Provizoriskās atbalsta pasākumu likmes 2024.gadā 

Tiešo maksājumu intervenču (atbalsta pasākumu) planotās likmes norādītas, pamatojoties uz MK noteikumu Nr.198 16.pielikumu, bet Lauku attīstības atbalsta pasākumu likmes norādītas saskaņā ar MK noteikumiem Nr.197

Tiešo maksājumu 2024.gada faktiskās izmaksājamās vienības summas (likmes) tiks noteiktas pēc visu 2024. gada Ģeotelpisko iesniegumu izvērtēšanas. Faktiskā izmaksājamā vienības summa nepārsniegs maksimālo plānoto, kā arī nebūs zemākā par minimālo plānoto vienības summu.

Intervences (atbalsta pasākuma) nosaukums

2024.g. plānotās vienības minimālā summa 

2024.g. plānotās vienības maksimālā summa

2023.g. faktiskā izmaksājamā vienības summa

Ilgtspēju sekmējošais ienākumu pamatatbalsts (ISIP) 70 EUR/ha 105 EUR/ha 84.64 EUR/ha
Ilgtspēju sekmējošais ienākumu pamatatbalsts (ISIP) novados ar īpašiem apstākļiem 78 EUR/ha 117 EUR/ha 94.64 EUR/ha
Maksājums mazajiem lauksaimniekiem (MLS)  500 EUR/ saimn.   500 EUR/ saimn.
Ilgtspēju sekmējošais pārdalošais ienākumu papildatbalsts (PAR) (3,01 - 30 ha) 43 EUR/ha 65 EUR/ha 60.82 EUR/ha
Ilgtspēju sekmējošais pārdalošais ienākumu papildatbalsts (PAR) (30,01 - 100 ha) 10 EUR/ha 15 EUR/ha 12.23 EUR/ha
Maksājums gados jaunajiem lauksaimniekiem (JAL) 28 EUR/ha 42 EUR/ha 35.63 EUR/ha
Ekoshēmas    
Atbalsts par videi un klimatam labvēlīgu lauksaimniecības praksi (EKO1) 30,10 EUR/ha 55,90 EUR/ha 30.10 EUR/ha
Ekoloģiski nozīmīgas platības (EKO2)      
 • Nektāraugi, slāpekli piesaistoši kultūraugi (izņemot lauka pupas, zirņus) un aramzemē sētu stiebrzāļu vai tauriņziežu maisījums, kurā tauriņzieži > 50 %
105,70 EUR/ha 193 EUR/ha 177.36 EUR/ha
 • Zaļmēslojuma papuve
148,40 EUR/ha 218 EUR/ha 275.60 EUR/ha
 • Starpkultūras
56 EUR/ha 93 EUR/ha 56 EUR/ha
 • Zālāju pasējs
35 EUR/ha 65 EUR/ha 60.67 EUR/ha
Augsnes kvalitātes un reakcijas optimizācija (pamatkaļķošana) (EKO2.1) 45,50 EUR/ha 71 EUR/ha 71 EUR/ha
Saudzējošā lauksaimniecības prakse (EKO4) 10.50 EUR/ha 19.50 EUR/ha 12.88 EUR/ha
Slāpekļa un amonjaka emisiju, un piesārņojumu mazinošas lauksaimniecības prakses (EKO5)    
 • precīza šķidrmēslu iestrāde
21.70 EUR/ha 40.03 EUR/ha 28.14 EUR/ha
 • precīzā minerālmēslu un AAL izkliede
14 EUR/ha 24 EUR/ha 14 EUR/ha
Zālāju saglabāšanas veicināšana (EKO6) 49 EUR/ha 76 EUR/ha 76 EUR/ha
Agroekoloģijas prakses bioloģiskās saimniecībās (EKO7) 39.20 EUR/ha 72.80 EUR/ha 71.85 EUR/ha
Saistītais ienākumu atbalsts (SA):     
 • par slaucamām govīm (SSG) 
223 EUR/dzīv. 334 EUR/ha 282.89 EUR/ dzīv.
 • par kazām (SKZ) 
27 EUR/dzīv. 41 EUR/ha 35.67 EUR/ dzīv.
 • par liellopiem (SLM) 
87 EUR/dzīv. 131 EUR/ha 104.94 EUR/dzīv.
 • par aitām (SAI) 
27 EUR/dzīv. 41 EUR/ha 31.81 EUR/ dzīv.
 • par cietes kartupeļiem (SKC) 
211 EUR/ha 316 EUR/ha 259.19 EUR/ha
 • par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām (SSA)  
65 EUR/ha 97 EUR/ha 65.00 EUR/ha
 • par sertificētas sēklas kartupeļiem (SSK) 
372 EUR/ha 558 EUR/ha 418.45 EUR/ha
 • par sertificētu labības sēklu (SLS) 
63 EUR/ha 95 EUR/ha 78.90 EUR/ha
 • par vasaras rapsi un vasaras ripsi (SVR) 
31 EUR/ha 45 EUR/ha 40.29 EUR/ha
 • par augļiem un ogām (SAU) 
119 EUR/ha 178 EUR/ha 131.28 EUR/ha
 • par dārzeņiem (SDA) 
476 EUR/ha 685 EUR/ha 594.97 EUR/ha
 • par proteīnaugiem (SAP)
 128 EUR/ha 191 EUR/ha 126.00 EUR/ha
 • par miežiem (SMI)
 31 EUR/ha 45 EUR/ha 36.88 EUR/ha
 • par rudzu populācijas šķirnēm (SRP)
 60 EUR/ha 90EUR/ha 81.08 EUR/ha

