Plānošanas periods
2021–2027
Programmas tips
Citi pakalpojumi
Nozare
Meliorācija
Atbalsta saņēmējs
Valsts iestāde
Atveseļošanās fonds un Nacionālais attīstības plāns (logo)

Eiropas Atveseļošanas fonds jeb Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisms (Recovery and Resilience Facility) ir Eiropas Komisijas centralizēti pārvaldīta budžeta programma, kas izveidota papildus 2021. – 2027. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības (ES) daudzgadu budžetam. Programmas mērķis ir atbalstīt reformas un investīcijas, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi. 

Zemkopības ministrija (ZM) īsteno un uzrauga savā atbildībā esošās reformas un investīcijas klimata mērķu sasniegšanā, Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" 1.3. reformu un investīciju virziena “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” 1.3.1.2.i. investīcijas “Plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā t.sk. polderu sūkņu staciju pārbūve, aizsargdambju atjaunošana, potamālo upju regulēto posmu atjaunošana”.

AF plānā ZM ir piešķirti 32 967 000 eiro (bez PVN), lai veiktu polderu sūkņu staciju pārbūvi, aizsargdambju atjaunošanu un potamālo upju regulēto posmu atjaunošanu. AF plāna īstenošanas termiņš ir līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Lauku atbalsta dienests veic ZM piešķirto fonda finanšu administrēšanu.

 

Atveseļošanas fonda finansēti atbalsta pasākumi

Ar Atveseļošanas fonda finansējumu atbalsts arī mazajām lauku saimniecībām

No 2022. gada 1. jūnija līdz 1. jūlijam mazie lauksaimnieki varēja pieteikties atbalstam pasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības". Šī ir sestā projektu pieņemšanas kārta, pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā ir 9,96 miljoni eiro, t.sk. 9,58 miljoni eiro ir Eiropas Savienības Atveseļošanas instrumenta finansējums.

Pasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju.

Plašāka informācija izvēlnē “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”.

 

Plūdu risku mazināšanā ieguldīs Atveseļošanas fonda investīcijas

Valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos noteikumus par investīcijām plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā, nosakot Eiropas Atveseļošanas fonda finansējuma īstenošanas un uzraudzības kārtību Latvijas valsts polderu sūkņu staciju, valsts aizsargdambju un lēni plūstošo jeb potamālo upju regulēto posmu atjaunošanā.

Pretplūdu būvju atjaunošanai un plūdu risku samazināšanai tiks izmantoti 32 967 000 eiro Atveseļošanas fonda (AF) naudas un 6 923 070 eiro valsts budžeta līdzekļu no pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem, kas līdz 2026. gada 31. decembrim investējami pretplūdu būvēs.

Pretplūdu būvju atjaunošanu veiks Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ), kas ir valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu būvniecības, uzturēšanas un ekspluatācijas būvju nodrošinātāja. Pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas ZMNĪ saņems finansējumu īstenošanai un ieguldīs investīcijas valsts būvēs – ZM piederošajās polderu sūkņu stacijās, aizsargdambjos un potamālo upju regulētajos posmos. Investēšana 29 pretplūdu būvēs samazinās un aizsargās no applūšanas 59 tūkstošus hektāru Latvijas teritorijas.

Viena projekta attiecināmās izmaksas nevar būt lielākas par 5 miljoniem eiro, bet vienā projektā var iekļaut vairākas būves. Būvniecība plānota videi saudzīga, lai nenodarītu kaitējumu vides mērķu sasniegšanai. Tas nozīmē, ka:

  • nebūvēs jaunus aizsargdambjus,
  • atjaunojot būves, pēc iespējas dos priekšroku zaļās infrastruktūras elementiem, izmantojot vidē balstītus risinājumus,
  • ievēros meliorācijas sistēmas un hidrotehnisko būvju būvnormatīvos noteiktās vides aizsardzības prasības un vides aizsardzības ievērot normatīvos aktus.

Investīciju projektu īstenošanu uzraudzīs Lauku atbalsta dienests.