Plānošanas periods
Pastāvīgie pakalpojumi
Programmas tips
Valsts atbalsts
Statuss
Kārta atvērta
Nozare
Mežsaimniecība
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona Privātpersona Valsts iestāde Zinātniskā institūcija
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)

Valsts atbalsts no Meža attīstības fonda finanšu līdzekļiem 2024.gadā 

Valsts atbalsts meža nozares attīstībai tiek piešķirts saskaņā ar 2024. gada 23. aprīļa grozījumiem Ministru kabineta noteikumos nr. 265 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai".

Zemkopības ministrija atkārtoti izsludina konkursu no 2024.gada 16.maija līdz 2024.gada 31.maijam:

Valsts atbalstam meža nozares atbalsta un attīstības, sabiedrības informēšanas projektam šādā apmērā un ar sekojošiem nosacījumiem:

 • Meža nozares gada balvu izgatavošanai
  • darba uzdevumi
  • pieejamais finansējums - 11 000 euro
  • projekta īstenošanas termiņš - 30.12.2024.

Meža nozares prioritārās jomas zinātniskās izpētes projektiem šādos apmēros un ar sekojošiem nosacījumiem:

 • Privāto mežu apsaimniekošanas un meža īpašumu konsolidācijas un kooperācijas procesa monitorings
  • darba uzdevumi
  • pieejamais finansējums - 25 000 euro
  • projekta īstenošanas termiņš – 30.12.2024.
 • Vadlīniju izstrāde degvielas uzskaites sistēmai mežsaimniecības sektorā
  • darba uzdevumi
  • pieejamais finansējums - 12 000 euro
  • projekta īstenošanas termiņš - 30.12.2024.

  Zemkopības ministrija izsludina projektu konkursu no 2024.gada 25.aprīļa līdz 2024.gada 26.maijam šādās mērķprogrammās šādos apmēros un ar sekojošiem nosacījumiem:

  • Meža nozares profesionālās un augstākās izglītības attīstībai
   • pieejamais finansējums - 20 000 euro
   • atbalsta pretendents - biedrība, nodibinājums vai izglītības iestāde, kas īsteno izglītības programmas meža nozares izglītības jomā
  • Meža nozares attīstībai nepieciešamie zinātniskiem pētījumiem
   • pieejamais finansējums - 30 000 euro
   • atbalsta pretendents - institūcija, kas ir reģistrēta Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā un atbilst regulas 2022/2472 2. panta 50. punktā noteiktajai pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas definīcijai
  • sabiedrības informēšanas pasākumiem un meža īpašnieku izglītošanas un apmācības programmām:
   • meža nozari popularizējošu pasākumu un konferenču organizēšanai (tostarp speciālistu izglītošanai starptautiskajās organizācijās un pārstāvniecībai tajās), nozares informācijas sagatavošanai un publiskošanai:
    • pieejamais finansējums - 250 000 euro
    • atbalsta pretendents - biedrība vai nodibinājums
   • sabiedrības un meža īpašnieku informēšanai un izglītošanai plašsaziņas līdzekļos
    • pieejamais finansējums – 172 927 euro
    • atbalsta pretendents - biedrība, nodibinājums vai komersants, kas atbilst MK noteikumu Nr.265 5.pielikumā norādītajiem papildus nosacījumiem
  • skolu jaunatnes un interešu pulciņu izglītības pasākumiem un programmām
   • pieejamais finansējums - 80 000 euro
   • atbalsta pretendents - biedrība, nodibinājums vai Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta izglītības iestāde

  Mērķprogrammu projektu īstenošanas termiņš ir 2024.gada 30. decembris.

  Valsts atbalsta pretendents ir tiesīgs uzsākt projekta īstenošanu pēc projekta pieteikuma iesniegšanas dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā, uzņemoties pilnu finanšu risku.

  Valsts atbalsts 2024.gadā ir piešķirts sekojošu pasākumu projektiem un mērķprogrammām:

  Pasākumam piešķirtais finansējums un nosacījumi:

  • meža nozares atbalsta un attīstības, sabiedrības informēšanas un izglītošanas projektiem meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" pasniegšanas informatīvajam un tehniskajam nodrošinājumam
   • darba uzdevumi
   • pieejamais finansējums - 48 000 euro
   • projekta īstenošanas termiņš - 30.12.2024.
  • skolu jaunatnes izglītošanas pasākumam "Konkurss "Mežs Latvijas izaugsmei"
   • darba uzdevumi
   • nolikums
   • pieejamais finansējums - 25 000 euro
   • projekta īstenošanas termiņš - 30.12.2024.
  • informatīvā materiāla (platformas) "Meža nozare skaitļos un faktos" izveidei
   • darba uzdevumi
   • pieejamais finansējums - 8000 euro
   • projekta īstenošanas termiņš – 30.12.2024.
  • meža nozares gada balvu izgatavošanai
   • darba uzdevumi
   • pieejamais finansējums - 11 000 euro
   • projekta īstenošanas termiņš - 30.12.2024.
  • ES iniciatīvas "Trīs miljardi koku" atbalsta projekta realizācijas priekšizpēte un sagatavošana
   • darba uzdevumi
   • Pieejamais finansējums 15 000 euro
   • Projekta īstenošanas termiņš – 30.12.2024.
  • sabiedrības attieksmes pētījumam par valsts meža attīstības programmas galvenajiem vēstījumiem 2024.gadā
   • darba uzdevumi
   • Pieejamais finansējums 25 000 euro
   • Projekta īstenošanas termiņš – 30.12.2024.