 

Lauku attīstības intervences (atbalsta pasākumi) 2023.-2027.gadam

Likme (EUR/ha)

Atbalsta pasākums "Zaļās joslas" (ZJ):

 • par 8 m buferjoslu mērķteritorijā

890

 • par 8 m buferjoslu ārpus mērķteritorijas

742

 • par 4 m buferjoslu mērķteritorijā

750

 • par 4 m buferjoslu ārpus mērķteritorijas

675

Intervence "Bioloģiskā lauksaimniecība" (BLA):

 • par labības, eļļas augu, lopbarības sakņaugu un nektāraugu (tostarp sinepju, mārdadžu, ķimeņu, sējas koriandru), tīrsējas stiebrzāļu (sēklas ieguvei) aizņemtu platību, kā arī par tādu platību, kurā tiek audzēti dažādi kultūraugi nelielā aramzemes platībā vai vairāki kultūraugi audzēti vienlaidu laukā, ja katrs no kultūraugiem attiecīgajā laukā aizņem mazāk par 0,1 ha

97

 • par tauriņziežu (tostarp pākšaugu un vairāk nekā 50% apjomā tauriņziežu aizņemtu zālāju, kā arī citu kultūraugu platību ar tauriņziežu pasēju vairāk nekā 50% apjomā) platību 

46

 • par dārzeņu (tostarp garšaugu un ārstniecības augu), kartupeļu, augļu un ogu dārzu platību

518

 • par zālāju platību un papuvi, tostarp platību, kurā iesēti zaļmēslojuma augi augsnes ielabošanai

43

 • par zālāju, kur 1 LielV/ha bioloģiski sertificēti slaucamo piena liellopi

95

 • par zālāju, kur 1 LielV/ha citi bioloģiski dzīvnieki (izņemot bites, zirgi un briežu dzimtas dzīvnieki)

50

Kompensācijas maksājums par Natura 2000 meža teritorijām (NIM):

 • aizliegta mežsaimnieciskā darbība, aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte

196

 • aizliegta galvenā cirte

145

 • aizliegta kailcirte

52

Aktivitāte "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ):

 • 1.klase - zālāji auglīgās augsnēs

96

 • 2.klase - zālāji mēreni auglīgās augsnēs

166

 • 3.klase - zālāji nabadzīgās augsnēs

214

 • 4.klase - ārpus lauksaimniecības platības esošie zālāju biotopi

338

 • 5.klase - putnu dzīvotnes zālājos

96

 • 6.klase - ķikuta dzīvotnes zālājos

115

Intervence "Vidi saudzējošā dārzkopībā" (VSD):

