Lauku atbalsta dienests (LAD) ir valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas ir atbildīga par vienotu valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta politikas īstenošanu Latvijā, uzrauga normatīvo aktu ievērošanu lauksaimniecības jomā un pilda citas ar lauksaimniecības un lauku atbalsta politikas realizāciju saistītas funkcijas.

Dienests savas kompetences ietvaros pilda šādas galvenās funkcijas:

  • Administrē valsts un ES atbalstu laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai (izvērtē iesniegumus atbalsta saņemšanai, pieņem lēmumus par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu, lemj par atbalsta izmaksu, kā arī veic tā uzskaiti un izlietošanas kontroli),
  • Īsteno intervences pasākumus lauksaimniecības produktu tirgū,
  • Pieprasa nepieciešamo informāciju no fiziskajām un juridiskajām personām reģistru un datu bāzu uzturēšanai,
  • Izsniedz normatīvajos aktos noteiktās atļaujas, apliecinājumus un speciālās atļaujas (licences),
  • Pilda arī citas būtiskas funkcijas, kas noteiktas normatīvajos aktos.

Dienests administrē:

  • Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF),
  • Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA),
  • Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF) / Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu (EJZAF)
  • Valsts atbalstu.

Dienests ir akreditēta institūcija Latvijā ar ikgadēju izdevumu sertifikāciju atbilstoši ES.