Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Aitkopība Augkopība Biškopība Cūkkopība Kazkopība Liellopu nozare Lopkopība Piensaimniecība Zirgkopība Cita lopkopības nozare
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona Zemnieku saimniecība
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)

 

 •  Kārta atvērta
  • 14.07.2023.-14.08.2023 (lauksaimniecības pakalpojumu otrā līmeņa kooperatīvā sabiedrība jeb kooperatīvo sabiedrību apvienība piena nozarē)

 • Pieejamais finansējums
  • 1 000 000 EUR
 • Atbalstāmās aktivitātes
  • Būvniecība
  • Iekārtu iegāde
  • Tehnikas iegāde

Apakšpasākuma mērķis ir palielināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un produktu pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu saimnieciskās darbības veicēju vidū.

Apakšpasākuma ietvaros tiek atbalstītas aktivitātes, kas saistītas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, un ar to saistītu iepakošanu un pirmapstrādi.

Atbalsta veids: investīciju atbalsts.

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei - viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesniegumu apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība, pārbūve un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi - viens gads un seši mēneši no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne ilgāk kā 2025.gada 1.augusts.

Svarīgi!
 •  Atbalsta pretendents
  • Lauksaimniecības pakalpojumu otrā līmeņa kooperatīvā sabiedrība jeb kooperatīvo sabiedrību apvienība piena nozarē

Lūdzam ņemt vērā, ka uz apakšpasākumu 4.2. "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" neattiecas "Tehnikas un iekārtu katalogs" un iekārtu iegādes gadījumā ir jāveic atbilstoša iepirkuma procedūra (iekārtu iegādes gadījumā iepirkuma dokumenti jāiesniedz kopā ar projekta pieteikumu).


Projekta īstenošanā izmantotās pamatizejvielas ir lauksaimniecības produkti. Projekta īstenošanā iegūtais galaprodukts ir:

 • produkts, kas iekļauts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā;
 • produkts, kas nav minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, bet atbilst šādam Eiropas Savienības kombinētās nomenklatūras kodam: 04031051–04031099, 04039071–04039099, 04052010–04052030, 1518, 1704, 1805, 1806, 1901–1905, 20041091, 20052010, 2103, 2104, 2105, 2106, 2202 (tikai dabīgi raudzēts kvass ar alkohola saturu līdz 0,5 tilp. %), 2203, 3501 un 3502.

Projekta iesniegumi jāiesniedz izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).

Kontaktinformācija jautājumos par apakšpasākuma 4.2. pieteikšanās nosacījumiem un Projekta iesniegumu elektronisku aizpildīšanu EPS +37125404825 vai +37129101617.

Atbalsta pretendents

 • Lauksaimniecības pakalpojumu otrā līmeņa kooperatīvā sabiedrība jeb kooperatīvo sabiedrību apvienība piena nozarē

Atbalstāmās aktivitātes

 • jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, kas paredzēts lauksaimniecības produktu pārstrādei, un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei;
 • lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei paredzētu (pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu):
  1. jaunu būvju būvniecība un esošo būvju pārbūve;
  2. būvju ierīkošana (būvdarbi inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē);
  3. būvju novietošana (būvdarbi iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem);
  4. būvju atjaunošana, ja būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas (piemēram, ēkas energoefektivitātes uzlabošana, telpu pārveidošana un pielāgošana ražošanas vajadzībām, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju).

Atbalstu nepiešķir

 • alkoholisko dzērienu ražošanai (izņemot tādu dabiski raudzētu dzērienu ražošanu, kuros alkohola saturs nepārsniedz 12 (divpasmit) procentus, ja projektu īsteno teritorijā ārpus valstspilsētām);
 • esošiem ražotājiem mājas apstākļos, kuru kopējais apgrozījums ir lielāks par 200 000 euro.

Atbalsta intensitāte

 • 30 - 50 %

30% līdz 40% - pamata atbalsta intensitāte.