  Uz valsts atbalstu meža nozares atbalsta un attīstības, sabiedrības informēšanas un izglītošanas projektiem var pieteikties fiziska vai juridiska persona 

   

  • pasākumam "Meža dienas 2024"
   • atbalsta pretendents - biedrība "Latvijas Pašvaldību savienība"
   • pieejamais finansējums - 75 000 euro
   • projekta īstenošanas termiņš - 30.12.2024.
  • Starptautiskās meža pētniecības organizāciju apvienības (International union of forest research organizations – IUFRO) 2024. gada Pasaules kongresa organizēšanai
   • atbalsta pretendents - Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
   • pieejamais finansējums - 36 000 euro
   • projekta īstenošanas termiņš - 30.12.2024.
  • pasākumam "Mežs ienāk Jelgavā"
   • atbalsta pretendents - Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Meža fakultāte
   • pieejamais finansējums - 20 000 euro
   • projekta īstenošanas termiņš - 30.12.2024.

  Pasākumam piešķirtais finansējums un nosacījumi:

  • Privāto mežu apsaimniekošanas un meža īpašumu konsolidācijas un kooperācijas procesa monitorings
   • darba uzdevumi
   • pieejamais finansējums - 25 000 euro
   • projekta īstenošanas termiņš – 30.12.2024.
  • Atbalsts meža nozares stratēģiskā dokumenta izstrādei
   • darba uzdevumi
   • pieejamais finansējums - 25 000 euro
   • projekta īstenošanas termiņš - 30.12.2024.
  • Atbilstoši Latvijas apstākļiem dabai tuvas mežsaimniecības vadlīnijas izstrādei
   • darba uzdevumi
   • pieejamais finansējums - 20 000 euro
   • projekta īstenošanas termiņš - 30.12.2024.
  • Vadlīniju izstrāde degvielas uzskaites sistēmai mežsaimniecības sektorā
   • darba uzdevumi
   • pieejamais finansējums - 12 000 euro
   • projekta īstenošanas termiņš - 30.12.2024.
  • Meža nekoksnes produktu un pakalpojumu izvērtējums, tā devums Latvijas tautsaimniecībā 2024. gadā
   • darba uzdevumi
   • pieejamais finansējums - 60 000 euro
   • projekta īstenošanas termiņš - 30.12.2024.
  • Priekšlikumi meža ekosistēmu bioloģiskās daudzveidības uzlabošanai, izmantojot regulas par dabas atjaunošanu projektā ietvertos rādītājus: parasto meža putnu populāciju indeksu, atmirušās koksnes apjomu, nevienmērīgas vecumstruktūras mežu īpatsvaru, meža savienojamību, organiskā oglekļa uzkrājumu, to mežu īpatsvaru, kuros dominē autohtonas koku sugas, un koku sugu daudzveidību
   • darba uzdevumi
   • pieejamais finansējums - 30 000 euro
   • projekta īstenošanas termiņš - 30.12.2024.
  • Koksnes plātņu produktu ražošanas dinamika Latvijā pēdējo piecu gadu laikā un prognozes
   • darba uzdevumi
   • pieejamais finansējums - 20 000 euro
   • projekta īstenošanas termiņš - 30.12.2024.
  • Egļu astoņzobu mizgrauža masveida savairošanās situācijas ietekme uz meža apsaimniekošanu un koksnes resursu ieguvi Latvijā
   • darba uzdevumi
   • pieejamais finansējums - 60 000 euro
   • projekta īstenošanas termiņš - 30.12.2024.

  Uz valsts atbalstu meža nozares prioritārās jomas zinātniskās izpētes projektiem var pieteikties institūcija, kas reģistrēta Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā un atbilst regulas 2022/2472 2. panta 50. punktā noteiktajai pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas definīcijai

   

