Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Zvejniecība
Atbalsta saņēmējs
Valsts iestāde
Iesniegšanas veids
eParaksts
  • Pieejamais finansējums
    • 1 816 821 EUR

Pasākuma mērķis ir datu vākšana, pārvaldība un izmantošana atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulas (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr.2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK, 25. panta 1. un 2. punktam un Padomes 2008. gada 25. februāra Regulai (EK) Nr. 199/2008 par Kopienas sistēmas izveidi datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē un par atbalstu zinātniskā padoma izstrādei saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku.

Svarīgi!

Atbalsta pretendents ir valsts zinātniskais institūts, kas īsteno zivsaimniecības nozarei, zinātniskajai darbībai un valsts monitoringa vajadzībām nepieciešamo datu vākšanas programmu izpildi zivsaimniecības jomā.

Projektu iesniegšanas kārta Pieejamais publiskais finansējums, EUR
1.kārta (2014.gads) 462 000
2.kārta (2015.gads) 571 000
3.kārta (2016.gads) 650 000
4.kārta (2017.gads) 800 000
5.kārta (2018.gads) 800 000
6.kārta (2019.gads) 900 000
7.kārta (2020.gads) 1 000 000
8.kārta (2021.gads)

1 194 935

9.kārta (2022.gads)

1 816 821