Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa  noteikumiem Nr. 225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”.

Darba samaksa

Mēnešalga un tās noteikšanas kritēriji:

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu Lauku atbalsta dienesta (turpmāk – LAD) ierēdņiem un darbiniekiem (turpmāk – darbinieki) mēnešalga tiek noteikta atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgas grupai un darbinieka kategorijai.

Amatam atbilstošo mēnešalgas grupu nosaka, pamatojoties uz amata saimi un līmeni, kuru nosaka klasificējot amatu pēc vienotās amatu klasifikācijas atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, savukārt darbinieka kategoriju nosaka, piemērojot individuālā vērtējuma kritērijus - amata (darba) pienākumu izpildi, kuru nosaka atbilstoši darbinieka darbības un tās rezultātu ikgadējam novērtējumam un darbinieka profesionālo pieredzi, kas būtiska iestādes funkciju veikšanai.

LAD ir izstrādāta mēnešalgu skala, kas ļauj noteikt katras mēnešalgu grupas amatam atbilstošo mēnešalgu, bet nepārsniedzot Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumu Nr.66 3.pielikumā noteiktās mēnešalgu maksimālās vērtības.

Atvaļinājumi

LAD darbiniekiem apmaksātus atvaļinājumus un brīvas dienas piešķir saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Darba likumu:

 • ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu,
 • apmaksātu papildatvaļinājumu:
  • ja darba izpildes vērtējums „teicami” – deviņas darba dienas,
  • ja darba izpildes vērtējums „ļoti labi” – deviņas darba dienas,
  • ja darba izpildes vērtējums „labi” – septiņas darba dienas,
 • vienu apmaksātu brīvu darba dienu pirmajā skolas dienā sakarā ar bērna skolas gaitu uzsākšanu 1. – 4.klasē,
 • ne vairāk kā trīs apmaksātas brīvas darba dienas sakarā ar stāšanos laulībā,
 • vienu apmaksātu brīvu darba dienu izlaiduma dienā, darbiniekam vai tā bērnam absolvējot izglītības iestādi,
 • ne vairāk kā divas apmaksātas brīvas darba dienas sakarā ar laulātā, vecāku, bērna vai cita tuva ģimenes locekļa nāvi,
 • mācību atvaļinājumu (apmaksātu) studiju gala pārbaudījumu un valsts pārbaudījumu kārtošanai, bakalaura, maģistra un promocijas darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai līdz 20 darba dienām.

Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa  noteikumiem Nr. 225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”.