Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta likuma 13.pantu, Lauku atbalsta dienesta (LAD) amatpersonu pieņemtos administratīvos aktus (lēmumus) var apstrīdēt un pārsūdzēt rakstveidā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu.

Administratīvo aktu (lēmumu) var apstrīdēt šādā kārtībā:

  1. LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu (RLP) struktūrvienību vadītāju izdotos administratīvos aktus (lēmumus) var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu attiecīgās LAD RLP vadītājam;
  2. LAD centrālā aparāta struktūrvienību amatpersonu un LAD RLP vadītāju izdotos administratīvos aktus (lēmumus) var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu LAD direktoram;
  3. LAD direktora pieņemtos administratīvos aktus (lēmumus) var pārsūdzēt administratīvajā tiesā.

Iesniegumā par administratīvā akta (lēmuma) apstrīdēšanu norāda:

  1. kuru administratīvo aktu apstrīd;
  2. kādā apjomā administratīvo aktu apstrīd (visu vai daļā);
  3. lūgumu.

Iesniegumā par administratīvā akta apstrīdēšanu var norādīt arī administratīvā akta apstrīdēšanas motīvus un vēlams norādīt arī LAD klienta numuru un lēmuma apstrīdēšanas motīvus, kā arī pievienot pēc Jūsu domām nepieciešamos pierādījumus.

Atbildi uz iesniegumu par administratīvā akta (lēmuma) apstrīdēšanu LAD sniegs mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepriekš minētajā termiņā to nevarēs izpildīt, LAD ir tiesīgs termiņu pagarināt.

Dokumentā, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums (turpmāk - Iesniegums), norādāmas ziņas par tā iesniedzēju (fiziskajai personai - vārds un uzvārds, kā arī adrese un, ja nepieciešams, citas ziņas, kas palīdz sazināties ar iesniedzēju; juridiskajai personai - nosaukums un juridiskā adrese).

Atbildi uz Iesniegumu LAD sniegs mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

Iesniegumam, kā arī iesniegumam par administratīvā akta (lēmuma) apstrīdēšanu, ir jābūt parakstītam.