No 2023.gada atbalsta pretendentam jāatbilst aktīva lauksaimnieka nosacījumiem, lai saņemtu tiešos maksājumus. 

Ja 2022.gadā tiešo maksājumu kopsumma (pirms samazinājuma piemērošanas) nepārsniedza 500 EUR, tad atbalsta pretendentam 2023.gadā aktīva lauksaimnieka statuss nav jāpierāda un var pretendēt uz tiešajiem maksājumiem. 

Ja 2022.gadā tiešo maksājumu kopsumma (pirms samazinājuma piemērošanas) pārsniedza 500 EUR, tad atbalsta pretendentam 2023.gadā jāizpilda viens no tabulā norādītajiem kritērijiem

Lai noteiktu tiešo maksājumu summu gadījumos, kad 2022.gadā atbalsta pretendents nebija pieteicies tiešajiem maksājumiem, aprēķinus veic, atbalsta pretendenta 2023.gada Ģeotelpiskajā iesniegumā noteikto hektāru skaitu reizinot ar 2022.gada valsts vidējiem tiešajiem maksājumiem par hektāru. 

Aktīva lauksaimnieka kritēriji, atbilstības noteikšanas veidi

Atbalsta pretendents atbilst aktīva lauksaimnieka nosacījumiem, ja: Atbilstības noteikšana
1) tam LDC ir reģistrēta vismaz 1 nosacītā LielV 2023.gada 1.martā Atbilstību šiem kritērijiem LAD noteiks, izmantojot publiskajos reģistros pieejamo informāciju un atbalsta pretendenta 2023.gada Ģeotelpiskajā iesniegumā ievadītos datus
2) tas ir iekļauts VAAD  Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā iepriekšējā vai kārtējā gada 1. oktobrī, un ir VAAD lēmums, ka kultūraugi atbilst normatīvo aktu prasībām 
3) tas kā sēklaudzētājs ir reģistrēts VAAD Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā iepriekšējā vai kārtējā gada 1. oktobrī, un attiecīgajā gadā ir vismaz viens VAAD lauku apskatē atzīts lauks
4) vismaz 1/3 no kārtējā gada Ģeotelpiskajā iesniegumā deklarētās LIZ iepriekšējā vai kārtējā gada 1.oktobrī ir bioloģiski sertificēta
5) standarta izlaides rādītājs par kārtējā gadā tiešajiem maksājumiem noteikto hektāru (izņemot BDUZ platību) ir vismaz 400 EUR. Noteikto ha skaitā neieskaita ilggadīgos zālājus, kas atzīti par ES nozīmes zālāju biotopiem vai putnu dzīvotnēm *

6) saimniecībā ir nodarbināts vismaz viens algots darbinieks lauksaimnieciskajā darbībā, vai ir ne mazāk kā viena lauksaimniecības darbaspēka vienība uz katriem kārtējā gadā tiešajiem maksājumiem noteiktajiem 100 ha.  

Izņēmums 2023.gadā: atbalsta pretendents, kura LIZ platība (t.sk. kura pieteikta bez atbalsta) nepārsniedz 20 ha, uzskatāms par vienu darbaspēka vienību.

Par lauksaimniecības darbaspēka vienību ir uzskatāms arī saimnieciskās darbības veicējs - pašnodarbinātais, kura ienākumi no lauksaimnieciskās darbības atbilstoši gada ienākumu deklarācijas D3 vai D31 pielikumam vai finanšu pārskatam par iepriekšējo gadu veido vismaz 50 procentu no kopējiem ieņēmumiem.

Atbalsta pretendentam līdz 01.10.2023. LAD jāsniedz informācija (sk. zemāk norādīto veidlapu)
7) saimniecības lauksaimnieciskās darbības izmaksas, neieskaitot nekustamā īpašuma nodokli, iepriekšējā gadā vai kārtējā gadā vidēji veido vismaz 120 EUR par katru tiešajiem maksājumiem noteikto hektāru Atbalsta pretendentam līdz 01.10.2023. LAD jāiesniedz pierādījumi par saimniecības lauksaimnieciskās darbības izmaksām

* ja atbalsta pretendentam ir vienīgi BDUZ platības (100% no LIZ), uzskatāms, ka viņš atbilst aktīva lauksaimnieka kritērijam. Šādā gadījumā par BDUZ platību var saņemt arī ISIP vai MLS.

 

Atbalsta pretendents aktīva lauksaimnieka statusu var pierādīt ar saimniecībā algotajiem lauksaimniecības darbiniekiem. 

Kritērijs: ja saimniecībā ir nodarbināts vismaz viens algots darbinieks lauksaimnieciskajā darbībā, vai ir ne mazāk kā viena lauksaimniecības darbaspēka vienība (LDV) uz katriem kārtējā gadā tiešajiem maksājumiem noteiktajiem 100 ha, atbalsta pretendents ir uzskatāms par aktīvu lauksaimnieku. 

