2023

27.aprīlis

1.maijs

 • Pēdējais datums, kad jānopļauj un jānovāc platības, kuras izmanto enerģijas kultūraugu audzēšanai.
  • Pēdējais datums, kad jānopļauj un jānovāc platības, par kurām vēlaties saņemt Vienoto platības maksājumu (VPM) un kuras aizņem enerģijas ieguvei audzēta klūdziņprosa un miežubrālis, kura ziedēšanās fāze ir sasniegta iepriekšējā gadā. 

1.jūnijs

 • Pēdējā diena, kad var iesniegt iesniegumu par pieteikšanos Dīzeļdegvielai lauksaimniekiem (ADE).
  • Lauksaimniecības produkcijas ražotāji 2023./2024.saimnieciskajā gadā var saņemt tiesības iegādāties marķētu dīzeļdegvielu, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi.

15.jūnijs

 • Pēdējais datums, kad var pieteikties 2023.gada platību maksājumiem bez atbalsta apjoma samazinājuma.

15. jūnijs 

 • Īpašuma tiesību pārbaude.
  • Platību maksājumiem pieteiktajai lauksaimniecības zemei (LIZ), kā arī ar ražošanu nesaistītajiem ainavas elementiem, ja ar tiem nodrošina LLVS 8.1. izpildi, jābūt lauksaimnieka īpašumā vai tiesiskajā valdījumā (lietošanā) kārtējā gada 15.jūnijā.  

26.jūnijs

 • Pēdējais datums, kad var pieteikties platību maksājumiem ar atbalsta apjoma samazinājumu.
  • Ja Ģeotelpiskais iesniegums tiks iesniegts periodā no 2023.gada 16.jūnija līdz 26.jūnijam, atbalsta apjomam tiks piemērots 1% samazinājums par katru nokavēto darbdienu (samazinājumu sāks piemērot jau no 16.jūnija).

30.jūnijs

 • LAD pieņem lēmumu par platību maksājumu piešķiršanu 2022.gadā un nodrošina to pilnīgu izmaksu.
  • Lauku atbalsta dienests izskata 2022.gadā iesniegtos Vienotos iesniegumus, pieņem lēmumus par atbalstu piešķiršanu vai atteikumu tos piešķirt un nodrošina to pilnīgu izmaksu.

  15.augusts

  • Pēdējais datums, līdz kuram zālāji jānopļauj vai jānogana
   • Jābūt nopļautiem vai noganītiem (nepietiekami noganītās platības jāappļauj) zālājiem, kas nav ES nozīmes zālāju biotopi vai putnu dzīvotnes un kas nav zālāji, ko izmanto biškopībā nektāra iegūšanai vai ārstniecības augu vākšanai. 

  20.augusts 

  • Datums, kad LAD publicē ilggadīgo zālāju īpatsvara rādītāju.
   • LAD publicē kārtējā gada ilggadīgo zālāju īpatsvaru pret lauksaimniecības zemes platību un kārtējā gada īpatsvara attiecības izmaiņas pret ilggadīgo zālāju īpatsvara atsauces rādītāju. Ja īpatsvaru rādītāju attiecība valstī būs samazinājusies vairāk nekā par 5 %, LAD publicēs arī kopējo atjaunojamo ilggadīgo zālāju platību hektāros. Par atjaunojamo platību LAD informēs lauksaimniekus individuāli.

  31.augusts

  • No 11.08. līdz 31.08. var iesniegt labojumus Ģeotelpiskajā iesniegumā vai pieteikties platību maksājumiem ar atbalsta apjoma samazinājumu (šajā laikā periodā tiks piemērots 10 % samazinājums tiem atbalsta veidiem, kas nebija pieteikti līdz 26.jūnijam).

  1.septembris

  • Pēdējais datums, kad var pieteikties Bezprocentu īstermiņa aizdevumam no ISIP.
   • Pēdējā diena, kad Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) var iesniegt pietekumu Bezprocentu īstermiņa aizdevumam, kurš tiks dzēsts no ISIP avansa vai gala maksājuma.

