Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Aitkopība Augkopība Biškopība Cūkkopība Kazkopība Liellopu nozare Lopkopība Piensaimniecība Zirgkopība Cita lopkopības nozare
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona Zemnieku saimniecība Kooperatīvā sabiedrība
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)

Operatīvā informācija par 12. kārtā iesniegtajiem pieteikumiem

 •  Kārta noslēgusies
  • 25.04.2024.-27.05.2024.
 • Pieejamais finansējums
  • 5 000 000 EUR
 • Atbalstāmās aktivitātes
  • Tehnoloģiju ieviešana atjaunojamās enerģijas (biokurināmā, saules enerģijas) izmantošanai;
  • investīcijas apgaismojumā, ražošanas līnijās un citās ierīcēs vai iekārtās, palielinot energoefektivitāti vismaz par 20 procentiem, salīdzinot ar nomaināmo kārtu, ierīci, apgaismojumu vai ražošanas līniju.

Apakšpasākuma mērķis ir palielināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un produktu pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu saimnieciskās darbības veicēju vidū.

Apakšpasākuma ietvaros tiek atbalstītas aktivitātes, kas saistītas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, un ar to saistītu iepakošanu un pirmapstrādi.

Atbalsta veids: investīciju atbalsts.

Svarīgi!
 • !!! Kārta tiek izsludināta ierobežotiem mērķa virzieniem, kā arī ievērojot laiku, kas nepieciešams projekta īstenošanai, atbalstāmi ieguldījumi tikai pamatlīdzekļu iegādē un būvniecībā ciktāl tā nepieciešama atjaunīgās enerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai.
 • !!! Maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs atbalsta pretendentam tiek rēķināts kopā ar pārejas periodā (2021. - 2023.) saņemto publisko finansējumu.
 • Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, pamatlīdzekļu iegādei vai būvniecībai, kas saistīta ar atjaunīgās enerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanu, – viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesniegumu apstiprināšanu, bet ne ilgāk kā 2025.gada 1.augusts.
Svarīgi!
 •  Atbalsta pretendents
  • Pārstrādes uzņēmums
  • Jauns pārstrādes uzņēmums, kas ražo primāro lauksaimniecības produkciju un plāno uzsākt lauksaimniecības produktu pārstrādi
  • Ražotājs mājas apstākļos
  • Atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības

Lūdzam ņemt vērā, ka uz apakšpasākumu 4.2. "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" neattiecas "Tehnikas un iekārtu katalogs" un iekārtu iegādes gadījumā ir jāveic atbilstoša iepirkuma procedūra (iekārtu iegādes gadījumā iepirkuma dokumenti jāiesniedz kopā ar projekta pieteikumu).


Projekta īstenošanā izmantotās pamatizejvielas ir lauksaimniecības produkti. Projekta īstenošanā iegūtais galaprodukts ir:

 • produkts, kas iekļauts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā;
 • produkts, kas nav minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, bet atbilst šādam Eiropas Savienības kombinētās nomenklatūras kodam: 04031051–04031099, 04039071–04039099, 04052010–04052030, 1518, 1704, 1805, 1806, 1901–1905, 20041091, 20052010, 2103, 2104, 2105, 2106, 2202 (tikai dabīgi raudzēts kvass ar alkohola saturu līdz 0,5 tilp. %), 2203, 3501 un 3502.

Projekta iesniegumi jāiesniedz izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).

Kontaktinformācija jautājumos par apakšpasākuma 4.2. pieteikšanās nosacījumiem un Projekta iesniegumu elektronisku aizpildīšanu EPS +37125404825 vai +37129101617.

Atbalstāmās aktivitātes

 • Tehnoloģiju ieviešana atjaunojamās enerģijas (biokurināmā, saules enerģijas) izmantošanai. Atbalstāmi ieguldījumi tikai pamatlīdzekļu iegādē un būvniecībā ciktāl tā nepieciešama atjaunīgās enerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai.
 • investīcijas apgaismojumā, ražošanas līnijās un citās ierīcēs vai iekārtās, palielinot energoefektivitāti vismaz par 20 procentiem, salīdzinot ar nomaināmo kārtu, ierīci, apgaismojumu vai ražošanas līniju. Piesakoties uz šo aktivitāti, nepieciešams iesniegt energoauditora atzinumu, kas apliecina iekārtas energoefektivitātes palielinājumu vismaz par 20 procentiem salīdzinājumā ar nomaināmo iekārtu.
  • Atzinumā norāda enerģijas patēriņa datus pirms un pēc projekta īstenošanas, enerģijas sākumdatus un to avotus, izmantoto aprēķinu metodiku un veikto mērījumu aprakstu. 
  • Akreditēto energoauditoru saraksts pieejams šeit.

