Vadlīnijas izstrādātas, lai palīdzētu ELFLA un EJZAF finansējuma saņēmējiem nodrošināt ELFLA un EJZAF projekta publicitāti.

Vadlīnijās skaidrotas un aprakstītas ārējos normatīvajos aktos noteiktās obligātās un rekomendētās ELFLA un EJZAF projektu publicitātes prasības, noteiktās vizuālās informācijas un tās elementu lietošana.

ES fondu 2021.-2027. gada un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijas

Vizuālā identitāte 2021-2027

Logo faili lejuplādei

LAD grafiskā identitāte

ZM logotipi

Publicitātes plakāti

Uz plakātiem jābūt ES logo un Latvijas gadījumā obligāti NAP logo. Papildu laukos logotipiem aicinām pievienot ZM un LAD logo (kā norādīts paraugos). Izņēmums ir plakāti, ko gatavo LEADER vietējās rīcības grupas, uz tiem jālieto ES, NAP un VRG logo.

Visos plakātos teksta zonā jābūt teikumam “Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests”. Šis teikums jālieto arī uz stendiem un plāksnēm.

Ja papildus ES emblēmai tiek attēloti citi logotipi, ES emblēmai ir jābūt vismaz tāda paša izmēra kā lielākajam no citiem logotipiem.

Lai sagatavotu plakātus, stendus vai plāksnes, ir jāizmanto Tiešsaistes ģenerators: Tiešsaistes ģenerators publicitātes plākšņu sagatavošanai.

  • LAD vērš uzmanību tehniskām prasībām! Veidojot publicitātes plakātu, plāksni vai stendu Tiešsaistes ģeneratorā, jānomaina valoda pie logo, lai tas tiktu parādīts latviešu valodā. Ja plakāts tiek veidots ELFLA vai EJZAF atbalstītiem pasākumiem un ja projekts 100% tiek finansēts no ES, tad jālieto logo ar atsauci - "Finansē Eiropas Savienība", ja finansējums no ES ir daļējs, tad - "Līdzfinansē Eiropas Savienība".   

Komunikācija sociālajos tīklos

Lauku atbalsta dienests aicina ikvienā sociālo tīklu ziņā par fondu ieguldījumu, lietot arī tēmturi #LAD un atsauci uz Lauku atbalsta dienestu @LADLatvija.

 


LAD ir sagatavojis paraugus plakātiem EJZAF, ELFLA un LEADER/SVVA projektu īstenotājiem:

EJZAF

ELFLA

LEADER/SVVA