Plānošanas periods
2021–2027
Programmas tips
Tirgus pasākumi Valsts atbalsts
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Augkopība Piensaimniecība Tirgus veicināšanas pasākumi
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona Pašvaldības iestāde Privātpersona Valsts iestāde Zemnieku saimniecība
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)
Piens un augļi skolai logo
 • Kārta atvērta
  • 17.08.2023.-10.09.2023.
 • Pieejamais finansējums
  • Augļu un dārzeņu piegādei un izdalei - 1 427 101 EUR
  • Piena piegādei un izdalei - 2 901 549 EUR.
 • Īstenošanas vieta
  • Latvijas teritorija

Apvienotās skolu programmas mērķis ir bērnu vidū veicināt veselīgu ēšanas un uztura paradumu veidošanos, kas būtu noturīgi visu turpmāko dzīvi, ka arī palielināt programmas efektivitāti, nodrošināt mērķtiecīgāku atbalstu un palielināt veselīga uztura patēriņa veicināšanu starp skolēniem.

Apvienotā skolu programma “Piens un augļi skolai” darbojas ar vienotu pieeju produktu izdalei bērniem un jauniešiem – gan augļus un dārzeņus, gan piena produktus bez maksas no 1.oktobra trīs reizes mācību nedēļā varēs saņemt gan pirmsskolnieki, gan 1.-9.klašu skolēni. 

Svarīgi!

 

Apgādes tiesību aprēķināšanai noteiktais vienam izglītojamam paredzētais finansējums 2024./2025.macību gadam:

 • Augļu un dārzeņu produktu grupai ir 5.57 EUR uz vienu izglītojamo gadā;
 • Piena produktu grupai ir 11.33 EUR uz vienu izglītojamo gadā.

Izglītības iestādes


Atbalsta pretendenti 


Produktu piegādātāji 

Apgādes tiesību aprēķināšanai noteiktais vienam izglītojamam paredzētais finansējums mācību gadam:

Mācību gads Augļu un dārzeņu produktu grupa, EUR Piena produktu grupa, EUR
2023./2024.
Precizēts atbilstoši MK not. Nr.485 15.punktam
5.27317 11.08076
2023./2024. 5.51 11.20

2022./2023.

Precizēts atbilstoši MK not. Nr.485 15.punktam

5.129698 10.48
2022./2023. 5.40 10.48

2021./2022.

3.kārtai Precizēts atbilstoši MK not. Nr.485 15.punktam

3.50058 10.38
2021./2022. 5.33 10.38

2020./2021.

Precizēts atbilstoši MK not. Nr.485 15.punktam

5.93653 10.89

2020./2021.

5.98 10.89

2019./2020.

Precizēts atbilstoši MK not. Nr.485 15.punktam

6.01887 11.01
2019./2020. 6.09 11.01
2018./2019. 5.75 11.45
2017./2018. 6.02 11.66

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1308/2013 (2013.gada 17.decembris), ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007

PADOMES REGULA (ES) Nr. 1370/2013 (2013. gada 16. decembris) par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju

PADOMES REGULA (ES) 2016/795 (2016.gada 11.aprīlis), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1370/2013 par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/39 (2016.gada 3.novembris) par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemērot attiecībā uz Savienības atbalstu izglītības iestāžu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, banāniem un pienu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/40 (2016.gada 3.novembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz Savienības atbalstu izglītības iestāžu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, banāniem un pienu un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 907/2014

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/2043 (2020. gada 11. decembris), ar ko attiecībā uz pārbaudēm uz vietas, kas skolu apgādes programmas vajadzībām veicamas atbalsta pieteikumu iesniedzēju telpās vai izglītības iestādēs attiecībā uz 2019./2020. un 2020./2021. mācību gadu, atkāpjas no Īstenošanas regulas (ES) 2017/39

2017.gada 16.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.485 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm"

Ministru kabineta 2022.gada 15.februāra noteikumi Nr.125 “Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta noteikumos Nr. 485 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm"”

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2022/245 (2021. gada 13. decembris), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/40 groza attiecībā uz papildu izglītojošiem pasākumiem un atbalsta pieteikumu iesniedzēju izraudzīšanos un apstiprināšanu

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/246 (2021. gada 13. decembris), ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2017/39 groza attiecībā uz atbalsta pieteikumiem, atbalsta maksājumu un pārbaudēm uz vietas

Ministru kabineta 2022. gada 6. septembra noteikumi Nr. 558 “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta noteikumos Nr. 485 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm"”

Mācību gads

Kārta

Pieteikumu termiņš

Pieejamais publiskais finansējums, EUR

Dokuments/ paziņojums

augļu un dārzeņu piegādei un izdalei

piena piegādei un izdalei

2023./2024. 1.kārta 17.08.- 10.09.2023. 1 427 101 2 901 549 Publikācija
2022./2023. 1.kārta 15.08.- 10.09.2022. 1 385 393.00 2 691 047 Publikācija
2021./2022. 3.kārta 13.01.-  24.01.2022 3920.66 96458.78 Publikācija
2021./2022. 2.kārta 11.10.-  22.10.2021 14668.02

122388.02

Publikācija
2021./2022. 1.kārta 10.08.- 10.09.2021 1358926.00

2647541.00

Publikācija

2020./2021.

3.kārta

14.01.- 25.01.2021

0

89038.59

Publikācija

2020./2021.

2.kārta

08.10.- 23.10.2020

0

107834.73

Publikācija

2020./2021.

1.kārta

10.08.- 10.09.2020

1519012.00

2765463.00

Publikācija

2019./2020.

3.kārta

15.01.- 27.01.2020

0

120862.01

Publikācija

2019./2020.

2.kārta

07.10.- 21.10.2019

0

149232.87

Publikācija

2019./2020.

1.kārta

15.08.- 10.09.2019.

1535362.00

2776362.00

Publikācija

2018./2019.

3.kārta

15.01.- 25.01.2019.

0

 166730.75

Publikācija

2018./2019.

2.kārta

10.10.- 22.10.2018.

0

 206370.65

Publikācija

2018./2019.

1.kārta

20.08.- 10.09.2018.

1440564.00

2867385.00

Publikācija

2017./2018.

3.kārta

12.01.- 26.01.2018.

1319.70

232516.78

Publikācija

2017./2018.

2.kārta

10.10.- 20.10.2017.

32828.38

307840.38

Publikācija

2017./2018.

1.kārta

23.08.- 10.09.2017.

1485942.00

2879535.00

 

Atbalsta programmai ir izveidota sava tīmekļvietne www.piensaugliskolai.lv, kurā ir pieejama informācija par atbalsta programmu, par iesaistītajām izglītības iestādēm, produktu ražotājiem, atbalsta pretendentiem un cita saistītā informācija.

Poga