 • par ābeļu, bumbieru, saldo un skābo ķiršu, plūmju, melleņu (krūmmelleņu, zileņu) vai lielogu dzērveņu platību mērķteritorijā

401

 • par pārēju tādu augļu koku, ogulāju un ilggadīgo stādījumu platību, no kuriem iegūst ēdamus augļus, kā arī augļu koku un ogulāju stādu audzēšanai izmantoto platību (kokaugu stādaudzētavas lauksaimniecības zemē) mērķteritorijā

264

 • par kartupeļu, ziedkāpostu, kāpostu (izņemot lopbarības kāpostus, lopbarības bietes un cukurbietes), gurķu, sīpolu, ķiploku, burkānu, galda biešu vai citu dārzeņu platību mērķteritorijā

115

 • par ābeļu, bumbieru, saldo un skābo ķiršu, plūmju, melleņu (krūmmelleņu, zileņu) vai lielogu dzērveņu platību ārpus mērķteritorijas

364

 • par pārējo tādu augļu koku, ogulāju un ilggadīgo stādījumu platību, no kuriem iegūst ēdamus augļus, kā arī augļu koku un ogulāju stādu audzēšanai izmantoto platību (kokaugu stādaudzētavas lauksaimniecības zemē) ārpus mērķteritorijas

240

 • par kartupeļu, ziedkāpostu, kāpostu (izņemot lopbarības kāpostus), gurķu, sīpolu, ķiploku, burkānu, galda biešu vai citu dārzeņu platību ārpus mērķteritorijas

105

Intervence "Paaugstinātu labturības prasību un emisiju mazinošā lopkopība" (EMLA):

(atbalsta apmērs ir par vienu nosacīto liellopu vienību - LielV)

 • par piena liellopu ēdināšanu un turēšanu

52 EUR/LielV

 • par gaļas liellopu ēdināšanu un turēšanu

43 EUR/LielV

 • par piena liellopu pagarināto ganīšanu, ēdināšanu un turēšanu

90 EUR/LielV

 • par jaunlopu turēšanu

28 EUR/LielV

Intervence "Biškopības vienību apsaimniekošana apputeksnēšanas vajadzībām" (BAA):

 • bioloģiski sertificētiem biškopjiem

60

 • pārējiem atbalsta pretendentiem

30

Atbalsta pasākumu likmes 2023.gadā 

Tiešo maksājumu intervenču (atbalsta pasākumu) planotās likmes norādītas, pamatojoties uz MK noteikumu Nr.198 16.pielikumu, bet Lauku attīstības atbalsta pasākumu likmes norādītas saskaņā ar MK noteikumiem Nr.197

Intervences (atbalsta pasākuma) nosaukums

Plānotās vienības  summa (plānotā maksājuma likme)

Faktiski izmaksājamā vienības summa
Ilgtspēju sekmējošais ienākumu pamatatbalsts (ISIP) 87.70 EUR/ha

84.64 EUR/ha

(Avanss 70% - 58.80 EUR/ha)

Ilgtspēju sekmējošais ienākumu pamatatbalsts (ISIP) novados ar īpašiem apstākļiem 97.70 EUR/ha

94.64 EUR/ha

(Avanss 70% - 65.80 EUR/ha)

