Plānošanas periods
2021–2027
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Mežsaimniecība
Atbalsta saņēmējs
Privātpersona Zemnieku saimniecība Juridiska persona
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)

Operatīvā informācija par 1. kārtā iesniegtajiem pieteikumiem

 • Kārta atvērta
  • 02.01.2024.-02.02.2024.
 • Pieejamais finansējums
  • Intervencē LA7 - 13 500 000 EUR
   • jaunaudžu retināšanas un mežaudžu nomaiņas aktivitātē 8 000 000 EUR
   • meža ieaudzēšanas aktivitātē 2 000 000 EUR
   • meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanas intervencē 3 500 000 EUR
  • Intervencē LA8 - 3 400 000 EUR
 • Īstenošanas vieta
  • Visa Latvijas teritorija
 • Atbalstāmās aktivitātes
  • Meža ieaudzēšana un agrotehniskā kopšana
  • Mežaudžu nomaiņa un agrotehniskā kopšana
  • Ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana un agrotehniskā kopšana
  • Jaunaudžu retināšana
 • Atbalsta veids
  • Investīciju un kompensējošais atbalsts

Apakšpasākuma mērķis ir veikt meža ieaudzēšanu, atjaunošanu un nomaiņu, paredzot ieaudzēto platību agrotehnisko kopšanu un jaunaudžu retināšanu.

Svarīgi
 • Meža apsaimniekošanas atbalsta intervenču plānā veicot ieaudzēšanu, atjaunošanu un nomaiņu norādāmas agrotehniskās kopšanas;
 • Meža apsaimniekošanas atbalsta intervenču plāna aktivitātes un to izpildes termiņi saskaņojami VMD;
 • Pieteikums Dienestā iesniedzams izmantojot EPS, un tam obligāti pievienojams meža apsaimniekošanas atbalsta intervenču plāns.

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums (maksājuma pieprasījuma iesniegšanas laiks), ja tiek veikta jaunaudžu retināšana un/vai meža ieaudzēšana vai nomaiņa (bez turpmākās kopšanas) - 2025. gada 1. aprīlis, ja papildus ir plānotas sekojošas agrotehniskās kopšanas - 2027. gada 1. aprīlis.

Atbalsta likmes un intensitāte:

 • Meža ieaudzēšana 1123 EUR/ha, intensitāte 60%;
 • Atjaunošana pēc katastrofām 1085 EUR/ha, intensitāte 100%;
 • Mežaudzes nomaiņa 1161 EUR/ha, intensitāte 60%;
 • Retināšana 440 EUR/ha, intensitāte 60%;
 • Agrotehniskās kopšanas 204 EUR/ha, intensitāte 60% vai 100%.

Aktivitāšu izpilde:

 • Jaunaudžu retināšana:

  • līdz 10 gadus vecās Ba mežaudzēs - 1 reizi;
  • 11 - 20 gadus vecās Ba mežaudzēs - 1 reizi, ja nomainās valdošā suga;
  • pārējām koku sugām līdz 20 gadu vecumam - 2 reizes.
 • Meža ieaudzēšana:

  • maksimālā apmežojamā platība vienā kārtā - 20 ha vienam pretendentam, un uz periodu ierobežojumu nav.
  • minimālā apmežojamā platība 0.5 ha, ja platība nesaskarās ar mežu. Saskaroties ar mežu, apmežojamā platība var būt mazāka.
  • Ja zemes auglība ir virs 30 ballēm, tad apmežo ne vairāk kā 5 ha.
 • Agrotehnikā kopšana:

  • visām stādītām mežaudzēm projekta ietvaros ir iespējama 3 reizes.

Projektu uzraudzība:

 • Ieaudzētai, atjaunotai un nomainītai mežaudzei pēc agrotehniskās kopšanas pabeigšanas – 5 gadi;
 • Retināšanai uzraudzība nav paredzēta.
Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR Operatīvā informācija

1. kārta

02.01.2024.- 02.02.2024.

Paziņojums

LA 713 500 000

LA 83 400 000