Par 10% palielina atbalsta intensitāti  atbalsta pretendentiem:

 • kas ražo pārtikas kvalitātes shēmas produktus;
 • kas ražo vismaz piecus pārtikas produktus, kas atbilst ieteicamo pārtikas produktu izvēles kritērijiem (saskaņā ar noteikumu Nr.776 15. pielikumu);
 • uzņēmuma restrukturizācijai, ja to skārušas citu valstu noteiktie importa ierobežojumi (eksports uz konkrēto valsti veidojis vismaz 10 %);
 • kuru projekts tiek īstenots Noteikumu Nr.776 12.4. apakšpunktā minētā mērķa sasniegšanai (projekta rezultātā energoefektivitātes rādītājs samazināts vismaz par 20 %);
 • ja projekta rezultātā tiek ieviesta inovācija;
 • ja, īstenojot projektu, pārstrādei vismaz 80 % apmērā tiek izmantota vietējā izejviela.

Esošajiem ražotājiem, kas ražo mājas apstākļos iekārtu iegādei un būvju būvniecībai un pārbūvei:

 • 50% - ar kopējo apgrozījumu līdz  70 000 euro;
 • 40% - ar kopējo apgrozījumu no 70 001 euro līdz 200 000 euro.

Maksimālā atbalsta intensitāte apakšpasākumā nepārsniedz 50%.


Svarīgi!!

!!! Ja projektā paredzētais galaprodukts nav minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, tad Lielajiem komersantiem, kuru projekta īstenošana ir Kurzemes, Zemgales, Vidzemes vai Latgales reģionā, maksimālā atbalsta likme nevar pārsniegt 40%, Pierīgas reģionā – 30%. Vidējiem komersantiem,  kuru projekta īstenošana ir Pierīgas reģionā maksimālā atbalsta likme nevar pārsniegt 40%

Attiecināmo izmaksu apmērs

Visā plānošanas periodā 2021.-2027.gadam apakšpasākumā vienam atbalsta pretendentam (ņemot vērā saistītās personas)  pieejamais maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs:

 • pārstrādes saimnieciskās darbības veicējam - 5 000 000 euro;
 • pārstrādes saimnieciskās darbības veicējam, kura pamatdarbība ir lauksaimniecības produktu pārstrāde - 7 000 000 euro;
 • ražotājam mājas apstākļos - 100 000 euro;
 • ražotājam mājas apstākļos, ja līdz ar projekta īstenošanu reģistrējas/ atzīstas par pārstrādes saimnieciskās darbības veicēju – 300 000 euro;
 • lauku saimniecībai jauna pārstrādes saimnieciskās darbības veicēja izveidošanai - 2 000 000 euro;
 • jaunai kooperatīvai sabiedrībai - 5 000 000 euro.

! Maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs atbalsta pretendentam nepārsniedz pretendenta neto apgrozījumu no lauksaimniecības produktu pārstrādes un ražošanas pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vairāk kā piecas reizes (šo nosacījumu nepiemēro kooperatīvajām sabiedrībām, kooperatīvo sabiedrību apvienībām un jaunām kooperatīvajām sabiedrībām).

Apakšapasākuma īpašie nosacījumi

1. Ja projekts tiek īstenots valstspilsētās (Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Ogre, Rēzekne, Rīga, Valmiera, Ventspils), pretendentam pirms projekta iesniegšanas ir jābūt noslēgtam sadarbības līgumam par vietējās izcelsmes pamatizejvielas  iepirkšanu vai iepriekšējā pārskata gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir iepircis vietējo pamatizejvielu, kas no kopējās pretendenta iepirktās pamatizejvielas apjoma ir vismaz:

 • 40% gaļas pārstrādes sektorā;
 • 30% augļu un dārzeņu pārstrādes sektorā;
 • 50% tādā maizes, miltu konditorejas, sausiņu, cepumu vai augu eļļu un proteīnus saturošas dzīvnieku barības ražošanas sektorā, kas minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā;
 • 70% pārējos sektoros.