Maksājums mazajiem lauksaimniekiem (MLS)  500 EUR/ saimn. 500 EUR/ saimn.
Ilgtspēju sekmējošais pārdalošais ienākumu papildatbalsts (3,01 - 30 ha) 53.25 EUR/ha 60.82 EUR/ha
Ilgtspēju sekmējošais pārdalošais ienākumu papildatbalsts (30,01 - 100 ha) 12.52 EUR/ha 12.23 EUR/ha
Maksājums gados jaunajiem lauksaimniekiem (JAL) 34.96 EUR/ha 35.63 EUR/ha
Ekoshēmas  
Atbalsts par videi un klimatam labvēlīgu lauksaimniecības praksi (EKO1) 43 EUR/ha 30.10 EUR/ha
Ekoloģiski nozīmīgas platības (EKO2)    
 • Nektāraugi, slāpekli piesaistoši kultūraugi (izņemot lauka pupas, zirņus) un aramzemē sētu stiebrzāļu vai tauriņziežu maisījums, kurā tauriņzieži > 50 %
151 EUR/ha 177.36 EUR/ha (t.sk. 1.maksājums - 105.70 EUR/ha)
 • Zaļmēslojuma papuve
212 EUR/ha 275.60 EUR/ha (t.sk. 1.maksājums - 148.40 EUR/ha)
 • Starpkultūras
80 EUR/ha 56 EUR/ha
 • Zālāju pasējs
50 EUR/ha 60.67 EUR/ha (t.sk. 1.maksājums - 35 EUR/ha)
Augsnes kvalitātes un reakcijas optimizācija (pamatkaļķošana) (EKO2.1) 65 EUR/ha 71 EUR/ha (t.sk.1.maksājums - 45.50 EUR/ha)
Saudzējošā lauksaimniecības prakse (EKO4) 15 EUR/ha 12.88 EUR/ha (t.sk. 1.maksājums - 10.50 EUR/ha)
Slāpekļa un amonjaka emisiju, un piesārņojumu mazinošas lauksaimniecības prakses (EKO5)  
 • precīza šķidrmēslu iestrāde
31 EUR/ha 28.14 EUR/ha (t.sk. 1.maksājums - 21.70 EUR/ha)
 • precīzā minerālmēslu un AAL izkliede
20 EUR/ha 14 EUR/ha
Zālāju saglabāšanas veicināšana (EKO6) 70 EUR/ha 76 EUR/ha (t.sk. 1.maksājums - 49 EUR/ha)
Agroekoloģijas prakses bioloģiskās saimniecībās (EKO7) 56 EUR/ha 71.85 EUR/ha (t.sk. 1.maksājums - 39.20 EUR/ha)
Saistītais ienākumu atbalsts (SA):   
 • par slaucamām govīm (SSG) 
273.62 EUR/dzīv. 282.89 EUR/ dzīv.
 • par kazām (SKZ) 
33.78 EUR/dzīv. 35.67 EUR/ dzīv.
 • par liellopiem (SLM) 
109.22 EUR/dzīv. 104.94 EUR/dzīv.
 • par aitām (SAI) 
33.78 EUR/dzīv. 31.81 EUR/ dzīv.
 • par cietes kartupeļiem (SKC) 
263.51 EUR/ha 259.19 EUR/ha
 • par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām (SSA)  
81.09 EUR/ha 68.68 EUR/ha
 • par sertificētas sēklas kartupeļiem (SSK) 
465.38 EUR/ha 426.07 EUR/ha
 • par sertificētu labības sēklu (SLS) 
78.90 EUR/ha 91.37 EUR/ha
 • par vasaras rapsi un vasaras ripsi (SVR) 
38.72 EUR/ha 40.32 EUR/ha
 • par augļiem un ogām (SAU) 
148.29 EUR/ha 131.28 EUR/ha
 • par dārzeņiem (SDA) 
594.97 EUR/ha 594.97 EUR/ha
 • par proteīnaugiem (SAP)
 157.75 EUR/ha 126.00 EUR/ha
 • par miežiem (SMI)
 38.61 EUR/ha 36.88 EUR/ha
 • par rudzu populācijas šķirnēm (SRP)
 75 EUR/ha 81.08 EUR/ha

 

Lauku attīstības intervences (atbalsta pasākumi) 2023.-2027.gadam

Likme (EUR/ha)

Intervence "Zaļās joslas" (ZJ):

 • par buferjoslu mērķteritorijā

890

 • par buferjoslu ārpus mērķteritorijas

742

 • par laukmali mērķteritorijā

750

 • par laukmali ārpus mērķteritorijas

675

Intervence "Bioloģiskā lauksaimniecība" (BLA):

 • par labības, eļļas augu, lopbarības sakņaugu un nektāraugu (tostarp sinepju, mārdadžu, ķimeņu, sējas koriandru), tīrsējas stiebrzāļu (sēklas ieguvei) aizņemtu platību, kā arī par tādu platību, kurā tiek audzēti dažādi kultūraugi nelielā aramzemes platībā vai vairāki kultūraugi audzēti vienlaidu laukā, ja katrs no kultūraugiem attiecīgajā laukā aizņem mazāk par 0,1 ha

