidošanu, sertifikāciju un ekspluatāciju), pastāvīgs sporta laukums, tostarp golfa laukums, lauki vai nogāzes, kurās ierīkotas slēpošanas un citu sporta veidu trases ar aprīkojumu, zirgu izjāžu laukums ar aprīkojumu, atpūtas un kempingu laukums, siltumnīcas ar grīdas segumu vai ceļi;
 • kurās pārsvarā ir invazīvo latvāņu ģints augi, kam izveidojušās ziedkopas;
 • kurās aug vilkvālītes vai tā ir mitrzeme, kas laikposmā no 15. maija līdz 15. septembrim ir klāta ar ūdeni ilgāk nekā četras nedēļas pēc kārtas, izņemot gadījumus, ja šāda platība aizņem daļu no lauka un ir deklarēta kā biodaudzveidības sala (ainavas elements);  
 • kas ir mauriņš vai piemājas zemes zālājs, kas regulāri tiek nopļauts vai smalcināts;
 • ko aizņem Ziemassvētku eglīšu stādījumi.
Lauku reģistra ģeogrāfiskās informācijas sistēmas interneta versija.
Lauku reģistra ģeogrāfiskās informācijas sistēmas interneta versija.

Katram lauku blokam Lauku reģistra ĢIS piešķir unikālu identifikācijas numuru, kas ir spēkā tik ilgi, kamēr pastāv attiecīgais lauku bloks:

 • iezīmējot jaunu lauku bloku, sistēma bloka identifikācijas numuru ģenerē automātiski pēc pieskarpunkta koordinātām;
 • apvienojot lauku blokus, veidojas jauns bloka identifikators un tiek pārrēķināta bloka platība;
 • sadalot vienu bloku divos vai vairākos, veidojas jauni bloka identifikatori un tiek izrēķinātas jaunās lauku bloku platības;
 • dzēšot lauku bloku, tiek dzēsts arī lauku bloka identifikācijas numurs;
 • izmainot bloka robežas, kā rezultātā mainās bloka platība, bloka identifikators paliek iepriekšējais, izņemot gadījumu, kad bloka robežu maiņas rezultātā bloka identifikācijas numura koordinātu punkts atrodas ārpus bloka teritorijas.

Lauku reģistra ģeogrāfiskās informācijas interneta versijā tiek publicēta ES platību atbalsta administrēšanā izmantotā telpiskā informācija par lauku blokiem, ilggadīgajiem zālājiem, Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai putnu dzīvotni, bioloģiskās lauksaimniecības u.c. platībām.

Lauku reģistra interneta versijā ir ietverta ĢIS funkcionalitāte, kas lietotājam ļauj atrast informāciju par apsaimniekotajām lauksaimniecības zemēm. Meklēšana iespējama pēc kadastra vai lauku bloka numura. Katram lauku blokam var redzēt tā numuru, platību un pēdējo aktualizēšanas/precizēšanas datumu.

Lauku bloku precizēšana

 • Lauku bloku precizēšanu var ierosināt Lauku atbalsta dienesta klients (Klientu reģistrā reģistrēta fiziska vai juridiska persona), iesniedzot lauku bloku precizēšanas pieprasījumu Elektroniskā pieteikšanās sistēmā (turpmāk EPS) .
 • Lauku bloku precizēšana jāveic gadījumos, kad:
  • dabā esošais stāvoklis neatbilst kartē esošajam lauku blokam, tas ir nepieciešams lauku blokā iekļaut sakoptu platību vai dzēst neapsaimniekotu platību;
  • apsaimniekotajā platībā nav izveidots lauku bloks;
  • jāizveido jauni vai jādzēš ainavu elementi.
 • Pirms ierosināt precizēšanas pieprasījumu, pārliecinieties, vai izmaiņas jau nav veiktas, apskatot aktuālo stāvokli lauku bloku kartē.
 • Lauku blokā tiek iekļautas tikai tās platības, kuras uz precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi ir koptas (labā lauksaimniecības stāvoklī).
 • EPS lietotāji ar precizēšanas pieprasījuma aizpildīšanu var iepazīties Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā un rokasgrāmatā "Lauku bloku precizēšanas pieprasījuma sagatavošana un iesniegšana Elektorniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) 2024.g"
 • Lauku bloku precizēšana notiek līdz kārtēja gada 1.aprīlim. Ja 1.aprīlis iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, tad lauku bloku precizēšanas iesnieguma iesniegšanas termiņš pārceļas uz nākamo darba dienu - 2024.gadā tas ir 2.aprīlis.