1. prioritāte 
Veicināt videi ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību 

Kods

Pasākuma nosaukums

Pieteikuma termiņš

F011.01

Inovācija

Kārta noslēgusies

   

  • F011.08
  • F011.15

Zvejas flotes modernizācija

Kārta noslēgusies

F011.09

Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana

Kārta noslēgusies

F011.10

  • 11.10.1. 
  • 11.10.2. 

Galīga zvejas darbību pārtraukšana 

Kārta noslēgusies

F011.14

Atbalsts saglabāšanas pasākumu izstrādei un īstenošanai (zušu, lašu plāni)

Kārta noslēgusies

F011.19

Kompensācijas shēma par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši aizsargājamie zīdītāji

Kārta noslēgusies

F011.22 Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana Kārta noslēgusies

F011.23

Zvejas ostas un izkraušanas vietas 

Kārta noslēgusies

2. prioritāte
Veicināt videi ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu akvakultūru

Kods

Pasākuma nosaukums

Pieteikuma termiņš

F022.01

Inovācija

Kārta noslēgusies

F022.02

Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā

Kārta noslēgusies

F022.05 Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības, aizvietošanas un konsultāciju pakalpojumi Kārta noslēgusies

F022.10

Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus

Kārta noslēgusies

F022.11

Pasākumi sabiedrības veselības jomā Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai

Kārta noslēgusies

3. prioritāte
Sekmēt Kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) īstenošanu

Kods

Pasākuma nosaukums

Pieteikuma termiņš

F036.01

Kontrole un izpilde

Kārta noslēgusies

F036.02

Datu vākšana

Kārta noslēgusies

4. prioritāte
Palielināt nodarbinātību un teritoriālo kohēziju

Kods

Pasākuma nosaukums

Pieteikuma termiņš

F043.02

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana (LEADER) 

Kārta noslēgusies

F043.04

Sadarbības pasākumi (LEADER)

Kārta noslēgusies

5. prioritāte
Veicināt tirdzniecību un apstrādi

Kods

Pasākuma nosaukums

Pieteikuma termiņš

F054.01 Ražošanas un tirdzniecības plāni Kārta noslēgusies

F054.02

Uzglabāšanas atbalsts

Kārta noslēgusies

F054.03

Tirdzniecības pasākumi

Tirdzniecības pasākumi - papildu izmaksu daļēja kompensēšana

Kārta noslēgusies

F054.04

Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde

Kārta noslēgusies

6. prioritāte
Veicināt Eiropas Savienības integrētās jūrlietu politikas (IJP) īstenošanu 

Kods

Pasākuma nosaukums

Pieteikuma termiņš

F068.03

Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā 

Kārta noslēgusies