• A
  • AAL - Augu aizsardzības līdzekļi
  • ACM - Atsevišķais maksājums par cukuru
  • ADI - ADSI aktivitāte "Kompensācijas maksājums par citiem apgabaliem, kuros ir ievērojami dabas ierobežojumi"
  • ADE - Dīzeļdegviela, kam piemērota samazināta akcīzes nodokļa likme par kārtējā gada atbalstam deklarēto un apstiprināto zemes platību
  • ADSI - LAP pasākums "Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi" (iepriekš - MLA)
  • AKC - Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par kartupeļu cieti
  • AKEL - Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par nokautiem vai eksportētiem liellopiem
  • ALA - Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par laukaugu platībām
  • ALM - Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par liellopiem
  • APKV - Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par pienu
  • APL - Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par platībām
  • ASI - ADSI aktivitāte "Kompensācijas maksājums par citiem apgabaliem, kuros ietekmē specifiski ierobežojumi"
  • ĀCM - Āfrikas cūku mēris
 • B
  • BAA - Biškopības vienību apsaimniekošana apputeksnēšanas vajadzībām
  • BDUZ - LAP pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāte "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos"
  • BI - Agrovides apakšpasākums "Buferjoslu ierīkošana"
  • BLA - LAP pasākums "Bioloģiskā lauksaimniecība"
  • BLAJ - BLA aktivitāte "Maksājums, lai pārietu uz biloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm"
  • BLAV - BLA aktivitāte "Maksājums, lai saglabātu biloģiskās lauksaimniecības praksi un metodes"
  • BSA - Brīvprātīgs saistītais atabalsts
  • BVZ - Bioloģiski vērtīgais zālājs
 • D
  • DAP - Dabas aizsardzības pārvalde
  • DV - Dzīvnieku vienības
 • E
  • EJZAF - Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonds (2021-2027)
  • EJZF - Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (2014-2020)
  • EK - Eiropas Komisija
  • EKO1 - Ekoshēmas atbalsts par videi un klimatam labvēlīgu lauksaimniecības praksi
  • EKO2 - Ekoshēmas atbalsts par ekoloģiski nozīmīgu platību
  • EKO2.1 - Papildatbalsts par augsnes kvalitātes un reakcijas optimizāciju - pamatkaļķošana
  • EKO4 - Ekoshēmas atbalsts par saudzējošu lauksaimniecības praksi
  • EKO5 - Ekoshēmas atbalsts par slāpekļa un amonjaka emisiju, un piesārņojumu mazinošas lauksaimniecības praksēm
  • EKO6 - Ekoshēmas atbalsts par zālāju saglabāšanas veicināšanu
  • EKO7 - Ekoshēmas atbalsts par agroekoloģijas praksi bioloģiskās saimniecībās
  • ELGF - Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds
  • ELFLA - Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
  • EMLA - Paaugstinātu labturības prasību un emisiju mazinošā lopkopība
  • ENP - Ekoloģiski nozīmīgās platības
  • EPS - Elektroniskā pieteikšanās sistēma
  • EZF - Eiropas Zivsaimniecības fonds (2007-2013)
 • G
  • ĢIS - Ģeogrāfiskā informācijas sistēma
  • GPS - Globālās pozicionēšanas sistēmas
 • H
  • ha - hektārs
 • I
  • IAKS - Integrētā administrēšanas un kontroles sistēma
  • IDIV - Agrovides apakšpasākums "Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana"
  • IK - Ilgspējas kritēriji
  • IKC - Īpašais atbalsts cietes kartupeļu kvalitātes uzlabošanai
  • ILA - Īpašais atbalsts par liellopiem
  • Intervence - Atbalsta pasākums
  • IPKV - Īpašais atbalsts par pienu
  • ISA - Īpašais atbalsts lopbarības augu sēklu un sēklas kartupeļu kvalitātes uzlabošanai
  • ISIP - Ilgtspēju sekmējošs ienākumu pamatatbalsts
  • IUB - Iepirkumu uzraudzības birojs
  • ĪJT -  Īpaši (nitrātu) jutīgā teritorija
  • I&R - Dzīvnieku identificēšanas un reģistrēšanas prasības
 • J
  • JAL - Maksājums gados jaunajiem lauksaimniekiem
 • K
  • k.k. - kultūras kods
  • KKS - Kompetentā kontroles struktūra
  • KLP - Kopējā lauksaimniecības politika 
  • KZP - Kopējā zivsaimniecības politika
 • L
  • LAD - Lauku atbalsta dienests
  • LAF - Lauku attīstības fonds
  • LAP - Latvijas Lauku attīstības programma
  • LDC - Lauksaimniecības datu centrs
  • LDGRS - Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana
  • LDV - Lauksaimniecības darbaspēka vienība
  • LielV - Liellopu vienība
  • LIZ - Lauksaimniecībā izmantojamā zeme
