Plānošanas periods
Pastāvīgie pakalpojumi
Programmas tips
Valsts atbalsts
Statuss
Kārta atvērta
Nozare
Zivsaimniecība
Atbalsta saņēmējs
Biedrība vai nodibinājums Pašvaldības iestāde Valsts iestāde
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)

Zivju fonda finanšu līdzekļu piešķiršanas kārtību nosaka 02.03.2010 MK noteikumi Nr. 215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem"

Valsts atbalsts zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda tiek piešķirts šādos pasākumos:

 • zinātniskās pētniecības programmas
 • zivju resursu pavairošana un atražošana
 • zivju resursu aizsardzība
 • sabiedrības informēšana
 • dalība starptautiskos pasākumos

Zemkopības ministrija 2022.gada 29.novembrī izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas 2022. gada ceturto kārtu Zivju fonda pasākumam "Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)"

 • 5.kārta atvērta
  • 29.11.2022. - 03.12.2022.
 • Pieejamais finansējums 5.kārtā 
  • 27 000 EUR
 • Nosacījumi 
  • 10 000 EUR - vienam projektam vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma 
  • 5.kārtas papildus nosacījumi, kas publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"
Svarīgi!
 • Projektu iesniegumu, maksājuma pieprasījumu, darījumu un samaksu apliecinošus dokumentus, veikto iepirkumu procedūru apliecinošus un citus projektu īstenošanu apliecinošus dokumentus iesniedz LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā. 
 • Reģistrējoties par LAD klientu, pieeja EPS tiek automātiski piešķirta - tiek izveidots EPS lietotājs un uz klientu reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta visa informācija par EPS lietotāju.

Kārta atvērta no 2022.gada 29.novembra līdz 2022. gada 3.decembrim ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 27 000,00 EUR un ievērojot šādus nosacījumus:

a) viena projekta iesnieguma vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma nepārsniedz maksimālo atbalsta apmēru 10 000,00 EUR, izņemot projektu pieteikumus, kurus iesniedz valsts institūcijas, kuru kompetencē saskaņā ar Zvejniecības likumu ir zivju resursu aizsardzība un uzraudzība;

b) projektos, kuros paredzēta tehnisko līdzekļu iegāde kontroles pasākumu nodrošināšanai, tiek noteikts šāds maksimālais Zivju fonda finansējuma atbalsta apmērs (neskaitot projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apmēru, kas netiek ierobežots) vienas tehniskās vienības iegādei:

i Kvadracikls, sniega motocikls vai cits transporta līdzeklis, kura iegādi pieļauj Zivju fonda atbalsta nosacījumi

12 500 EUR

ii RIB tipa laiva:

- iekšējiem ūdeņiem

- jūras ūdeņiem

 

1500 EUR

6000 EUR

iii Stiklšķiedras vai alumīnija laiva

9000 EUR

iv Laivas dzinējs

- izmantošanai iekšējos ūdeņos

- izmantošanai jūras ūdeņos

 

3500 EUR

8000 EUR

v Drons ar komplektāciju un apmācības nodrošinājumu

4500 EUR

vi Tālskatis

550 EUR

vii Nakts redzamības iekārta

2500 EUR

viii Video kamera ar SD kartēm

400 EUR

ix Termokamera

4000 EUR

x Sporta kamera (digitālā kamera video filmēšanai sarežģītos apstākļos) ar komplektāciju

 

600 EUR

xi Meža kamera ar komplektāciju

350 EUR

xii Eholote ar iekšējiem ūdeņiem izmantojamu GPS (kopā ar eholotes devēju)

3500 EUR

xiii Eholote ar jūras ūdeņiem izmatojamu radiosistēmu

9000 EUR

xiv Rokas GPS ar komplektāciju

600 EUR

xv Planšetdators kontroles nodrošināšanai un uzraudzībai

850 EUR

xvi Aukstumu un mitrumu aizturošs spectērps

2000 EUR

Projekta iesniegums un pārējie dokumenti jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

Pasākums:

Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai Eiropas Savienības fondu finansējuma

 • 1. kārta noslēgusies
  • 21.01.2022.-01.04.2022.
 • Pieejamais finansējums 1.kārtā 
  • 50 000 EUR
 • Nosacījumi 
  • 10 000 EUR - vienam projektam
  • Papildus nosacījumi, kas publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"

Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības

 • 1. kārta noslēgusies
  • 21.01.2022.-11.03.2022.
 • Pieejamais finansējums 1.kārtā 
  • 292 000 EUR
 • Nosacījumi 
  • 10 000 EUR - vienam projektam
  • projektiem zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošanai, zivju nārsta vietu atjaunošanai un projektus zivju mazuļu ielaišanai ezeros ar platību virs 2000 ha - 15 000 EUR
  • Papildus nosacījumi, kas publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"

Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)

 • 1. kārta noslēgusies
  • 21.01.2022.-01.04.2022.
 • Pieejamais finansējums 1.kārtā 
  • 370 000 EUR
 • Nosacījumi 
  • 20 000 EUR - vienam projektam vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma
  • Papildus nosacījumi, kas publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"

 

 • 2. kārta noslēgusies
  • 01.07.2022.-12.09.2022.
 • Pieejamais finansējums 2.kārtā 
  • 55 000 EUR
 • Nosacījumi 
  • 8000 EUR - vienam projektam vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma
  • Papildus nosacījumi, kas publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"

 

 • 3. kārta noslēgusies
  • 14.10.2022.-31.10.2022.
 • Pieejamais finansējums 3.kārtā 
  • 55 000 EUR
 • Nosacījumi 
  • 10 000 EUR - vienam projektam vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma 
  • Papildus nosacījumi, kas publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"

 

 • 4.kārta noslēgusies
  • 15.11.2022.-22.11.2022.
 • Pieejamais finansējums 4.kārtā 
  • 16 000 EUR
 • Nosacījumi 
  • 10 000 EUR - vienam projektam vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma 
  • Papildus nosacījumi, kas publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"

 

 • 5.kārta atvērta
  • 29.11.2022.-03.12.2022.
 • Pieejamais finansējums 5.kārtā 
  • 27 000 EUR
 • Nosacījumi 
  • 10 000 EUR - vienam projektam vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma 
  • Papildus nosacījumi, kas publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"

Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, arī publicistikas izdevumi, mācību vai uzziņu literatūra, informatīvi izglītojoši televīzijas raidījumi vai radioraidījumi

 • 1. kārta noslēgusies
  • 21.01.2022.-18.03.2022.
 • Pieejamais finansējums 1.kārtā 
  • 190 000 EUR
 • Nosacījumi 
  • 30 000 EUR - vienam projektam vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma
  • Papildus nosacījumi, kas publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"

Atbalsta maksājumiem par pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanā (maksājumu pieteikumiem par 2021.gadu)

 • 1. kārta noslēgusies
  • 21.01.2022.-30.04.2022.
 • Pieejamais finansējums 1.kārtā 

Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību 

 • 1. kārta noslēgusies
  • 25.03.2022.-08.04.2022.
 • Pieejamais finansējums 1.kārtā 
  • 15 000 EUR
 • Nosacījumi 
  • 5000 EUR - vienam projektam
  • 7500 EUR - ne vairāk kā četriem projektiem ar sporta makšķerēšanu saistītiem starptautiskiem pasākumiem   
  • Papildus nosacījumi, kas publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"

  

Valsts Zivju fonds, logo

Valsts zivju fonds ir noteiktā kārtībā uzkrāti papildu finansu līdzekļi zivju atražošanas un aizsardzības pasākumu nodrošināšanai, kā arī tādu zinātnisko pētījumu finansēšanai, kas saistīti ar zivju resursu izpēti un piesārņojuma un saimnieciskās darbības ietekmes uz zivju resursiem izpēti. Fonda turētājs, rīkotājs un pārvaldītājs ir Fonda padome.

Fondu veido:

 • kompensāciju summas par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem, 
 • soda naudas par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem,
 • ieņēmumi, kas rodas, realizējot konfiscētos zvejas rīkus, zvejas līdzekļus un nelikumīgi iegūtās zivis, 
 • maksa par zvejas tiesību nomu un izmantošanu (nomas maksa, maksa par zvejas licenci),
 • daļa no maksas par publisko ūdenstilpju nomu un to ūdenstilpju nomu, 
 • budžeta līdzekļi, kuri piešķirti zivsaimniecības attīstības mērķprogrammām,
 • fizisko un juridisko personu ziedojumi, 
 • līdzekļi, kurus ārvalstu fiziskās un juridiskās personas iegulda starptautiskajos zivsaimniecības projektos un zivsaimniecības attīstības projektos Latvijā,
 • un citi.

Valsts atbalsta pasākumam zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem var pieteikties pretendents, kas ir valsts institūcijas, pašvaldības, atvasinātas publiskas personas un biedrības (atsevišķos pasākumos).

Atbalsts attiecas uz šādiem pasākumiem:

 • zinātniskās pētniecības programmas
 • zivju resursu pavairošana un atražošana
 • zivju resursu aizsardzība
 • sabiedrības informēšana
 • dalība starptautiskos pasākumos