97

 • par tauriņziežu (tostarp pākšaugu un vairāk nekā 50% apjomā tauriņziežu aizņemtu zālāju, kā arī citu kultūraugu platību ar tauriņziežu pasēju vairāk nekā 50% apjomā) platību un papuvi, tostarp platību, kurā iesēti zaļmēslojuma augi augsnes ielabošanai

46

 • par dārzeņu (tostarp garšaugu un ārstniecības augu), kartupeļu, augļu un ogu dārzu platību

518

 • par zālāju platību

43

 • par zālāju, kur 1 LielV/ha bioloģiski sertificēti slaucamo piena liellopi

95

 • par zālāju, kur 1 LielV/ha citi bioloģiski dzīvnieki (izņemot bites, zirgi un briežu dzimtas dzīvnieki)

50

Kompensācijas maksājums par Natura 2000 meža teritorijām (NIM):

 • aizliegta mežsaimnieciskā darbība, aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte

196

 • aizliegta galvenā cirte

145

 • aizliegta kailcirte

52

Aktivitāte "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ):

 • 1.klase - zālāji auglīgās augsnēs

96

 • 2.klase - zālāji mēreni auglīgās augsnēs

166

 • 3.klase - zālāji nabadzīgās augsnēs

214

 • 4.klase - ārpus lauksaimniecības platības esošie zālāju biotopi

338

 • 5.klase - putnu dzīvotnes zālājos

96

 • 6.klase - ķikuta dzīvotnes zālājos

115

Intervence "Vidi saudzējošā dārzkopībā" (VSD):

 • par ābeļu, bumbieru, saldo un skābo ķiršu, plūmju, melleņu (krūmmelleņu, zileņu) vai lielogu dzērveņu platību mērķteritorijā

401

 • par pārēju tādu augļu koku, ogulāju un ilggadīgo stādījumu platību, no kuriem iegūst ēdamus augļus, kā arī augļu koku un ogulāju stādu audzēšanai izmantoto platību (kokaugu stādaudzētavas lauksaimniecības zemē) mērķteritorijā

264

 • par kartupeļu, ziedkāpostu, kāpostu (izņemot lopbarības kāpostus, lopbarības bietes un cukurbietes), gurķu, sīpolu, ķiploku, burkānu, galda biešu vai citu dārzeņu platību mērķteritorijā

115

 • par ābeļu, bumbieru, saldo un skābo ķiršu, plūmju, melleņu (krūmmelleņu, zileņu) vai lielogu dzērveņu platību ārpus mērķteritorijas

364

 • par pārējo tādu augļu koku, ogulāju un ilggadīgo stādījumu platību, no kuriem iegūst ēdamus augļus, kā arī augļu koku un ogulāju stādu audzēšanai izmantoto platību (kokaugu stādaudzētavas lauksaimniecības zemē) ārpus mērķteritorijas

240

 • par kartupeļu, ziedkāpostu, kāpostu (izņemot lopbarības kāpostus), gurķu, sīpolu, ķiploku, burkānu, galda biešu vai citu dārzeņu platību ārpus mērķteritorijas

105

Intervence "Paaugstinātu labturības prasību un emisiju mazinošā lopkopība" (EMLA):

(atbalsta apmērs ir par vienu nosacīto liellopu vienību - LielV)

 • par piena liellopu ēdināšanu un turēšanu

52 EUR/LielV

 • par gaļas liellopu ēdināšanu un turēšanu

43 EUR/LielV

 • par piena liellopu pagarināto ganīšanu, ēdināšanu un turēšanu

90 EUR/LielV

 • par jaunlopu turēšanu

28 EUR/LielV

Intervence "Biškopības vienību apsaimniekošana apputeksnēšanas vajadzībām" (BAA):

 • bioloģiski sertificētiem biškopjiem

60

 • pārējiem atbalsta pretendentiem

30