Licencēto makšķerēšanu, vēžošanu vai zemūdens medības Baltijas jūras vai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos, publiskos ezeros un upēs, kā arī ezeros un upēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, organizē vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgie ūdeņi, vai tās pilnvarota persona, bet privātos ūdeņos, kuros zvejas tiesības nepieder valstij, – privāto ūdeņu īpašnieks vai tā pilnvarota persona.

Licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medību organizētāja pienākums:

  1. reizi pusgadā – līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim par otro pusgadu – pārskaitīt valsts pamatbudžetā no licenču pārdošanas iegūto naudas līdzekļu daļu, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" norādītajiem nosacījumiem;
  2. divas reizes gadā – līdz 15. jūlijam un 15. janvārimiesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medībām iepriekšējā pusgadā. Ja organizētājs nav pašvaldība, pārskatu pirms iesniegšanas saskaņo ar attiecīgo pašvaldību.
Svarīgi!
  • Reģistrējoties par LAD klientu, pieeja EPS tiek automātiski piešķirta - tiek izveidots EPS lietotājs un uz klientu reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta visa informācija par EPS lietotāju.