1. att. Lauku reģistra izmantotās ortofotokartes pa uzņemšanas gadiem.
1. att. Lauku reģistra izmantotās ortofotokartes pa uzņemšanas gadiem.

Saskaņā ar Eiropas Savienības EK regulu 1306/2013 katra Eiropas Savienības dalībvalsts izveido un izmanto integrētu pārvaldes un kontroles sistēmu (turpmāk - IAKS). Lauku reģistrs ir viens no IAKS elementiem.

Lauku reģistrs ir ģeogrāfiska informācijas sistēma (ĢIS), kurā apkopo informāciju par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, par kuru ir tiesības saņemt valsts un Eiropas Savienības atbalstu no tiešā atbalsta shēmu maksājumiem vai vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanas maksājumiem.

Lauku reģistra ĢIS satur lauku bloku datu bāzi ar savstarpēji saistītiem telpiskiem kartogrāfiskiem datiem un tiem pakārtotu atribūtu informāciju: ģeogrāfisko piesaisti, identifikācijas numuriem un platību informāciju.

Sākotnēji Lauku reģistra veidošanā par pamatu tika izmantotas 1994.g.-1999.g. ortofotokartes, taču pakāpeniski lauku bloku informācija tiek atjaunota un šobrīd aktualizācijas procesā izmanto jau 7. cikla jeb 2019.-2021. gada (joprojām tiek uzņemti attēli) ortofoto datus, jo Eiropas Komisijas (turpmāk - EK) rekomendācijas nosaka, ka ortofotokartes nedrīkst būt vecākas par 5 gadiem. 

Lauku reģistrs savā darbā izmanto arī ļoti augstas izšķirtspējas satelītattēlus, kurus nodrošina JRC (Kopējais Izpētes Centrs) un augstas kvalitātes satelītattēlus, kurus nodrošina EK pārvaldītā Zemes izpētes programma Copernicus.  

Lauku reģistra sistēmas pamatā ir vienota Oracle datubāze, kas nodrošina centralizētas sistēmas administrēšanas un uzturēšanas iespējas, uzlabotu sistēmas drošību, pieejamību un datu integritāti. Piekļuvi datiem Oracle datu bāzē nodrošina ArcSDE (Arc Spatial Database Engine). Lauku bloku robežu slāņa rediģēšanu veic ar datorprogrammu ArcEditor, skatīšanās un rediģēšanas  režīmu nodrošina, izmantojot interneta publicēšanas un izplatīšanas risinājumus ArcIMS (Arc Internet Mapping Server) un ArcGIS Server.

Ar lauku reģistra datu uzturēšanu, papildināšanu un aktualizēšanu nodarbojas 4 Lauku atbalsta dienesta Lauku reģistra daļas, kurās strādā 28 ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālisti.