Vadlīnijas izstrādātas, lai palīdzētu ELFLA un EJZF finansējuma saņēmējiem nodrošināt ELFLA un EJZF projekta publicitāti.

Vadlīnijās skaidrotas un aprakstītas ārējos normatīvajos aktos noteiktās obligātās un rekomendētās ELFLA un EJZF projektu publicitātes prasības, noteiktās vizuālās informācijas un tās elementu lietošana.

Atbalsta saņēmēja tīmekļa vietnē, ja tāda ir, jāpublicē īsu, ar atbalsta apjomu samērīgu aprakstu par projektu, tā mērķiem un rezultātiem, uzsverot atbalstu, kas saņemts no ES fonda.

Obligāti lietojams vizuālo elementu ansamblis, atsauce uz fonda administrējošajām iestādēm un ievietojama hipersaite uz Eiropas Komisijas tīmekļa vietni par ELFLA vai EJZF.

Hipersaitei jābūt darbojošai!

Piemēri publicitātes izvietošanai tīmekļu vietnē:

 

Vizuālās identitātes logotipi