Lai saņemtu tiešos maksājumus atbalsta pretendentam jāatbilst aktīva lauksaimnieka nosacījumiem

Ja 2023.gadā tiešo maksājumu kopsumma (pirms samazinājuma piemērošanas) nepārsniedza 500 EUR, tad atbalsta pretendentam 2024.gadā aktīva lauksaimnieka statuss nav jāpierāda. 

Ja 2023.gadā tiešo maksājumu kopsumma (pirms samazinājuma piemērošanas) pārsniedza 500 EUR, tad atbalsta pretendentam 2024.gadā jāizpilda viens no tabulā norādītajiem kritērijiem

Lai noteiktu tiešo maksājumu summu gadījumos, kad 2023.gadā atbalsta pretendents nepieteicās tiešajiem maksājumiem vai tie tika atteikti, aprēķinus veic, atbalsta pretendenta 2024.gada Ģeotelpiskajā iesniegumā noteikto hektāru skaitu reizinot ar 2023.gada valsts vidējiem tiešajiem maksājumiem par hektāru. 

Aktīva lauksaimnieka kritēriji, atbilstības noteikšanas veidi

Atbalsta pretendents atbilst aktīva lauksaimnieka nosacījumiem, ja: Atbilstības noteikšana
1) tam LDC ir reģistrēta vismaz 1 nosacītā LielV 2024.gada 1.martā  LAD noteiks, izmantojot publiskos reģistrus un Ģeotelpiskā iesnieguma datus
2) tas ir iekļauts VAAD  Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā iepriekšējā vai kārtējā gada 1. oktobrī, un ir VAAD lēmums, ka kultūraugi atbilst normatīvo aktu prasībām 
3) tas kā sēklaudzētājs ir reģistrēts VAAD Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā iepriekšējā vai kārtējā gada 1. oktobrī, un attiecīgajā gadā ir vismaz viens VAAD lauku apskatē atzīts lauks
4) vismaz 1/3 no kārtējā gada Ģeotelpiskajā iesniegumā deklarētās LIZ iepriekšējā vai kārtējā gada 1.oktobrī ir bioloģiski sertificēta
5) standarta izlaides rādītājs par kārtējā gadā tiešajiem maksājumiem noteikto hektāru ir vismaz 300 EUR. Noteikto ha skaitā neieskaita ilggadīgos zālājus, kas atzīti par ES nozīmes zālāju biotopiem vai putnu dzīvotnēm. Ja atbalsta pretendentam ir vienīgi BDUZ platības (100 % no LIZ), uzskatāms, ka viņš atbilst aktīva lauksaimnieka kritērijam. Šādā gadījumā par BDUZ platību var saņemt arī ISIP vai MLS.

6) saimniecībā ir nodarbināts vismaz viens algots darbinieks* lauksaimnieciskajā darbībā, vai ir ne mazāk kā viena lauksaimniecības darbaspēka vienība** uz katriem kārtējā gadā tiešajiem maksājumiem noteiktajiem 100 ha.  

Izņēmums 2024.gadā: atbalsta pretendents, kura LIZ platība (t.sk. kura pieteikta bez atbalsta) nepārsniedz 20 ha, uzskatāms par vienu darbaspēka vienību.

Atbalsta pretendentam līdz 01.10.2024. LAD jāsniedz informācija 
7) saimniecības lauksaimnieciskās darbības izmaksas***, neieskaitot nekustamā īpašuma nodokli, iepriekšējā gadā vai kārtējā gadā vidēji veido vismaz 120 EUR par katru tiešajiem maksājumiem noteikto hektāru

* tie ir darbinieki, par kuru lauksaimniecībā nostrādātajām h ir sniegta informācija VID!
** saimniecībās līdz 100 ha tiek uzskatīts, ka nosacījums par 1 darbaspēka vienību ir izpildīts, ja pēc Gada ienākumu deklarācijas D3 pielikuma vai uzņēmuma gada pārskata par iepriekšējo gadu lauksaimniecības ieņēmumi, t.sk., ieņēmumi no atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai, veido vismaz 50 % no kopējiem saimniecības ieņēmumiem
*** LAD jāiesniedz pierādījumi par saimniecības lauksaimnieciskās darbības izmaksām (skat. zemāk), izņemot gadījumus, kad VID ir iesniegts saimniecības gada ienākuma deklarācijas D3 pielikums

 

Pierādījumi par lauksaimnieciskās darbības izmaksām: LAD jāiesniedz lauksaimnieciskās darbības izmaksas apliecinošu dokumentu fotokopijas par 2023. gadu vai par nepārtrauktu 12 mēnešu laikposmu, kas sākas ne agrāk par 2023. gada 1. janvāri. 

Lauksaimnieciskās darbības izmaksas veido, piemēram: 1) degvielas iegāde; 2) lauksaimniecības tehnikas uzturēšana; 3) lauksaimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto ēku uzturēšana, t.sk. elektroenerģijas izmaksas kas radušās vienīgi saistībā ar lauksaimniecisko darbību; 4) lauksaimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto ražošanas resursu iegāde: minerālmēsli, organiskie mēsli, AAL, kaļķojamais materiāls, kultūraugu sēklas, lopbarība; 5) saņemto lauksaimnieciskās darbības pakalpojumu izmaksas, t.sk. izmaksas par LIZ pirmssējas un aramzemes pēcsējas apstrādi, ražas novākšanu, produktu pārvadāšanu, ražošanas resursu piegādi, zālāju nopļaušanu un zālaugu masas novākšanu u.c. Pamatlīdzekļu, kuru vērtība ir virs 1000 EUR, iegāde netiek uzskatīti par lauksaimniecības izdevumiem. Par lauksaimniecības izdevumiem tiek uzskatīti pamatlīdzekļu nolietojums jeb amortizācija.

Lauksaimniecības izmaksas apliecinošie dokumenti, kas apliecina samaksu par darījumu, ir, piemēram: 1) kases čeks, 2) VID reģistrēta numurēta kvīts, 3) preču piegādes dokuments, kas noformēts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par grāmatvedības kārtošanu, 4) bankas konta izraksts vai bankas apstiprināts maksājuma uzdevums. Var iesniegt bankas konta izrakstu vai maksājuma uzdevumu, ja samaksa veikta ar pārskaitījumu un norādīts skaidri saprotams maksājuma mērķis un tas ir saistīts ar lauksaimniecību.

Ja izmaksu vērtība ir lielāka par 30  EUR (bez PVN), dokumentā jābūt pakalpojuma saņēmēja rekvizītiem (juridiskajām personām – nosaukumam un Vienotajam reģistrācijas numuram, fiziskajām personām – vārdam, uzvārdam un personas kodam).