Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa  noteikumiem Nr. 225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”.

Darba samaksa

Mēnešalga un tās noteikšanas kritēriji:

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu Lauku atbalsta dienesta (turpmāk – LAD) ierēdņiem un darbiniekiem (turpmāk – nodarbinātie) mēnešalga tiek noteikta atbilstoši amatam noteiktajai saimei, līmenim un mēnešalgas grupai.

Amatam atbilstošo mēnešalgas grupu nosaka pamatojoties uz amata saimi un līmeni, kuru nosaka klasificējot amatu pēc vienotās amatu klasifikācijas atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa noteikumiem Nr. 262 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība”.

Nodarbināto atalgojums ir noteikts saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.pielikumu, nepārsniedzot mēnešalgu grupas un intervāla maksimālās robežas.

Atvaļinājumi

LAD darbiniekiem apmaksātus atvaļinājumus un brīvas dienas piešķir saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Darba likumu:

 • ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu;
 • apmaksātu papildatvaļinājumu:
  • ja darba izpildes vērtējums „teicami” – deviņas darba dienas;
  • ja darba izpildes vērtējums „ļoti labi” – deviņas darba dienas;
  • ja darba izpildes vērtējums „labi” – septiņas darba dienas;
 • vienu apmaksātu brīvu darba dienu pirmajā skolas dienā sakarā ar bērna skolas gaitu uzsākšanu 1. – 4.klasē;
 • ne vairāk kā trīs apmaksātas brīvas darba dienas sakarā ar stāšanos laulībā;
 • vienu apmaksātu brīvu darba dienu izlaiduma dienā, darbiniekam vai tā bērnam absolvējot izglītības iestādi;
 • ne vairāk kā divas apmaksātas brīvas darba dienas sakarā ar laulātā, vecāku, bērna vai cita tuva ģimenes locekļa nāvi.
 • mācību atvaļinājumu (apmaksātu) studiju gala pārbaudījumu un valsts pārbaudījumu kārtošanai, bakalaura, maģistra un promocijas darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai līdz 20 darba dienām.