2024


22. maijs

 • Pēdējais datums, kad var pieteikties 2024.gada platību maksājumiem bez atbalsta apmēra samazinājuma

15. jūnijs 

 • Īpašuma tiesību pārbaude.
  • Platību maksājumiem pieteiktajai lauksaimniecības zemei (LIZ), kā arī ar ražošanu nesaistītajiem ainavas elementiem, ja ar tiem nodrošina LLVS 8.1. izpildi, jābūt lauksaimnieka īpašumā vai tiesiskajā valdījumā (lietošanā) kārtējā gada 15.jūnijā.  

no 23. maija līdz 17. jūnijam

 • Var pieteikties 2024.gada platību maksājumiem ar atbalsta apmēra samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu

17. jūnijs

 • Datums, līdz kuram var veikt jebkādus labojumus Ģeotelpiskajā iesniegumā

30. jūnijs

 • LAD pieņem lēmumu par 2023.gada maksājumiem par platībām un dzīvniekiem.
  • Lauku atbalsta dienests izskata 2023.gadā iesniegtos Ģeotelpiskos iesniegumus, pieņem lēmumus par atbalstu piešķiršanu vai atteikumu tos piešķirt un nodrošina to izmaksu.

  20.augusts 

   • Datums, kad LAD publicē ilggadīgo zālāju īpatsvara rādītāju.
    • LAD publicē kārtējā gada ilggadīgo zālāju īpatsvaru pret lauksaimniecības zemes platību un kārtējā gada īpatsvara attiecības izmaiņas pret ilggadīgo zālāju īpatsvara atsauces rādītāju. Ja īpatsvaru rādītāju attiecība valstī būs samazinājusies vairāk nekā par 5 %, LAD publicēs arī kopējo atjaunojamo ilggadīgo zālāju platību hektāros. Par atjaunojamo platību LAD informēs lauksaimniekus individuāli.

   1.oktobris

   • Datums, līdz kuram var iesniegt pierādījumus aktīvā lauksaimnieka kritērija izpildei.
    • Tie lauksaimnieki, kuri neatbilst aktīvā lauksaimnieka nosacījumiem, līdz 1.oktobrim var iesniegt pierādījumus aktīvā lauksaimnieka kritērija izpildei par saimniecības lauksaimniecības darbiniekiem vai par lauksaimnieciskās darbības izmaksām.  

   1.oktobris 

   • Datums, līdz kuram var iesniegt deklarāciju par lauksaimniecības darba algām.
    • Saimniecības, kurās LIZ platības ir vairāk nekā 1020 ha un ISIP pārsniedz 100 000 EUR,  var iesniegt deklarāciju par lauksaimniecības darba algām 2023.gadā. 

   31.oktobris 

   • vismaz līdz šim datumam jāsaglabā starpkultūras un zālāji pasējā, kas pieteikti EKO2

   15.novembris

   • No kārtējā 15.novembra līdz nākamā 15.februārim noteiktā apmērā jānodrošina augsnes segums, lai attiecībā uz 2025.gada sezonu izpildītu Nosacījuma sistēmas obligāto LLVS6 prasību, kā arī EKO1 vai EKO7 nosacījumus, ja pieteiksieties šiem atbalsta veidiem Ģeotelpiskajā iesniegumā. Augsnes segumu var nodrošināt ar sētiem vai stādītiem kultūraugiem, zālaugiem, saglabājot rugaini vai atstājot neapstrādātu platību pēc kultūraugu novākšanas. 

   2025


   30. jūnijs

   • LAD pieņem lēmumu par 2024.gada maksājumiem par platībām un dzīvniekiem.
    • Lauku atbalsta dienests izskata 2024.gadā iesniegtos Ģeotelpiskos iesniegumus, pieņem lēmumus par atbalstu piešķiršanu vai atteikumu tos piešķirt un nodrošina to izmaksu.