Vietējās pamatizejvielas apjomu pretendentam jāpalielina vismaz par 10 procentiem trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas (izņemot gadījumu, ja vietējo pamatizejvielu īpatsvars jau pārsniedz 70 procentus) un nesamazina to visā turpmākajā saistību periodā.

Vietējā pamatizejviela ir lauksaimniecības produkti, kuri iepirkti no juridiskām vai fiziskām personām (primārajiem ražotājiem, lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumiem, kooperatīviem vai kooperatīvām sabiedrībām), kas atrodas 300 kilometru attālumā no lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmuma.

2. Atbalsta pretendents, kura kopējais apgrozījums kopā ar saistītajiem uzņēmumiem pēdējā noslēgtajā gadā ir lielāks nekā 50 000 001 euro, papildus Noteikumu Nr.766 noteikumu 12. punktā minētajiem mērķiem izpilda vienu no šādiem nosacījumiem:

 • projekta īstenošanā ieguldītās investīcijas ir vismaz par 25 procentiem lielākas nekā projekta attiecināmo izmaksu summa;
 • ne vēlāk kā trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas un turpmāk uzraudzības periodā, neņemot vērā saistītos uzņēmumus, vismaz par sešiem procentiem palielinās darbavietu skaitu.

3. Inovācija - jauna produkta ieviešana ražošanā, kas veicina jaunas tirgus nišas izveidošanos, Latvijā līdz šim neražotu produktu ražošanas uzsākšana, zinātniskās, tehniskās vai citas jomas idejas izstrādnes un tehnoloģijas ieviešana ražošanas procesā tirgū pieprasīta konkurētspējīga produkta ražošanai.

Lai iegūtu papildu atbalsta intensitāti, kopā ar projekta iesniegumu ir jāiesniedz atzinumu par plānotās inovācijas atbilstību inovācijas definīcijai. Atzinumu izsniedz zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas, kas nodarbojas ar zināšanu un tehnoloģiju pārneses aktivitāšu atbalstīšanu un veicināšanu.

Svarīgi ievērot!

 • Būvniecības gadījumā iepirkuma dokumentus var iesniegt ar projekta iesniegumu vai 6 mēnešu laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.
 • Ja iepirkumā paredzamā līguma summa pārsniedz 500 000 euro, nosaka piedāvājuma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 dienām, skaitot no nākamās darbdienas pēc uzaicinājuma publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē (MK Nr.598 6.5.2.apakšpunkts).

Projekta uzraudzības periods

 • pieci gadi pēc to īstenošanas;
 • pieci gadi pēc līzinga līgumā noteikto visu saistību izpildes (līzinga objekta vērtības izmaksāšanas līzinga kompānijai un iegādātās preces pārņemšanas īpašumā), ja prece iegādāta, izmantojot finanšu līzinga līdzekļus.
Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR
1.kārta  08.12.2014.-15.01.2015. Paziņojums 16 197 836
2.kārta 06.07.2015.-04.08.2015. Paziņojums 11 000 000
3.kārta 04.01.2016.-04.02.2016. Paziņojums 16 197 836
4.kārta 21.11.2016.-21.12.2016. Paziņojums 12 188 245
5.kārta 26.06.2017.-27.07.2016. Paziņojums 10 000 000
6.kārta 07.11.2017.-07.12.2017. Paziņojums 25 000 000
7.kārta 18.10.2018.-22.11.2018. Paziņojums 30 000 000
8.kārta 04.11.2019.-04.12.2019. Paziņojums 15 782 830
9.kārta 10.01.2022.-24.02.2022.

Paziņojums

Paziņojums

11 000 000

20 000 000*

10.kārta 02.01.2023 - 02.02.2023 Paziņojums 11 000 000
11.kārta 14.07.2023- 14.08.2023 Paziņojums 1 000 000

*Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām (kopīgs finansējums 4.1., 4.2. un 4.3. apakšpasākumos).