Atbalstu nepiešķir

 • alkoholisko dzērienu ražošanai (izņemot tādu dabiski raudzētu dzērienu ražošanu, kuros alkohola saturs nepārsniedz 12 (divpasmit) procentus, ja projektu īsteno teritorijā ārpus valstspilsētām);
 • esošiem ražotājiem mājas apstākļos, kuru kopējais apgrozījums ir lielāks par 200 000 euro.

Atbalsta intensitāte

 • 30 - 50 %

30% līdz 40% - pamata atbalsta intensitāte.

Par 10% palielina atbalsta intensitāti  atbalsta pretendentiem:

 • kas ražo pārtikas kvalitātes shēmas produktus;
 • kas ražo vismaz piecus pārtikas produktus, kas atbilst ieteicamo pārtikas produktu izvēles kritērijiem (saskaņā ar noteikumu Nr.776 15. pielikumu);
 • uzņēmuma restrukturizācijai, ja to skārušas citu valstu noteiktie importa ierobežojumi (eksports uz konkrēto valsti veidojis vismaz 10 %);
 • kuru projekts tiek īstenots Noteikumu Nr.776 12.4. apakšpunktā minētā mērķa sasniegšanai (projekta rezultātā energoefektivitātes rādītājs samazināts vismaz par 20 %);
 • ja projekta rezultātā tiek ieviesta inovācija;
 • ja, īstenojot projektu, pārstrādei vismaz 80 % apmērā tiek izmantota vietējā izejviela.

Esošajiem ražotājiem, kas ražo mājas apstākļos iekārtu iegādei un būvju būvniecībai un pārbūvei:

 • 50% - ar kopējo apgrozījumu līdz  70 000 euro;
 • 40% - ar kopējo apgrozījumu no 70 001 euro līdz 200 000 euro.

Maksimālā atbalsta intensitāte apakšpasākumā nepārsniedz 50%.


Svarīgi!!

!!! Ja projektā paredzētais galaprodukts nav minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, tad Lielajiem komersantiem, kuru projekta īstenošana ir Kurzemes, Zemgales, Vidzemes vai Latgales reģionā, maksimālā atbalsta likme nevar pārsniegt 40%, Pierīgas reģionā – 30%. Vidējiem komersantiem,  kuru projekta īstenošana ir Pierīgas reģionā maksimālā atbalsta likme nevar pārsniegt 40%

Attiecināmo izmaksu apmērs

Visā plānošanas periodā 2021.-2027.gadam apakšpasākumā vienam atbalsta pretendentam (ņemot vērā saistītās personas)  pieejamais maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs:

 • pārstrādes saimnieciskās darbības veicējam - 5 000 000 euro;
 • pārstrādes saimnieciskās darbības veicējam, kura pamatdarbība ir lauksaimniecības produktu pārstrāde - 7 000 000 euro;
 • ražotājam mājas apstākļos - 100 000 euro;
 • ražotājam mājas apstākļos, ja līdz ar projekta īstenošanu reģistrējas/ atzīstas par pārstrādes saimnieciskās darbības veicēju – 300 000 euro;
 • lauku saimniecībai jauna pārstrādes saimnieciskās darbības veicēja izveidošanai - 2 000 000 euro;

! Maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs atbalsta pretendentam nepārsniedz pretendenta neto apgrozījumu no lauksaimniecības produktu pārstrādes un ražošanas pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vairāk kā piecas reizes.

Apakšapasākuma īpašie nosacījumi

1. Ja projekts tiek īstenots valstspilsētās (Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Ogre, Rēzekne, Rīga, Valmiera, Ventspils), pretendentam pirms projekta iesniegšanas ir jābūt noslēgtam sadarbības līgumam par vietējās izcelsmes pamatizejvielas  iepirkšanu vai iepriekšējā pārskata gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir iepircis vietējo pamatizejvielu, kas no kopējās pretendenta iepirktās pamatizejvielas apjoma ir vismaz:

 • 40% gaļas pārstrādes sektorā;
 • 30% augļu un dārzeņu pārstrādes sektorā;
 • 50% tādā maizes, miltu konditorejas, sausiņu, cepumu vai augu eļļu un proteīnus saturošas dzīvnieku barības ražošanas sektorā, kas minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā;
 • 70% pārējos sektoros.

