Plānošanas periods
Pastāvīgie pakalpojumi
Programmas tips
Valsts atbalsts
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Augkopība Lopkopība Zivsaimniecība
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona Saimnieciskās darbības veicējs Zemnieku saimniecība
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)

Dīzeļdegvielas piešķiršana 2024./2025.saimnieciskajam gadam

 • Iesnieguma iesniegšanas termiņš
  • 17.04.2024.-03.06.2024.

Lai saņemtu tiesības iegādāties marķētu dīzeļdegvielu, iesnieguma iesniedzējam jāveic lauksaimnieciskā darbība un uz kārtējā gada 1.jūniju tai jābūt reģistrētai LR Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā.

Dīzeļdegvielu piešķir par Ilgtspēju sekmējošu ienākumu pamatatbalstam (ISIP) vai Maksājumu mazajiem lauksaimniekiem (MLS)  saņemšanai deklarēto un apstiprināto hektāru skaitu, par kuru nodrošinātie ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras produkcijas ražošanas (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu) atbilstoši Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajai gada ienākumu deklarācijai vai uzņēmuma gada pārskatam par iepriekšējo taksācijas gadu vai par taksācijas gadu pirms iepriekšējā taksācijas gada ir:

 • vismaz 350 euro no hektāra,
 • vismaz 210 euro no hektāra bioloģiski sertificētajās saimniecībās.

Prasību par ieņēmumiem nepiemēro kārtējā gadā un nākamajā gadā:

 • tai zemes platībai, kuru lauksaimniecības produkcijas ražotājs salīdzinājumā ar pēdējo deklarēšanas periodu ir papildus deklarējis ISIP vai MLS saņemšanai;
 • ja lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir uzsācis saimniecisko darbību lauksaimniecībā un reģistrējis to Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā laikposmā no iepriekšējā gada 1.janvāra līdz kārtējā gada 1.jūnijam un kārtējā gadā pirmo reizi deklarējis lauksaimniecībā izmantojamo zemi ISIP vai MLS saņemšanai.

Zemes apstrādāšanai zem zivju dīķiem lauksaimnieks ir tiesīgs iegādāties dīzeļdegvielu, ja:

 • audzē zivis vismaz 20 ha platībā;
 • akvakultūras nozares uzņēmums ir atzīts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām akvakultūras dzīvniekiem;
 • akvakultūras dzīvnieku novietne ir reģistrēta Lauksaimniecības datu centrā.

Samazināto akcīzes nodokļa likmi nepiemēro grūtībās nonākušam lauksaimniecības produkcijas ražotājam, ja:

 1. kapitālsabiedrībai – akciju sabiedrībai vai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (izņemot mazos un vidējos uzņēmumus, kas ir pastāvējuši mazāk nekā trīs gadus) – uzkrāto zaudējumu dēļ ir zudusi vairāk nekā puse no tās parakstītā kapitāla, ja, uzkrātos zaudējumus atskaitot no rezervēm (un visām pārējām pozīcijām, kuras pieņemts uzskatīt par daļu no sabiedrības pašu kapitāla), rodas negatīvs rezultāts, kas pārsniedz pusi no parakstītā kapitāla, un kapitāls attiecīgajā gadījumā ietver kapitāldaļu uzcenojumu;
 2. sabiedrībai, kurā vismaz dažiem dalībniekiem ir neierobežota atbildība par sabiedrības parādsaistībām (izņemot mazos un vidējos uzņēmumus, kas ir pastāvējuši mazāk nekā trīs gadus), uzkrāto zaudējumu dēļ ir zudusi vairāk nekā puse no kapitāla, kas norādīts sabiedrības grāmatvedības pārskatos. Šā punkta izpratnē sabiedrība ir tāda sabiedrība, kurā vismaz dažiem dalībniekiem ir neierobežota atbildība par sabiedrības parādsaistībām (jo īpaši pilnsabiedrības un komandītsabiedrības);
 3. lauksaimniecības produkcijas ražotājam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, vai ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai komersants atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai pēc kreditoru pieprasījuma tam varētu pieprasīt maksātnespējas procedūru;
 4. lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir saņēmis glābšanas atbalstu un vēl nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju vai ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to joprojām attiecas pārstrukturēšanas plāns;
 5. lauksaimniecības produkcijas ražotājs neatbilst mazo un vidējo uzņēmumu statusam un pēdējos divus gadus uzņēmuma parādsaistību un pašu kapitāla bilances vērtību attiecība ir pārsniegusi 7,5, kā arī uzņēmuma procentu seguma attiecība, kas, rēķināta pēc uzņēmuma ieņēmumiem pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), ir bijusi mazāka par 1,0.

1., 2. un 5.punktā minētās prasības nevērtē, ja lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir fiziska persona vai zemnieku saimniecība.

Dīzeļdegvielas daudzums tiks noteikts, ņemot vērā šādu sadalījumu atkarībā no audzētā kultūrauga:

 • augkopība (t.sk. par tīrsējā sētu stiebrzāļu un tīrsējā sētu tauriņziežu platībām) - 100 litri uz vienu hektāru,
 • augļkopība, ogulāji un dārzkopība - 130 litri uz vienu hektāru,
 • lucernas platības:
  • ja tiek nodrošināts minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu vismaz 0,5 (vai bioloģiskajā saimniecībā - vismaz 0,4) nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru – 130 litri uz vienu hektāru,
  • ja platības pieteiktas saistītajam ienākumu atbalstam par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām vai lucernu tīrsējā, ja lauksaimniecības produkcijas ražotājam Lauksaimniecības datu centrā (LDC) nav reģistrēts ganāmpulks, lauksaimniecības dzīvnieki un novietnes - 100 litri uz hektāru,
 • zālāju platības:
  • ja tiek nodrošināts minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums vismaz 0,5 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru - 130 litru uz vienu hektāru;
  • bioloģiskajās saimniecībās dzīvnieku blīvums vismaz 0,4 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru, - 130 litru uz vienu hektāru,
  • dzīvnieku barības primāram ražotājam - 60 litru uz hektāru,
 • papuves platības, ja papuvju platības nepārsniedz 30 % no kopējās ISIP vai MLS saņemšanai deklarētās un apstiprinātās platības (k.k. 610 un 612) - 100 litri uz vienu hektāru;
 • zeme zem zivju dīķiem - 60 litru uz hektāru,
 • citi kultūraugi un platības, kuras ir deklarētas un apstiprinātas ISIP vai MLS saņemšanai - 60 litru uz vienu hektāru.

Lauksaimniecības produkcijas ražotājam atbrīvojumu no akcīzes nodokļa nepiešķirs par:

 • visu papuvju platību, ja papuvju platība pārsniegs 30% no lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kura ir pieteikta un apstiprināta ISIP vai MLS;
 • kultūraugiem, kas deklarēti ar kodiem 641, 642, 644, 645, 646 un 791.

Saņemšanas un tirgošanas nosacījumi

Klientu apkalpošanas daļa, lietotāja bloķēšana un atbloķēšana: +37167095000
e-pasts: eps@lad.gov.lvakcize@lad.gov.lv

DARĪJUMU VEIKŠANA EPS SISTĒMĀ (DEGVIELAS TIRGOTĀJIEM)
Darbs ar sistēmu: +37125783508
Sistēmnodrošinājuma kļūdas: +37126183569

Lauksaimnieki pirms degvielas iegādes var sazināties ar DUS, lai noskaidrotu, vai konkrētajā DUS var iegādāties iekrāsoto degvielu: