• AAL - Augu aizsardzības līdzekļi
 • ĀCM - Āfrikas cūku mēris
 • ACM - Atsevišķais maksājums par cukuru
 • ADSI - LAP pasākums "Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi" (iepriekš - MLA)
 • ADI - ADSI aktivitāte "Kompensācijas maksājums par citiem apgabaliem, kuros ir ievērojami dabas ierobežojumi"
 • AKC - Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par kartupeļu cieti
 • AKEL - Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par nokautiem vai eksportētiem liellopiem
 • ALA - Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par laukaugu platībām
 • ALM - Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par liellopiem
 • APKV - Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par pienu
 • APL - Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par platībām
 • ASI - ADSI aktivitāte "Kompensācijas maksājums par citiem apgabaliem, kuros ietekmē specifiski ierobežojumi"
 • BDUZ - LAP pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāte "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos"
 • BI - Agrovides apakšpasākums "Buferjoslu ierīkošana"
 • BLA - LAP pasākums "Bioloģiskā lauksaimniecība"
 • BLAJ - BLA aktivitāte "Maksājums, lai pārietu uz biloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm"
 • BLAV - BLA aktivitāte "Maksājums, lai saglabātu biloģiskās lauksaimniecības praksi un metodes"
 • BSA - Brīvprātīgs saistītais atabalsts
 • BVZ - Bioloģiski vērtīgais zālājs
 • DAP - Dabas aizsardzības pārvalde
 • DV - Dzīvnieku vienības
 • EZF - Eiropas Zivsaimniecības fonds (2007-2013)
 • EJZF - Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (2014-2020)
 • EJZAF - Eiropas Jūrlietu, zivsaimniecības un akvakultūras fonds (2021-2027)
 • EK - Eiropas Komisija
 • ELGF - Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds
 • ELFLA - Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
 • ENP - Ekoloģiski nozīmīgās platības
 • EPS - Elektroniskā pieteikšanās sistēma
 • ĢIS - Ģeogrāfiskā informācijas sistēma
 • ha - hektārs
 • IDIV - Agrovides apakšpasākums "Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana"
 • IAKS - Integrētā administrēšanas un kontroles sistēma
 • IK - Ilgspējas kritēriji
 • IKC - Īpašais atbalsts cietes kartupeļu kvalitātes uzlabošanai
 • ILA - Īpašais atbalsts par liellopiem
 • IPKV - Īpašais atbalsts par pienu
 • ISA - Īpašais atbalsts lopbarības augu sēklu un sēklas kartupeļu kvalitātes uzlabošanai
 • ISIP - Ilgtspēju sekmējošs ienākumu pamatatbalsts
 • IUB - Iepirkumu uzraudzības birojs
 • JAL - Maksājums gados jaunajiem lauksaimniekiem
 • k.k. - kultūras kods
 • KKI - Savstarpējās atbilstības kompetentā kontroles iestāde
 • KLP - Kopējā lauksaimniecības politika 
 • KZP - Kopējā zivsaimniecības politika
 • LAD - Lauku atbalsta dienests
 • LAF - Lauku attīstības fonds
 • LAP - Latvijas Lauku attīstības programma
 • LDC - Lauksaimniecības datu centrs
 • LDGRS - Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana
 • LielV - Liellopu vienība
 • LIZ - Lauksaimniecībā izmantojamā zeme
 • LĢIA - Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
 • LLKC - Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
 • LLN - SA neatbilstības kods, kas apzīmē nolaidības rezultātā konstatētu neatbilstību prasībai
 • LLT - SA neatbilstības kods, kas apzīmē tīšu pārkāpumu
 • LLVN - Laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi
 • MAD - Atbalsts par aveņu un zemeņu platībām
 • MK - Ministru kabinets
 • MLS - Mazo lauksaimnieku atbalsta shēma
 • NAP - Nacionālais attīstības plāns
 • NIM - LAP pasākuma "Natura 2000 un Ūdens pamatdirektīvas maksājumi" aktivitāte "Kompensācijas maksājums par Natura 2000 meža teritorijām"
 • PPG - Pastāvīgās pļavas un ganības
 • PPVA - Pārejas posma valsts atbalsts
 • PVD - Pārtikas un veterinārais dienests
 • RLZP - LAP pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāte "Rugaju lauks ziemas periodā"
 • RLP - Reģionālā lauksaimniecības pārvalde - LAD struktūrvienība, kas pilda LAD funkcijas noteikta reģiona teritorijā
 • SA - Savstarpējā atbilstība
 • STC - VSIA "Serifikācijas un testēšanas centrs"
 • SSG - Saistītais atbalsts par slaucamām govīm
 • SKZ - Saistītais atbalsts par kazām
 • SLM - Saistītais atbalsts par liellopiem
 • SAI - Saistītais atbalsts par aitām
 • SAP - Saistītais atbalsts par proteīnaugiem
 • SKC - Saistītais atbalsts par cietes kartupeļiem
 • SSK - Saistītais atbalsts par sertificētas sēklas kartupeļiem
 • SSA - Saistītais atbalsts par par sertificētiem stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām
 • SLS - Saistītais atbalsts par sertificētu labības sēklu
 • SMI - Saistītais atbalsts par miežiem
 • SVR - Saistītais atbalsts par vasaras rapsi
 • SDA - Saistītais atbalsts par dārzeņiem
 • SAU - Saistītais atbalsts par augļiem un ogām
 • SRL - Saistītais atbalsts par rudzu līnijšķirnēm (KAUPO u.c.)
 • SVIN - LAP pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāte "Saudzējošas vides izveide, audzējot augus nektāra ieguvei"
 • SVVA - Sabiedrības virzīta vietējā attīstība
 • THC - Tetrahidrokanabinols
 • VAAD - Valsts augu aizsardzības dienests
 • VID - Valsts ieņēmumu dienests
 • VMD - Valsts meža dienests
 • VPM - Vienotais platības maksājums
 • VVD - Valsts vides dienests
 • VK - Sertifikācijas institūcija "Vides kvalitāte"
 • VSMD - LAP pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāte "Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā"
 • ZAL - Maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi - zaļināšanas maksājums
 • ZM - Zemkopības ministrija
 • ZRP - Rīcības programma zivsaimniecības attīstībai