2023

31.marts

 • Pēdējais datums, līdz kuram uz lauka jābūt atstātiem nenopļautiem kultūraugiem vai neiestrādātiem rugājiem
  • Pēdējais datums, līdz kuram lauksaimniekam pēc ražas novākšanas jāsaglabā neiestrādātas nenopļautās atbalsttiesīgo kultūraugu atliekas vai pēcpļaujas atliekas (rugājus), lai saņemtu atbalstu "Rugāju lauks ziemas periodā" (RLZP) par 2022.g.

3.aprīlis

 • Datums, līdz kuram jāiesniedz pieteikums lauku bloku precizēšanai
  • No šī gada 20. februāra līdz 3.aprīlim (jo 1. aprīlis ir brīvdiena) klienti var veikt lauku bloku precizēšanu, iesniedzot precizēšanas pieprasījumus LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). Lauku bloku precizēšanas pieprasījumus var sniegt par nepieciešamajām izmaiņām lauku blokos, kā arī gadījumos, kad ir jādzēš vai jāizveido jauni ainavu elementi.  Precizēt var tikai tās platības, kuras uz precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi ir koptas - labā lauksaimniecības stāvoklī.

15.aprīlis

 • Pēdējais datums, kad LAD jāiesniedz attiecīgās ES dalībvalsts sertifikāts, ja izaudzētā sēkla ir sertificēta citā ES dalībvalstī
  • Pretendējot uz brīvprātīgo saistīto atbalstu par sēklām (SSA, SLS), ja kārtējā gadā izaudzētā sēkla ir sertificēta citā ES dalībvalstī, LAD jāiesniedz attiecīgās ES dalībvalsts par sēklu sertificēšanu atbildīgās iestādes izsniegts dokuments par kārtējā gadā izaudzēto un līdz nākamā gada 15.aprīlim sertificēto attiecīgās sugas un šķirnes sēklu daudzumu.

1.maijs

 • Pēdējais datums, kad jānopļauj un jānovāc platības, kuras izmanto enerģijas kultūraugu audzēšanai
  • Pēdējais datums, kad jānopļauj un jānovāc platības, par kurām vēlaties saņemt Vienoto platības maksājumu (VPM) un kuras aizņem enerģijas ieguvei audzēta klūdziņprosa un miežubrālis, kura ziedēšanās fāze ir sasniegta iepriekšējā gadā. 

30.jūnijs

 • LAD pieņem lēmumu par platību maksājumu piešķiršanu 2022.gadā un nodrošina to pilnīgu izmaksu.
  • Lauku atbalsta dienests izskata 2022.gadā iesniegtos Vienotos iesniegumus, pieņem lēmumus par atbalstu piešķiršanu vai atteikumu tos piešķirt un nodrošina to pilnīgu izmaksu.

20.novembris

 • Datums, līdz kuram pašvaldībām tiek nodoti dati par lauksaimniecības zemes (LIZ) apsekošanu
  • LAD apkopo iegūto informāciju un datus par neapstrādātajām LIZ platībām, un līdz 20.novembrim iesniedz vietējām pašvaldībām nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes aprēķināšanai.