  • LĢIA - Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
  • LLKC - Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
  • LLN - SA neatbilstības kods, kas apzīmē nolaidības rezultātā konstatētu neatbilstību prasībai
  • LLT - SA neatbilstības kods, kas apzīmē tīšu pārkāpumu
  • LLVS - Laba lauksaimniecības un vides stāvokļa standarts
  • LLVS1 - Ilggadīgo zālāju saglabāšana
  • LLVS2 - Mitrāju un kūdrāju aizsardzība lauksaimniecības zemēs
  • LLVS3 - Aizliegums dedzināt rugājus vai sauso zāli
  • LLVS4 - Aizsargjoslas (buferjoslas) izveide gar ūdensobjektiem
  • LLVS5 - Augsnes apstrāde, kas samazina augsnes degradācijas un erozijas risku, ņemot vērā nogāzes slīpumu
  • LLVS6 - Minimāls augsnes pārklājums, lai izvairītos no kailas zemes sensitīvākajos periodos
  • LLVS7 - Viengadīgo kultūraugu augu maiņa
  • LLVS8.1 - Minimāla lauksaimniecības zemes daļa, kas atvēlēta ar ražošanu nesaistītām platībām vai iezīmēm
  • LLVS8.2 - Dižakmeņu, aizsargājamu koku un aleju saglabāšana
  • LLVS8.3 - Aizliegums griezt dzīvžogus, cirst kokus (putnu vairošanās, ligzdošanas laikā)
  • LLVS8.4 - Invazīvu augu (latvāņu) izplatības novēršana
  • LLVS9 - Aizliegums pārveidot vai apart ES nozīmes zālāju biotopu vai putnu dzīvotni
  • LLVS10 - Meliorācijas sistēmu uzturēšana
 • M
  • MAD - Atbalsts par aveņu un zemeņu platībām
  • MK - Ministru kabinets
  • MLS - Mazo lauksaimnieku atbalsta shēma
 • N
  • NAP - Nacionālais attīstības plāns
  • NIM - LAP pasākuma "Natura 2000 un Ūdens pamatdirektīvas maksājumi" aktivitāte "Kompensācijas maksājums par Natura 2000 meža teritorijām"
  • NĪN - Nekustamā īpašuma nodoklis
  • NS - Nosacījumu sistēma
  • NVO - Nevalstiskās organizācijas
 • P
  • PAR - Ilgtspēju sekmējošais pārdalošais ienākumu papildatbalsts
  • PPG - Pastāvīgās pļavas un ganības
  • PPVA - Pārejas posma valsts atbalsts
  • PVD - Pārtikas un veterinārais dienests
  • PVN - Pievienotās vērtības nodoklis
  • PZA - Programma zivsaimniecības attīstībai 2021.- 2027.gadam
 • R
  • RLP - Reģionālā lauksaimniecības pārvalde - LAD struktūrvienība, kas pilda LAD funkcijas noteikta reģiona teritorijā
  • RLZP - LAP pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāte "Rugāju lauks ziemas periodā"
  • RO - Ražotāju organizācija
  • RŪO - Riska ūdensobjektu sateces baseinu teritorija
 • S
  • SA - Saistītais ienākumu atbalsts
  • SAI - Saistītais ienākumu atbalsts par aitām
  • SAP - Saistītais ienākumu atbalsts par proteīnaugiem
  • SAU - Saistītais ienākumu atbalsts par augļiem un ogām
  • SDA - Saistītais ienākumu atbalsts par dārzeņiem
  • SKC - Saistītais ienākumu atbalsts par cietes kartupeļiem
  • SKZ - Saistītais ienākumu atbalsts par kazām
  • SLM - Saistītais ienākumu atbalsts par liellopiem
  • SLS - Saistītais ienākumu atbalsts par sertificētām labības sēklām
  • SMI - Saistītais ienākumu atbalsts par miežiem
  • SSA - Saistītais ienākumu atbalsts par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām
  • SSG - Saistītais ienākumu atbalsts par slaucamām govīm
  • SSK - Saistītais ienākumu atbalsts par sertificētas sēklas kartupeļiem
  • SRP - Saistītais ienākumu atbalsts par rudzu populācijas šķirnēm
  • SVR - Saistītais ienākumu atbalsts par vasaras rapsi un vasaras ripsi
  • SEG - Siltumnīcefekta gāze
  • STC - VSIA "Serifikācijas un testēšanas centrs"
  • SVIN - LAP pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāte "Saudzējošas vides izveide, audzējot augus nektāra ieguvei"
  • SVVA - Sabiedrības virzīta vietējā attīstība
 • T
  • TANPP - tiesību aktos noteiktās pārvaldības prasības
  • THC - Tetrahidrokanabinols
 • U
  • ŪSIK - Ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikators
 • V
  • VAAD - Valsts augu aizsardzības dienests
  • VID - Valsts ieņēmumu dienests
  • VK - Sertifikācijas institūcija "Vides kvalitāte"
  • VMD - Valsts meža dienests
  • VPM - Vienotais platības maksājums
  • VRG - Vietējā rīcības grupa
  • VSD - Vidi saudzējošā dārzkopība
  • VVD - Valsts vides dienests
 • Z
  • ZAL - Maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi - zaļināšanas maksājums
  • ZJ - Zaļās joslas
  • ZM - Zemkopības ministrija
  • ZRP - Rīcības programma zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam