Plānošanas periods
Pastāvīgie pakalpojumi
Programmas tips
Valsts atbalsts
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Mežsaimniecība
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona Privātpersona Valsts iestāde Zinātniskā institūcija
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)

 

Projektu konkursi un projektu pieteikumu iesniegšana ir noslēgusies!

Valsts atbalsts no Meža attīstības fonda finanšu līdzekļiem 2023.gadā 

Valsts atbalsts meža nozares attīstībai tiek piešķirts saskaņā ar 2023.gada 1.jūnija Ministru kabineta noteikumiem nr.265 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai".

Valsts atbalsts meža nozares attīstībai no Meža attīstības fonda ir piešķirts šādos pasākumos, šādos apmēros un ar sekojošiem nosacījumiem:

 • meža nozares atbalsta un attīstības, sabiedrības informēšanas un izglītošanas projektiem
  • meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" pasniegšanas informatīvajam un tehniskajam nodrošinājumam
   • darba uzdevumi
   • pieejamais finansējums - 40 000 euro
   • projekta īstenošanas termiņš - 30.12.2023.
  • skolu jaunatnes izglītošanas pasākumam "Konkurss "Mežs Latvijas izaugsmei""
   • darba uzdevumi
   • nolikums
   • pieejamais finansējums - 25 000 euro
   • projekta īstenošanas termiņš - 30.12.2023.
  • interaktīvās spēles "Meža politika" pilnveidei un tās tehniskā nodrošinājuma izstrādei
   • darba uzdevumi
   • pieejamais finansējums - 8000 euro
   • projekta īstenošanas termiņš - 15.11.2023.
  • informatīvā materiāla (platformas) "Meža nozare skaitļos un faktos" izveidei
   • darba uzdevumi
   • pieejamais finansējums - 8000 euro
   • projekta īstenošanas termiņš - 15.11.2023.
  • meža nozares gada balvu izgatavošanai
   • darba uzdevumi
   • pieejamais finansējums - 12 000 euro
   • projekta īstenošanas termiņš - 30.12.2023.

Uz valsts atbalstu meža nozares atbalsta un attīstības, sabiedrības informēšanas un izglītošanas projektiem var pieteikties fiziska vai juridiska persona.  

 • šādiem meža nozares prioritārās jomas zinātniskās izpētes projektiem
  • "Meža ieguldījuma novērtējums Latvijas nacionālā kopprodukta aprēķinā"
   • darba uzdevumi
   • pieejamais finansējums - 20 000 euro
   • projekta īstenošanas termiņš - 15.11.2023.
  • "Konsultatīvi zinātniskais atbalsts Latvijas meža nozares interešu pamatojumam Eiropas Savienības bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2030 ieviešanai un Eiropas Savienības meža stratēģijas 2030 ieviešanai"
   • darba uzdevumi
   • pieejamais finansējums - 20 000 euro
   • projekta īstenošanas termiņš - 15.11.2023.
  • atbilstoši Latvijas apstākļiem dabai tuvas mežsaimniecības vadlīniju izstrādei
   • darba uzdevumi
   • pieejamais finansējums - 20 000 euro
   • projekta īstenošanas termiņš - 15.11.2023.
  • vadlīniju izstrādei par koksnes produktu uzskaiti Eiropas Savienības regulējuma zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektorā (ZIZIMM) un emisiju aprēķinam
   • darba uzdevumi
   • pieejamais finansējums - 15 000 euro
   • projekta īstenošanas termiņš - 15.11.2023.
  • koksnes biomasas izmantošanai enerģijas ieguvē, tās patēriņa prognozēm Latvijā un datu sagatavošanai Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijai un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācijai Kopīgās enerģētiskās koksnes aptaujas 2021 (Joint Wood Energy Enquiry 2021 United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)/Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)) vajadzībām
   • darba uzdevumi
   • pieejamais finansējums - 15 000 euro
   • projekta īstenošanas termiņš - 15.11.2023.

Uz valsts atbalstu meža nozares prioritārās jomas zinātniskās izpētes projektiem var pieteikties institūcija, kas reģistrēta Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā un atbilst regulas 2022/2472 2. panta 50. punktā noteiktajai pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas definīcijai.

 

 • meža nozares atbalsta un attīstības, sabiedrības informēšanas un izglītošanas projektiem
  • pasākumam "Meža dienas 2023"
   • atbalsta pretendents - biedrība "Latvijas Pašvaldību savienība"
   • pieejamais finansējums - 70 000 euro
   • projekta īstenošanas termiņš - 15.11.2023.
  • Starptautiskās meža pētniecības organizāciju apvienības (International union of forest research organizations – IUFRO) 2024. gada Pasaules kongresa organizēšanai
   • atbalsta pretendents - Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
   • pieejamais finansējums - 16 000 euro
   • projekta īstenošanas termiņš - 15.11.2023.
  • Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Meža fakultātes attīstībai
   • atbalsta pretendents - Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Meža fakultāte
   • pieejamais finansējums - 300 000 euro
   • projekta īstenošanas termiņš - 15.11.2023.
 • šādiem meža nozares prioritārās jomas zinātniskās izpētes projektiem
  • "Meža bioloģiskās daudzveidības monitoringa komponentes pilnveide nacionālajā meža monitoringā"
   • atbalsta pretendents - Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
   • pieejamais finansējums - 120 000 euro
   • projekta īstenošanas termiņš - 15.11.2023.
  • Eiropas Pētniecības telpas tīkla (ERA-NET ForestValue) pētījuma "Koki un meži nākotnē: meža selekcijas un mežkopības kompromisu un iespēju novērtējums ilgtspējības mērķu sasniegšanai" (Seeing trees and forests for the future: assessment of trade-offs and potentials to breed and manage forests to meet sustainability goals) īstenošanai ar sadarbības partneriem no četrām valstīm – Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas un Latvijas (Assess4EST)
   • atbalsta pretendents - Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
   • pieejamais finansējums - 38 000 euro
   • projekta īstenošanas termiņš - 15.11.2023.
  • "Informācijas nodrošinājums par vēsturisko meža segumu, mežaudžu struktūru un saimniecisko darbību"
   • atbalsta pretendents - Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
   • pieejamais finansējums - 40 000 euro
   • projekta īstenošanas termiņš - 15.11.2023.

Valsts atbalsts meža nozares attīstībai no Meža attīstības fonda tiek piešķirts šādās mēķprogrammās, šādos apmēros un ar sekojošiem nosacījumiem:

 • Meža nozares profesionālās un augstākās izglītības attīstībai
  • pieejamais finansējums - 20 000 euro
  • atbalsta pretendents - biedrība, nodibinājums vai izglītības iestāde, kas īsteno izglītības programmas meža nozares izglītības jomā
 • Meža nozares attīstībai nepieciešamie zinātniskiem pētījumiem
  • pieejamais finansējums - 30 000 euro
  • atbalsta pretendents - institūcija, kas ir reģistrēta Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā un atbilst regulas 2022/2472 2. panta 50. punktā noteiktajai pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas definīcijai
 • sabiedrības informēšanas pasākumiem un meža īpašnieku izglītošanas un apmācības programmām:
  • meža nozari popularizējošu pasākumu un konferenču organizēšanai (tostarp speciālistu izglītošanai starptautiskajās organizācijās un pārstāvniecībai tajās), nozares informācijas sagatavošanai un publiskošanai:
   • pieejamais finansējums - 250 000 euro
   • atbalsta pretendents - biedrība vai nodibinājums
  • sabiedrības un meža īpašnieku informēšanai un izglītošanai plašsaziņas līdzekļos
   • pieejamais finansējums - 165 927 euro
   • atbalsta pretendents - biedrība, nodibinājums vai komersants, kas atbilst MK noteikumu Nr.265 5.pielikumā norādītajiem papildus nosacījumiem
 • skolu jaunatnes un interešu pulciņu izglītības pasākumiem un programmām
  • pieejamais finansējums - 80 000 euro
  • atbalsta pretendents - biedrība, nodibinājums vai Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta izglītības iestāde

Mērķprogrammu projektu īstenošanas termiņš ir 2023.gada 30. decembris.

Valsts atbalsta pretendents ir tiesīgs uzsākt projekta īstenošanu pēc projekta pieteikuma iesniegšanas dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā, uzņemoties pilnu finanšu risku.

Svarīgi!
 • Reģistrējoties par LAD klientu, pieeja EPS tiek automātiski piešķirta - tiek izveidots EPS lietotājs un uz klientu reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta visa informācija par EPS lietotāju.

Meža attīstības fonds dibināts 2001. gada 23. oktobrī un tā mērķis ir:

 • meža nozares atbalsta un attīstības programmu finansēšana,
 • meža zinātniskā izpēte,
 • meža īpašnieku izglītošana un apmācība.

Fonda finanšu līdzekļus veido:

 • valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem,
 • juridisku un fizisku personu ziedojumi,
 • ārvalstu palīdzība.

Fonda turētājs ir Zemkopības ministrija. Fonda finanšu līdzekļus administrē un uzrauga Lauku atbalsta dienests. Fondu pārvalda Zemkopības ministrijas izveidota Meža attīstības fonda padome.

Lai nodrošinātu fonda finansējuma izlietojuma atklātumu, kā arī veicinātu sabiedrības interešu ievērošanu fonda līdzekļu sadalē un tās līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, Zemkopības ministrija izveido konsultatīvo padomi. Fonda sekretariāta funkcijas pilda Zemkopības ministrija.

Informācija par fonda finansējumu, projektiem un padomes sēžu protokoli