Vietējās pamatizejvielas apjomu pretendentam jāpalielina vismaz par 10 procentiem trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas (izņemot gadījumu, ja vietējo pamatizejvielu īpatsvars jau pārsniedz 70 procentus) un nesamazina to visā turpmākajā saistību periodā.

Vietējā pamatizejviela ir lauksaimniecības produkti, kuri iepirkti no juridiskām vai fiziskām personām (primārajiem ražotājiem, lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumiem, kooperatīviem vai kooperatīvām sabiedrībām), kas atrodas 300 kilometru attālumā no lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmuma.

2. Atbalsta pretendents, kura kopējais apgrozījums kopā ar saistītajiem uzņēmumiem pēdējā noslēgtajā gadā ir lielāks nekā 50 000 001 euro, papildus Noteikumu Nr.766 noteikumu 12. punktā minētajiem mērķiem izpilda vienu no šādiem nosacījumiem:

 • projekta īstenošanā ieguldītās investīcijas ir vismaz par 25 procentiem lielākas nekā projekta attiecināmo izmaksu summa;
 • ne vēlāk kā trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas un turpmāk uzraudzības periodā, neņemot vērā saistītos uzņēmumus, vismaz par sešiem procentiem palielinās darbavietu skaitu.

3. Inovācija - jauna produkta ieviešana ražošanā, kas veicina jaunas tirgus nišas izveidošanos, Latvijā līdz šim neražotu produktu ražošanas uzsākšana, zinātniskās, tehniskās vai citas jomas idejas izstrādnes un tehnoloģijas ieviešana ražošanas procesā tirgū pieprasīta konkurētspējīga produkta ražošanai.

Lai iegūtu papildu atbalsta intensitāti, kopā ar projekta iesniegumu ir jāiesniedz atzinumu par plānotās inovācijas atbilstību inovācijas definīcijai. Atzinumu izsniedz zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas, kas nodarbojas ar zināšanu un tehnoloģiju pārneses aktivitāšu atbalstīšanu un veicināšanu.

Svarīgi ievērot!

 • Ja iepirkumā paredzamā līguma summa pārsniedz 500 000 euro, nosaka piedāvājuma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 dienām, skaitot no nākamās darbdienas pēc uzaicinājuma publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē (MK Nr.598 6.5.2.apakšpunkts).

Projekta uzraudzības periods

 • pieci gadi pēc to īstenošanas;
 • pieci gadi pēc līzinga līgumā noteikto visu saistību izpildes (līzinga objekta vērtības izmaksāšanas līzinga kompānijai un iegādātās preces pārņemšanas īpašumā), ja prece iegādāta, izmantojot finanšu līzinga līdzekļus.
Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments

Pieejamais publiskais finansējums

 EUR

Operatīvā informācija
1.kārta

 08.12.2014.-

15.01.2015.

Paziņojums 16 197 836  
2.kārta

06.07.2015.-

04.08.2015.

Paziņojums 11 000 000  
3.kārta

04.01.2016.-

04.02.2016.

Paziņojums 16 197 836  
4.kārta

21.11.2016.-

21.12.2016.

Paziņojums 12 188 245  
5.kārta

26.06.2017.-

27.07.2016.

Paziņojums 10 000 000  
6.kārta

07.11.2017.-

07.12.2017.

Paziņojums 25 000 000  
7.kārta

18.10.2018.-

22.11.2018.

Paziņojums 30 000 000  
8.kārta

04.11.2019.-

04.12.2019.

Paziņojums 15 782 830  
9.kārta

10.01.2022.-

24.02.2022.

Paziņojums

Paziņojums

11 000 000

20 000 000*

10.kārta

02.01.2023 -

02.02.2023

Paziņojums 11 000 000
1.kārta

14.07.2023-

14.08.2023

Paziņojums 1 000 000 lauksaimniecības pakalpojumu otrā līmeņa kooperatīvajām sabiedrībām jeb kooperatīvo sabiedrību apvienībām piena nozarē
12.kārta

25.04.2024.-

27.05.2024.

Paziņojums 5 000 000

*Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām (kopīgs finansējums 4.1., 4.2. un 4.3. apakšpasākumos).