Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskais plāns 2023.-2027.gadam

Kods

Intervences (pasākuma) nosaukums

Termiņi

LA 1 Profesionālās zināšanas un prasmju pilnveide Kārta 2024. gadā nav plānota
LA 2 Konsultāciju pakalpojumi Kārta 2024. gadā nav plānota
LA 3 Demonstrējumi Kārta 2024. gadā nav plānota

LA 4.1.1.

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās konkurētspējai

Kārta plānota
2024. gada novembrī

LA 4.1.2. Atbalsts ieguldījumiem SEG un amonjaka emisiju samazināšanai Kārta plānota
2024. gada novembrī
LA 4.1.3. Atbalsts ieguldījumiem labturības uzlabošanai un biodrošībai Kārta plānota
2024. gada novembrī
LA 4.1.4. Atbalsts ieguldījumiem AER izmantošanai vai energoefektivitātes palielināšanai Kārta plānota
2024. gada novembrī
LA 4.1.5. Atbalsts aizdevumu veidā ieguldījumiem mazās un vidējās lauku saimniecībās

Kārta plānota
2024. gada III. ceturksnī

LA 4.1.6. Atbalsts subsīdijas veidā procentu likmes daļējai dzēšanai Kārta atvērta
01.07.2024.-01.08.2024.
LA 4.2. Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

Kārta plānota
2024. gada aprīlī

LA 4.3. Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā

Kārta plānota

  • 2024.gada aprīlī- 2027.gadā (ZMNĪ/AREI)
  • 2024. gada novembrī (pašvaldības)
LA 4.4. Atbalsts ieguldījumiem nelauksaimniecības aktivitāšu īstenošanai (FI)

Kārta plānota
2024. gada III. ceturksnī

LA 4.5. Neienesīgās investīcijas - Mākslīgu mitrāju izveide

Kārta plānota
2024. gada septembrī - decembrī

LA 4.6. Neienesīgās investīcijas - BDUZ atjaunošana

Kārta plānota
2024. gada septembrī - decembrī

LA 5

Atbalsts ieguldījumiem mazajās lauku saimniecībās

Kārta plānota
2024. gada maijā

LA 6

Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai

Kārta plānota
2024. gada augustā

LA 7

Ieguldījumi ilgtspējīgai mežsaimniecībai

Kārta noslēgusies
LA 7.1. Investīcijas meža ieaudzēšanai, nomaiņai, atjaunošanai un retināšanai

Kārta plānota
2024. gada septembrī

LA 7.2. Atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko nodarījuši ugunsgrēki, dabas katastrofas, katastrofāli notikumi  
LA 8 Atbalsts meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai un uzturēšanai

Kārta plānota
2024. gada septembrī

LA 9 Ražotāju grupu un organizāciju izveide

Kārta plānota
2024. gada II. pusgadā

LA 10

Vidiskās, klimatiskās un citas pārvaldības saistības

LA10.1. Zaļās joslas
LA10.2. Vidi saudzējoša dārzkopība
LA10.3. Emisiju mazinošā lopkopība
LA10.4. Biškopības vienību apsaimniekošana apputeksnēšanas vajadzībām
LA10.5. Zālāju biotopu apsaimniekošana

Platību maksājumu iesniegumu sezona: aprīļa vidus - jūnijs
LA 11 Bioloģiskā lauksaimniecība Platību maksājumu iesniegumu sezona: aprīļa vidus - jūnijs
LA 12 NATURA 2000 teritorijas (platībatkarīgie traucēkļi, kas izriet no noteiktām obligātajām prasībām) Netiek īstenots
LA 16 Sadarbība - atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības darba grupu projektu īstenošanai  Kārta atvērta
05.02.2024.-05.03.2024.
LA 17 Ražas, dzīvnieku, sējumu un stādījumu apdrošināšanas prēmija

Kārta plānota
2024. gada aprīlī

LA 18 Pārtikas kvalitātes shēmas Kārta atvērta
26.02.2024. – 26.03.2024.
LA 19  Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (SVVA - sabiedrības virzīta vietējā attīstība) Kārtas organizē vietējās rīcības grupas
A019.S Darbību īstenošana saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju Kārta atvērta
C0LA19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana

Kārtas atvērtas no 28.02.2024.
(izsludina VRG)

C0LA19.4 VRG darbības nodrošināšana, iedzīvināšanas pārvaldība

Kārta atvērta
01.01.2024.-31.12.2027.

LA 20 Sadarbība pārtikas īso piegāžu ķēžu darbības veicināšanai un piedāvājuma nodrošināšanai

Kārta plānota
2024. gada oktobrī