Direct payments

 • The basic income support for sustainability (Ilgtspēju sekmējošais ienākumu pamatatbalsts - ISIP)
 • Payments for small farmers (Maksājumi mazajiem lauksaimniekiem - MLS)
 • The complementary redistributive income support for sustainability (Ilgtspēju sekmējošais pārdalošais ienākumu papildatbalsts)
 • The complementary income support for young farmers (Ienākumu papildatbalsts gados jauniem lauksaimniekiem - JAL)
 • The coupled income support (Saistītais ienākumu atbalsts - SI)
  • for dairy cows (par slaucamām govīm)
  • for goats (par kazām)
  • for cattle (par liellopiem)
  • for sheep (par aitām)
  • for protein crops (par proteīnaugiem)
  • for starch potatoes (par cietes kartupeļiem)
  • for certified seed potatoes (par sertificētas sēklas kartupeļiem)
  • for certified grass and fodder plant seeds (par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām)
  • for certified cereal seeds (par sertificētu labības sēklu)
  • for barley (par miežiem)              
  • for summer canola (par vasaras rapsi un vasaras ripsi)             
  • for vegetables (par dārzeņiem)
  • for fruits and berries (par augļiem un ogām)       
  • for rye population varieties (incl. Kaupo) (par rudzu populācijas šķirnēm (t.sk. Kaupo))    
 • Green strips (Zaļās joslas)            
 • Environmentaly friendly horticulture (Vidi saudzējoša dārzkopība)            
 • Management of grassland biotopes (incl. management of grassland habitats for wading birds) (Zālāju biotopu apsaimniekošana)
 • Higher welfare requirements and emission reducing livestock farming (Paaugstinātu labturības prasību un emisiju mazinošā lopkopība)
 • Management of bee hives for pollination purposes (Biškopības vienību apsaimniekošana apputeksnēšanas vajadzībām)      
 • Organic farming (Bioloģiskā lauksaimniecība)
 • ECO schemes - schemes for climate, environment and animal welfare (Klimatiskās, vidiskās un dzīvnieku labturības shēmas - Ekoshēmas)
  • EKO1 - Environmentally friendly practice (Atbalsts par videi un klimatam labvēlīgu lauksaimniecības praksi)
  • EKO2 - Ecologically significant areas (Ekoloģiski nozīmīgas platības), Additional support for soil quality and response optimization (Papildatbalsts par augsnes kvalitātes un reakcijas optimizāciju)
  • EKO4 - Soil friendly agricultural practice (Saudzējošā lauksaimniecības prakse)
  • EKO5 - Practices for reducing nitrogen & ammonia emissions and pollution (Slāpekļa un amonjaka emisiju, un piesārņojumu mazinošas lauksaimniecības prakses)
  • EKO6 - Promotion of grassland maitenance (Zālāju saglabāšanas veicināšana)
  • EKO7 - Agro-ecological practices in organic farms (Agro-ekoloģijas prakses bioloģiskās saimniecībās)