  • Priekšlikumu izstrāde Nacionālā meža monitoringa pilnveidei, ietverot meža bioloģiskās daudzveidības monitoringa un Otrā līmeņa gaisa piesārņojuma ietekmes monitoringa komponentes, kā arī konsultatīvi zinātnisko atbalstu Latvijas pozīciju sagatavošanai par Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Eiropas mežu noturību veicinoša monitoringa satvaru
   • atbalsta pretendents - Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
   • pieejamais finansējums - 150 000 euro
   • projekta īstenošanas termiņš – 30.12.2024.
  • Eiropas Pētniecības telpas tīkla (ERA-NET ForestValue) pētījuma "Koki un meži nākotnē: meža selekcijas un mežkopības kompromisu un iespēju novērtējums ilgtspējības mērķu sasniegšanai" (Seeing trees and forests for the future: assessment of trade-offs and potentials to breed and manage forests to meet sustainability goals) īstenošanai ar sadarbības partneriem no četrām valstīm – Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas un Latvijas (Assess4EST)
   • atbalsta pretendents - Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
   • pieejamais finansējums - 43 000 euro
   • projekta īstenošanas termiņš - 30.12.2024.
  • Informācijas nodrošinājums par vēsturisko meža segumu, mežaudžu struktūru un saimniecisko darbību
   • atbalsta pretendents - Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
   • pieejamais finansējums - 40 000 euro
   • projekta īstenošanas termiņš - 30.12.2024.
  • Vidzemes augstskolas dalībai starpvalstu projektā "Ti-ReX" – "Ietvars reģenerēto kokmateriālu pārdomātai stāvokļa novērtēšanai, lai pagarinātu ilgdzīvojošu koksnes izstrādājumu kalpošanas laiku, izmantojot nesagraujošu testēšanu un automatizētu datu pēcapstrādi" (angļu val. – Framework for smart condition reassessment of Reclaimed Timber to eXtend the service life of long-lived wood products using non-destructive testing and automated data postprocessing) sadarbībā ar Spānijas, Somijas, Polijas, Norvēģijas un Slovēnijas zinātniekiem
   • atbalsta pretendents - Vidzemes augstskola
   • pieejamais finansējums - 12 000 euro
   • projekta īstenošanas termiņš - 30.12.2024.

  Pasākumam piešķirtais finansējums un nosacījumi:

  • Meža nozares profesionālās un augstākās izglītības attīstībai
   • pieejamais finansējums - 20 000 euro
   • atbalsta pretendents - biedrība, nodibinājums vai izglītības iestāde, kas īsteno izglītības programmas meža nozares izglītības jomā
  • Meža nozares attīstībai nepieciešamie zinātniskiem pētījumiem
   • pieejamais finansējums - 30 000 euro
   • atbalsta pretendents - institūcija, kas ir reģistrēta Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā un atbilst regulas 2022/2472 2. panta 50. punktā noteiktajai pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas definīcijai
  • sabiedrības informēšanas pasākumiem un meža īpašnieku izglītošanas un apmācības programmām:
   • meža nozari popularizējošu pasākumu un konferenču organizēšanai (tostarp speciālistu izglītošanai starptautiskajās organizācijās un pārstāvniecībai tajās), nozares informācijas sagatavošanai un publiskošanai:
    • pieejamais finansējums - 250 000 euro
    • atbalsta pretendents - biedrība vai nodibinājums
   • sabiedrības un meža īpašnieku informēšanai un izglītošanai plašsaziņas līdzekļos
    • pieejamais finansējums – 172 927 euro
    • atbalsta pretendents - biedrība, nodibinājums vai komersants, kas atbilst MK noteikumu Nr.265 5.pielikumā norādītajiem papildus nosacījumiem
  • skolu jaunatnes un interešu pulciņu izglītības pasākumiem un programmām
   • pieejamais finansējums - 80 000 euro
   • atbalsta pretendents - biedrība, nodibinājums vai Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta izglītības iestāde

  Mērķprogrammu projektu īstenošanas termiņš ir 2024.gada 30. decembris.

  Valsts atbalsta pretendents ir tiesīgs uzsākt projekta īstenošanu pēc projekta pieteikuma iesniegšanas dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā, uzņemoties pilnu finanšu risku.

  Svarīgi!
  • Projektu iesniegumus, Projektu starppārskatus, iepirkumu procedūru apliecinošus dokumentus, pārskatus, maksājuma pieprasījumus, kopsavilkumus oar projekta īstenošanas izmaksām un konta pārskatus iesniedz LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS)
  • Reģistrējoties par LAD klientu, pieeja EPS tiek automātiski piešķirta - tiek izveidots EPS lietotājs un uz klientu reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta visa informācija par EPS lietotāju.

  Meža attīstības fonds dibināts 2001. gada 23. oktobrī un tā mērķis ir:

  • meža nozares atbalsta un attīstības programmu finansēšana,
  • meža zinātniskā izpēte,
  • meža īpašnieku izglītošana un apmācība.

  Fonda finanšu līdzekļus veido:

  • valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem,
  • juridisku un fizisku personu ziedojumi,
  • ārvalstu palīdzība.

  Fonda turētājs ir Zemkopības ministrija. Fonda finanšu līdzekļus administrē un uzrauga Lauku atbalsta dienests. Fondu pārvalda Zemkopības ministrijas izveidota Meža attīstības fonda padome.

  Lai nodrošinātu fonda finansējuma izlietojuma atklātumu, kā arī veicinātu sabiedrības interešu ievērošanu fonda līdzekļu sadalē un tās līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, Zemkopības ministrija izveido konsultatīvo padomi. Fonda sekretariāta funkcijas pilda Zemkopības ministrija.

  Informācija par fonda finansējumu, projektiem un padomes sēžu protokoli