Atkāpe 2023.gadā! Atbalsta pretendents, kura lauksaimniecības zemes platība nepārsniedz 20 hektāru, 2023. gadā uzskatāms par 1 LDV!

Lauksaimniecības darbaspēka vienība  – par 1 LDV uzskatāms algots darbinieks, kas nostrādājis  65 dienas jeb 520 stundas gadā. 

Ja atbalsta pretendents aktīva lauksaimnieka statusu izvēlas pierādīt ar šo kritēriju un viņam nevar piemērot 2023.gada atkāpi, jo lauksaimniecības zemes platība ir lielāka par 20 ha, tad atbalsta pretendentam līdz 2023.gada 1.oktobrim LAD jāiesniedz veidlapa:  “Informācija par algoto darbinieku skaitu saimniecībā un lauksaimniecības darbaspēka vienību (LDV) skaits vidēji uz 100 hektāriem” 

Informācija kritērija izpildei  
Uzskaite saimniecībā Jābūt atsevišķai uzskaitei par 2022.gadu par katra darbinieka nostrādātajām stundām:
 • lauksaimniecībā 
 • nelauksaimniecībā 
Sezonas laukstrādnieki

Sezonas laukstrādnieku nostrādāto stundu skaitu aprēķina => nostrādāto dienu skaitu reizinot ar 8.

Piemēram: ja 1 laukstrādnieks nostrādājis 36 dienas, tad
36 *8 = 288 stundas

Sakritība ar VID ziņotajiem datiem Kopējais nostrādāto stundu skaits nedrīkst pārsniegt Valsts ieņēmumu dienestā (VID)  noziņoto nostrādāto stundu skaitu

Prasītās informācijas aizpildīšanai jāizmanto 2022.gada VID ziņotie dati par darbinieku nostrādātajām stundām.  
Ja 2022.gadā saimniecībā nebija atsevišķi uzskaitītas nodarbināto stundas lauksaimnieciskajā darbībā, atbalsta pretendents var aizpildīt deklarāciju, izmantojot 2023.gada datus par algoto darbinieku lauksaimnieciskajā darbībā nostrādātājām stundām. 

Atbalsta pretendents aktīva lauksaimnieka statusu var pierādīt ar lauksaimnieciskās darbības izmaksām. 

Kritērijs: ja saimniecības lauksaimnieciskās darbības izmaksas, neieskaitot nekustamā īpašuma nodokli, iepriekšējā gadā vai kārtējā gadā vidēji veido vismaz 120 euro par katru tiešajiem maksājumiem noteikto hektāru, atbalsta pretendents ir uzskatāms par aktīvu lauksaimnieku.

Ja atbalsta pretendents aktīva lauksaimnieka statusu izvēlas pierādīt ar šo kritēriju, tad viņam līdz 2023.gada 1.oktobrim LAD jāiesniedz pierādījumi par lauksaimnieciskās darbības izmaksām. 

Nepieciešamības gadījumā var izmantot veidlapu:  “Lauksaimnieciskās darbības izmaksas” 

Informācija kritērija izpildei

Pierādījumu sniegšanai izmantoto datu avots un periods

Atbalsta pretendentam jāiesniedz lauksaimnieciskās darbības izmaksas apliecinošu dokumentu fotokopijas:
 • par 2022.gadu VAI 
 • par nepārtrauktu 12 mēnešu laikposmu, kas sākas ne agrāk par 01.01.2022.

Lauksaimnieciskās darbības izmaksas veido

 • degvielas iegāde;
 • lauksaimniecības tehnikas uzturēšana; 
 • lauksaimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto ēku uzturēšana, t.sk. elektroenerģijas izmaksas;
 • tādu lauksaimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto ražošanas resursu iegāde kā:
  • minerālmēsli,
  • organiskie mēsli,
  • augu aizsardzības līdzekļi, 
  • kaļķojamais materiāls,
  • kultūraugu sēklas,
  • lopbarība
 • saņemto lauksaimnieciskās darbības pakalpojumu izmaksas, t.sk. izmaksas par:
  • lauksaimniecības zemes pirmssējas un aramzemes pēcsējas apstrādi,
  • ražas novākšanu,
  • produktu pārvadāšanu,
  • ražošanas resursu piegādi,
  • zālāju nopļaušanu
  • zālaugu masas novākšanu u.c.
Izmaksas apliecinošie dokumenti

Lauksaimniecības izmaksas apliecinošie dokumenti, kas apliecina samaksu par darījumu, ir, piemēram:

 • kases čeks,
 • Valsts ieņēmumu dienestā (VID) reģistrēta numurēta kvīts,
 • preču piegādes dokuments, kas noformēts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par grāmatvedības kārtošanu,
 • bankas konta izraksts,
 • bankas apstiprināts maksājuma uzdevums.
Ja izmaksu vērtība ir lielāka par 30 EUR (bez PVN), dokumentā jābūt pakalpojuma saņēmēja rekvizītiem