  15.septembris 

  • Pēdējais datums, līdz kuram jānovāc nopļautie zālāji.
   • Jābūt novāktiem tiem zālājiem, kas nopļauti līdz 15.augustam. Zālāji jānovāc pēc katras pļaušanas reizes.  

  15.septembris 

  • Pēdējais datums, līdz kuram jānopļauj un jānovāc zālāji, kurus izmanto biškopībā nektāra iegūšanai vai ārstniecības augu vākšanai, kā arī ES nozīmes zālāju biotopi vai zālāji putnu dzīvotnēs. Jābūt nopļautiem un novāktiem zālājiem,  kurus izmanto biškopībā nektāra iegūšanai vai ārstniecības augu vākšanai, kā arī ES nozīmes zālāju biotopiem vai zālājiem putnu dzīvotnēs, kurus var arī  noganīt (nepietiekami noganītās platības jāappļauj). ES nozīmes zālājus putnu dzīvotnēs pļauj ne agrāk par 1.jūliju. 

  15.septembris 

  • Pēdējais datums, līdz kuram jāsakopj ilggadīgie stādījumi.
   • Jābūt izpļautām ilggadīgo stādījumu (augļu dārzos, stādaudzētavās u.c.) rindstarpām, kuru platums pārsniedz 1 m, un jābūt aizvāktiem nokaltušajiem ilggadīgo stādījumu kokiem vai krūmiem. 

  1.oktobris 

  • Pēdējais datums, līdz kuram jānokuļ sēklaudzēšanas platības.
   • Jābūt nokultiem zālājiem sēklaudzēšanai, kas kārtējā gadā ir pieteikti lauku apskatei VAAD vai par attiecīgajām platībām ir iesniegts iesniegums LAD.

  1.oktobris

  • Datums, līdz kuram var iesniegt pierādījumus aktīvā lauksaimnieka kritērija izpildei.
   • Tie lauksaimnieki, kuri neatbilst aktīvā lauksaimnieka nosacījumiem, līdz 1.oktobrim var iesniegt pierādījumus aktīvā lauksaimnieka kritērija izpildei par saimniecības lauksaimniecības darbiniekiem vai par lauksaimnieciskās darbības izmaksām.  

  1.oktobris 

  • Datums, no kura jānodrošina augsnes segums LLVS 5 izpildei.
   • Lai nodrošinātu obligāto LLVS 5 prasības izpildi, no 1.oktobra līdz 15.martam jānodrošina augu veģetācija, jāsaglabā rugaine vai lauks pēc kultūraugu novākšanas jāatstāj neapstrādāts tajā lauksaimniecības zemes daļā, kurā nogāzes garums un platums ir vismaz 20m un slīpums pārsniedz 6 grādus vai 10,5%. 

  1.oktobris 

  • Datums, līdz kuram var iesniegt deklarāciju par lauksaimniecības darba algām.
   • Saimniecības, kurās LIZ platības ir vairāk nekā 1020 ha un ISIP pārsniedz 100 000 EUR,  var iesniegt deklarāciju par lauksaimniecības darba algām 2022.gadā. 

  31.oktobris 

  • vismaz līdz šim datumam jāsaglabā starpkultūras un zālāji pasējā, kas pieteikti EKO2

  15.novembris

  • Datums, no kura jānodrošina augsnes segums LLV6, EKO1 un EKO7 izpildei.  
   • No 15.novembra līdz 15.februārim jānodrošina augsnes segums, lai izpildītu obligāto LLVS6 prasību vai izpildītu EKO1 vai EKO7 nosacījumus, ja Ģeotelpiskajā iesniegumā ir atzīme par pieteikšanos šiem atbalsta veidiem. EKO1 un EKO7 atbalsta saņemšanas nosacījumu izpildei augsnes segums jānodrošina aramzemē, savukārt obligātās LLVS6 prasības izpildei – kopējā aramzemes un ilggadīgo stādījumu platībā.