Plānošanas periods
2021–2027
Programmas tips
Citi pakalpojumi
Nozare
Meliorācija
Atbalsta saņēmējs
Valsts iestāde
Atveseļošanās fonds un Nacionālais attīstības plāns (logo)

Eiropas Atveseļošanas fonds jeb Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisms (Recovery and Resilience Facility) ir Eiropas Komisijas centralizēti pārvaldīta budžeta programma, kas izveidota papildus 2021. – 2027. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības (ES) daudzgadu budžetam. Programmas mērķis ir atbalstīt reformas un investīcijas, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi. 

Zemkopības ministrija (ZM) īsteno un uzrauga savā atbildībā esošās reformas un investīcijas klimata mērķu sasniegšanā, Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" 1.3. reformu un investīciju virziena “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” 1.3.1.2.i. investīcijas “Plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā t.sk. polderu sūkņu staciju pārbūve, aizsargdambju atjaunošana, potamālo upju regulēto posmu atjaunošana”.

AF plānā ZM ir piešķirti 32 967 000 eiro (bez PVN), lai veiktu polderu sūkņu staciju pārbūvi, aizsargdambju atjaunošanu un potamālo upju regulēto posmu atjaunošanu. AF plāna īstenošanas termiņš ir līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Lauku atbalsta dienests veic ZM piešķirto fonda finanšu administrēšanu.

 

Atveseļošanas fonda finansēti atbalsta pasākumi

Ar Atveseļošanas fonda finansējumu atbalsts arī mazajām lauku saimniecībām

No 2022. gada 1. jūnija līdz 1. jūlijam mazie lauksaimnieki varēja pieteikties atbalstam pasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības". Šī ir sestā projektu pieņemšanas kārta, pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā ir 9,96 miljoni eiro, t.sk. 9,58 miljoni eiro ir Eiropas Savienības Atveseļošanas instrumenta finansējums.

Pasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju.

Plašāka informācija izvēlnē “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”.

 

Atveseļošanas fonda investīcijas plūdu risku mazināšanā

 

Reiņa polderis
Reiņa polderis