Plānošanas periods
Pastāvīgie pakalpojumi
Programmas tips
Tirgus pasākumi
Statuss
Kārta atvērta
Nozare
Imports / Eksports
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona
Iesniegšanas veids
eParaksts Klātiene Pasts

Licencēšana ir monitoringa sistēma, kas ar licenču palīdzību uzrauga lauksaimniecību produktu eksportu un importu visā ES.

Importa (AGRIM) vai eksporta (AGREX) licence nepieciešama tikai tad, ja notiek importa vai eksporta darījumi ar trešajām valstīm (valstis, kas nav ES dalībvalstis) vai tiek pieprasīta eksporta kompensācija. 

Licences Latvijā izdod LAD Tirgus kopējās organizācijas departamenta Licenču un ražotāju atbalsta daļa:

 • elektroniskas, tikai lietošanai Latvijas Republikas teritorijā vai
 • papīra formātā uz speciālām veidlapām (derīgas visā Kopienā).
Aktuāli!

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2022/870 (2022. gada 30. maijs) par pagaidu tirdzniecības liberalizācijas pasākumiem, ar kuriem papildina tirdzniecības koncesijas, kas Ukrainas ražojumiem piemērojamas saskaņā ar Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses


No 2016.gada 7.novembra 

Licences NEPIECIEŠAMAS tikai sarakstā minētiem produktu veidiem:

Imports


Nodrošinājuma naudas iemaksa

EUR

Saņēmējs:
Lauku atbalsta dienests
Reģ. Nr. LV 90000794228
Konta Nr. LV13TREL8160100000000


Saņēmēja banka:
Valsts kase
Kods TRELLV22


Norādīt ieņēmumu mērķa kodu:
EKK F22010010

Atceltas eksporta licences rīsiem no 20.09.2021.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/1466 (2021. gada 6. jūlijs), ar ko attiecībā uz rīsu eksporta licenču nodrošinājuma summu un derīguma termiņu groza Īstenošanas regulu (ES) 2016/1239 

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/1467 (2021. gada 6. jūlijs), ar ko attiecībā uz pienākumu iegūt rīsu eksporta licenci groza Deleģēto regulu (ES) 2016/1237


2020.gada 12.junijā publicētas jaunas Komisijas importa tarifu kvotu regulas, kuras tiks piemērotas kvotu periodiem, kas sākas ar 2021.gada 1.janvāri.

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/760 (2019. gada 17. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz noteikumiem par to, kā pārvalda importa un eksporta tarifa kvotas, uz kurām attiecas licences, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 papildina attiecībā uz nodrošinājumu iemaksāšanu tarifa kvotu pārvaldības kontekstā

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/761 (2019. gada 17. decembris), ar ko paredz noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1308/2013 un (ES) Nr. 510/2014 piemērošanai attiecībā uz pārvaldības sistēmu tarifa kvotām ar licencēm


No 2020.gada 11.maija stājas spēkā

Informējam, ka 2020. gada 11.maijā ES Oficiālajā vēstnesī publicēta Eiropas Komisijas Īstenošanas Regula Nr. 2020/633, ar ko, saistībā ar COVID-19 pandēmiju, nosaka pagaidu pasākumus oficiālu dokumentu oriģinālu elektronisku kopiju pieņemšanai lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu pieteikumiem, kuri tiek administrēti, izmantojot importa atļauju sistēmu, un importa atļauju pieteikumiem lobītiem Basmati rīsiem. 

Nodrošinājuma naudas iemaksa

EUR

Saņēmējs:
Lauku atbalsta dienests
Reģ. Nr. LV 90000794228
Konta Nr. LV13TREL8160100000000


Saņēmēja banka:
Valsts kase
Kods TRELLV22


Norādīt ieņēmumu mērķa kodu:
EKK F22010010


Banku un apdrošināšanas sabiedrību saraksts, kuras ir apstiprinātas LAD galvojumu sniegšanai:

 • AA/S „ Baltikums Vienna Insurance Group”
 • A/S "ABLV Bank"
 • NORDEA BANK FINLAND Plc Latvijas filiāle
 • A/S "SEB banka"
 • A/S "SWEDBANK"
 • A/S "RIETUMU BANKA"
 • A/S "DnB"
 • A/S  „Reģionālā investīciju banka” 
 • A/S “Citadele banka”
 • A/S “Danske Bank” filiāle Latvijā

Jāiemaksā nodrošinājums

Nodrošinājums apliecina, ka pieteikumā un licencē noteiktais produkta daudzums tiks eksportēts vai importēts.

Nodrošinājuma lielums atkarīgs no produkta daudzuma, ko vēlaties importēt vai eksportēt. Nodrošinājums var veidoties šādi:

 • kā attiecīgā nodrošinājuma likmes reizinājums ar produkta apjomu;
 • kā % daļa no pieprasītās kompensācijas.

Pastāv divi nodrošinājuma iemaksas veidi:

 • skaidras naudas depozīts
 • rakstiska garantija (bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstule)

Nodrošinājums ir jāiemaksā vai tā summai rakstiskajā garantijā ir jābūt EUR.

Ja nodrošinājums tiek iemaksāts  kā skaidras naudas depozīts, tad šis pārskaitījums ir jāveic vismaz 3 darba dienas pirms pieteikuma iesniegšanas.

Nodrošinājums nav nepieciešams:

 • ja nodrošinājuma apjoms ir vienāds vai mazāks ar EUR 100;
 • ja licenci vai sertifikātu (licence pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem) sastāda valsts organizācijai, kas atbild par valsts pienākumu izpildi vai privāta organizācija, kas šādus pienākumus veic valsts pārraudzībā (intervences aģentūras vārdā);
 • humanitārās palīdzības eksportam - Humānās palīdzības aģentūrai jābūt apstiprinātai eksportējošā dalībvalstī.

Rakstiska garantija (bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstule)

Nodrošinājumam (rakstiskajai garantijai) obligāti ir jāietver šāda informācija:

 • vienreizējam vai grupveida nodrošinājumam  saistību tipu(s), kuru izpildi tā garantē ar naudas summas samaksu;
 • maksimālā maksājuma atbildība, ko uzņemas nodrošinājuma iesniedzējs;
 • nodrošinājuma iesniedzējs solidāri ar personu, kas atbildīga par saistības izpildi, apņemas 30 dienās pēc kompetentās iestādes pieprasījuma samaksāt jebkuru summu nodrošinājuma ietvaros, kas maksājama, tiklīdz nodrošinājumu pasludina par konfiscētu.

Vienreizējais galvojums

Ja pretendentam ir vienreizējais rakstiskais bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojums (paredzēts vienas licences izsniegšana), tad galvojuma derīguma termiņš ir licences derīguma termiņš + 27 mēneši.

Ja vienreizējais rakstiskais bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojums ir paredzēts elektroniskajai parastā importa licencei, tad galvojuma derīguma termiņš ir licences derīguma termiņš + 3 mēneši.

Vispārīgais galvojums

Ja pretendentam ir vispārējais rakstiskais bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojums (paredzēts vairākām licencēm), tad galvojumam jābūt uz 5 gadiem, vai beztermiņa.