2024

2.aprīlis

 • Datums, līdz kuram var veikt lauku bloku precizēšanu, iesniedzot precizēšanas pieprasījumu EPS. Lauku bloku precizēšanas pieprasījumu var sniegt par nepieciešamajām korekcijām lauku blokos, kā arī jaunu ainavu elementu izveidei vai esošo dzēšanai.

30.jūnijs

 • LAD pieņem lēmumu par platību maksājumu piešķiršanu 2023.gadā un nodrošina to pilnīgu izmaksu.
  • Lauku atbalsta dienests izskata 2023.gadā iesniegtos Ģeotelpiskos iesniegumus, pieņem lēmumus par atbalstu piešķiršanu vai atteikumu tos piešķirt un nodrošina to pilnīgu izmaksu.

2023

1.maijs

 • Pēdējais datums, kad jānopļauj un jānovāc platības, kuras izmanto enerģijas kultūraugu audzēšanai.
  • Pēdējais datums, kad jānopļauj un jānovāc platības, par kurām vēlaties saņemt Vienoto platības maksājumu (VPM) un kuras aizņem enerģijas ieguvei audzēta klūdziņprosa un miežubrālis, kura ziedēšanās fāze ir sasniegta iepriekšējā gadā. 

15. jūnijs 

 • Īpašuma tiesību pārbaude.
  • Platību maksājumiem pieteiktajai lauksaimniecības zemei (LIZ), kā arī ar ražošanu nesaistītajiem ainavas elementiem, ja ar tiem nodrošina LLVS 8.1. izpildi, jābūt lauksaimnieka īpašumā vai tiesiskajā valdījumā (lietošanā) kārtējā gada 15.jūnijā.  

20.augusts 

  • atums, kad LAD publicē ilggadīgo zālāju īpatsvara rādītāju.
   • LAD publicē kārtējā gada ilggadīgo zālāju īpatsvaru pret lauksaimniecības zemes platību un kārtējā gada īpatsvara attiecības izmaiņas pret ilggadīgo zālāju īpatsvara atsauces rādītāju. Ja īpatsvaru rādītāju attiecība valstī būs samazinājusies vairāk nekā par 5 %, LAD publicēs arī kopējo atjaunojamo ilggadīgo zālāju platību hektāros. Par atjaunojamo platību LAD informēs lauksaimniekus individuāli.

  1.oktobris

  • Datums, līdz kuram var iesniegt pierādījumus aktīvā lauksaimnieka kritērija izpildei.
   • Tie lauksaimnieki, kuri neatbilst aktīvā lauksaimnieka nosacījumiem, līdz 1.oktobrim var iesniegt pierādījumus aktīvā lauksaimnieka kritērija izpildei par saimniecības lauksaimniecības darbiniekiem vai par lauksaimnieciskās darbības izmaksām.  

  1.oktobris 

  • Datums, līdz kuram var iesniegt deklarāciju par lauksaimniecības darba algām.
   • Saimniecības, kurās LIZ platības ir vairāk nekā 1020 ha un ISIP pārsniedz 100 000 EUR,  var iesniegt deklarāciju par lauksaimniecības darba algām 2022.gadā. 

  31.oktobris 

  • vismaz līdz šim datumam jāsaglabā starpkultūras un zālāji pasējā, kas pieteikti EKO2

  15.novembris

  • Datums, no kura jānodrošina augsnes segums LLV6, EKO1 un EKO7 izpildei.  
   • No 15.novembra līdz 15.februārim jānodrošina augsnes segums, lai izpildītu obligāto LLVS6 prasību vai izpildītu EKO1 vai EKO7 nosacījumus, ja Ģeotelpiskajā iesniegumā ir atzīme par pieteikšanos šiem atbalsta veidiem. EKO1 un EKO7 atbalsta saņemšanas nosacījumu izpildei augsnes segums jānodrošina aramzemē, savukārt obligātās LLVS6 prasības izpildei – kopējā aramzemes un ilggadīgo stādījumu platībā.