1. Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi 

Nr.

Apakšpasākuma nosaukums

Termiņi

1.1. 

Profesionālās izglītības un prasmju apguves
pasākumi

Kārta noslēgusies

1.2.

Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un
informācijas pasākumiem

Kārta noslēgusies

1.3

Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem

Kārta noslēgusies

2. Konsultāciju pakalpojumi, saimniekošanas un lauku saimniecību atbalsta pasākumi  

Nr.

Apakšpasākuma nosaukums

Termiņi

2.1. 

Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas
veicināšanai

Kārta noslēgusies

2.3. 

Atbalsts konsultantu apmācībām

Kārta noslēgusies

4. Ieguldījumi materiālajos aktīvos 

Nr.

Apakšpasākuma nosaukums

Termiņi

4.1.

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

Kārta noslēgusies

4.2. 

Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

Kārta noslēgusies

4.3. 

Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā

Kārta noslēgusies

4. Atbalsts krusā un vētrā cietušajām ēkām

Kārta noslēgusies

5. Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana

Nr.

Apakšpasākuma nosaukums

Termiņi

5.1.

Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu
epizootiju iespējamās sekas

Kārta noslēgusies

5.2. 

Atbalsts ieguldījumiem no epizootijas cietušo lauku
saimniecību ražošanas potenciāla atjaunošanā

 

6. Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība 

Nr.

Apakšpasākuma nosaukums

Termiņi

6.1. 

Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai

Kārta noslēgusies

6.3. 

Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības

Kārta noslēgusies

6.4. 

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

Kārta noslēgusies

7. Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos

Nr.

Apakšpasākuma nosaukums

Termiņi

7.2. 

Ieguldījumi visu veidu maza mēroga infrastruktūras
ierīkošanā, uzlabošanā vai paplašināšanā, tostarp
ieguldījumiem atjaunojamos energoresursos un
enerģijas taupīšanā

Kārta noslēgusies

8. Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā 

Nr.

Apakšpasākuma nosaukums

Termiņi

8.1. 

Meža ieaudzēšana

Kārta noslēgusies

8.3.

Atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko
nodarījuši ugunsgrēki, dabas katastrofas, katastrofāli
notikumi

Kārta noslēgusies

8.4. 

Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu
mežaudžu atjaunošana

Kārta noslēgusies

8.5. 

Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un
ekoloģiskās vērtības uzlabošanai

Kārta noslēgusies

9. Ražotāju grupu un organizāciju izveide 

Nr.

Apakšpasākuma nosaukums

Termiņi

9.1. 

Ražotāju grupu un organizāciju izveide lauksaimniecības un mežsaimniecības sektorā

Kārta noslēgusies

16. Sadarbība

Nr.

Apakšpasākuma nosaukums

Termiņi

16.1. 

Atbalsts EIP* lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai
lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu
projektu īstenošanai

Kārta noslēgusies

16.2.

Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un
tehnoloģiju izstrādei

Kārta noslēgusies

16.3

Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai

Kārta noslēgusies

17. Riska pārvaldība

Nr.

Apakšpasākuma nosaukums

Termiņi

17. 

Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas prēmija

Kārta noslēgusies

19. Atbalsts LEADER vietējai attīstībai 

Nr.

Apakšpasākuma nosaukums

Termiņi

19.1. 

Sagatavošanās atbalsts

Kārta noslēgusies

19.2. 

Atbalsts darbību īstenošanai saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju

Kārta noslēgusies

19.3.

Vietējās rīcības grupu sadarbības pasākumu sagatavošana un īstenošana

19.3.1. Aktivitāte Starpteritoriālā sadarbība starp vietējām rīcības grupām nacionālajā līmenī

19.3.2. Aktivitāte Starpvalstu sadarbība starp vietējām rīcības grupām un līdzīgām organizācijām ES dalībvalstīs un teritorijās, kurās darbojas organizācijas, kas īsteno LEADER pieejai līdzīgas aktivitātes

Kārta noslēgusies

19.4. 

Atbalsts pamatdarbības izmaksām un iedzīvināšanai

Kārta noslēgusies