Atbalsta likmes 2022.gadā

Atbalsta veida nosaukums Likme Samazinājuma koeficients Likme pēc samazinājuma piemērošanas
Vienotais platību maksājums (VPM)

 99.02 EUR/ha

Avanss 70% - 67.90 EUR/ha

0.0128 97.75
Zaļināšanas maksājums (ZAL) 54.10 EUR/ha    
Maksājums gados jaunajiem lauksaimniekiem (JAL) 59.08 EUR/ha    
Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājums (MLS)   500 EUR/saimn.    
Brīvprātīgs saistītais atbalsts (BSA): 
 • par slaucamām govīm (SSG) 
244.10 EUR/dzīv.    
 • par kazām (SKZ) 
28.36 EUR/dzīv.    
 • par liellopiem (SLM) 
102.70 EUR/dzīv.    
 • par aitām (SAI) 
36.02 EUR/dzīv.    
 • par cietes kartupeļiem (SKC) 
411.34 EUR/ha    
 • par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām (SSA)  
~ 45 * EUR/ha    
 • par sertificētas sēklas kartupeļiem (SSK) 
~ 429 * EUR/ha    
 • par sertificētu labības sēklu (SLS) 
~ 81 * EUR/ha    
 • par vasaras rapsi un vasaras ripsi (SVR) 
35.98 EUR/ha    
 • par augļiem un ogām (SAU) 
129.77 EUR/ha    
 • par dārzeņiem (SDA) 
640.07 EUR/ha    
 • par proteīnaugiem (SAP)
74.24 EUR/ha    
 • par miežiem (SMI)
41.92 EUR/ha    
* provizoriski aprēķināta likme

 

Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi Likme (EUR/ha)
Aktivitātes "Bioloģiskā lauksaimniecība" (BLA):
 • par ilggadīgo zālāju (tai skaitā par zālāju platību, kurā ievāc savvaļas ārstniecības augus), aramzemē sētu stiebrzāļu vai lopbarības zālaugu (tai skaitā proteīnaugu) maisījumu aizņemtu platību, papuves platību, kā arī aramzemē sētu stiebrzāļu vai tauriņziežu maisījuma platību, kurā tauriņzieži aizņem vairāk nekā 50 procentu
97
 • par laukaugu (tai skaitā tehnisko kultūru) un pārējo kultūru aramzemes platību (tai skaitā par sinepēm, mārdadžiem, ķimenēm, sējas koriandru, arī par dažādiem kultūraugiem nelielā aramzemes platībā vai vairākiem kultūraugiem, kas audzēti vienlaidu laukā, ja katrs no tiem attiecīgajā laukā aizņem mazāk par 0,3 hektāriem), tīrsējas stiebrzāļu (sēklas ieguvei), tauriņziežu (tai skaitā tīrsējā sētu lopbarības pākšaugu) un nektāraugu aizņemtu platību
117
 •  par dārzeņu (izņemot kartupeļus) platību (tai skaitā par garšaugiem un ārstniecības augiem, kā arī dārzeņu platību, ja tie ir vienlaidus platībā augošas brīvprātīgi saistītā atbalsta atbalsttiesīgās dārzeņu kultūraugu sugas, kur katra aizņem mazāk par 0,3 ha un saimniecības kopējā aramzemes platība nepārsniedz 10 hektārus)
399
 • par kartupeļu, arī cietes kartupeļu, platību
397
 • par augļu koku, ogulāju un tādu ilggadīgo stādījumu platību, no kuriem iegūst ēdamus augļus
485
 • atbalsta apmērs par 1 atbalsttiesīgo bišu saimi
40
Kompensācijas maksājums par Natura 2000 meža teritorijām (NIM):
 • aizliegta mežsaimnieciskā darbība, aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte
160
 • aizliegta galvenā cirte
120
 • aizliegta kailcirte
45
Pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitātes
Aktivitāte "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ):  
 • par bioloģiski vērtīgu zālāju
55
 • par ES nozīmes zālāju biotopu 1. klases ražības zālāju vai putnu dzīvotni
83
 • par ES nozīmes zālāju biotopu 2. klases ražības zālāju
155
 • par ES nozīmes zālāju biotopu 3. klases ražības zālāju
206
 • par ES nozīmes zālāju biotopu 4. klases ražības zālāju
330
Aktivitāte "Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā" (VSMD):  
 • par ābeļu, bumbieru, saldo un skābo ķiršu, plūmju, melleņu (krūmmelleņu, zileņu) vai lielogu dzērveņu platību
364
 • par pārējo tādu augļu koku, ogulāju un ilggadīgo stādījumu platību, no kuriem iegūst ēdamus augļus;
229
 • par kartupeļu, ziedkāpostu, kāpostu (izņemot lopbarības kāpostus), gurķu, sīpolu, ķiploku, burkānu, galda biešu vai citu dārzeņu platību (arī par dārzeņu platību, ja tie ir vienlaidu platībā augošas brīvprātīgi saistītā atbalsta atbalsttiesīgās dārzeņu kultūraugu sugas, kur katra aizņem mazāk par 0,3 hektāriem un saimniecības kopējā aramzemes platība nepārsniedz 10 hektārus)
74
Aktivitāte "Saudzējošas vides izveide, audzējot augus nektāra ieguvei" (SVIN) 89
Aktivitāte "Rugāju lauks ziemas periodā" (RLZP) 87