Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
LEADER
Atbalsta saņēmējs
Vietējā rīcības grupa
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)
 • Kārta noslēgusies
  • 01.03.2023.-31.03.2023.
 • Pieejamais finansējums
  • 80 940 EUR

  Sadarbības pasākumi tiek īstenoti šādās aktivitātēs:

  1. Starpteritoriālā sadarbība starp vietējām rīcības grupām nacionālajā līmenī;
  2. Starpvalstu sadarbība starp vietējām rīcības grupām ES dalībvalstīs.

  Mērķis ir atbalstīt sadarbību nacionālā un starptautiskā mērogā, lai sekmētu kvalitatīvu pieredzes nodošanu un iegūšanu vietējiem iedzīvotājiem aktuālu uz vajadzībām balstītu risinājumu īstenošanā, kā arī jaunu un inovatīvu sadarbības ideju īstenošanu, tā sekmējot uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātības iespējas, un veicināt sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanu.

  Atbalsta pretendents - vietējā rīcības grupa, kam piešķirts atbalsts sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gadam pasākumā "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana".

  Sadarbības projektu iesniegumu īstenošanas beigu datums 2023. gada 29. decembris.

  Atbalsta intensitāte - 100%

  Svarīgi!
  • 8. kārtas projektu iesniegumu pieņemšana (01.03.2023.-31.03.2023.) ir noslēgusies. Ir iesniegti divi projektu iesniegumi par publiskā finansējuma summu EUR 84 240,29. Kārtas kopējais publiskais finansējums EUR 80 940.
  • 7. kārtas projektu iesniegumu pieņemšana (02.04.2021-28.05.2021) ir noslēgusies. Ir iesniegts viens projekta iesniegums par publiskā finansējuma summu EUR 45 406,98. Kārtas kopējais izsludinātais  publiskais finansējums EUR 45 407,00.
  • 6.kārtas projektu iesniegumu pieņemšana (25.10.2020.-31.12.2020.) ir noslēgusies. Ir iesniegti trīs projektu iesniegumi par publiskā finansējuma summu EUR 224 401,97. Kārtas kopējais publiskais finansējums EUR 267 200,00.
  • 5.kārtas projektu iesniegumu pieņemšana (20.08.2019.-20.12.2019.) ir noslēgusies. Ir iesniegts viens projekta iesniegums par publiskā finansējuma summu EUR 14 092,00.  Kārtas kopējais publiskais finansējums EUR 14 092,00. 
  • 4.kārtas projektu iesniegumu pieņemšana (22.03.2019.- 28.06.2019.) ir noslēgusies. Ir iesniegts viens projekta iesniegums par publiskā finansējuma summu EUR 50 000,00. Kārtas kopējais publiskais finansējums EUR 63 426,62.
  • Ar  31.05.2019. tiek apturēta nepārtrauktā projektu iesniegšanas kārta, jo sasniegti 80% no pieejamā finansējuma. Projektu pieteikumus uz atlikušo finansējumu EUR 14 092,12 var iesniegt līdz 28.06.2019. 
  • 3.kārtas projektu iesniegumu pieņemšana (18.06.2018. - 14.12.2018.) ir noslēgusies. Ir iesniegti pieci projektu iesniegumi par publiskā finansējuma summu EUR 211 746,32. Kārtas kopējais publiskais finansējums EUR 199 097,31.
  • 2.kārtas projektu iesniegumu pieņemšana (01.02.2018. - 30.04.2018.) ir noslēgusies. Ir iesniegts viens projekta iesniegums par publiskā finansējuma summu EUR 1 117,60. Kārtas kopējais publiskais finansējums EUR 200 096,00, t.sk. sadarbības projekta tehniskai sagatavošanai. 
  • 1.kārtā izsludinātā publiskā finansējuma atlikums ir EUR 200 096,00.

  Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS).

  Sadarbības projektu īstenošanas beigu datums ir 2023.gada 29.decembris.

  Atbalsta saņemšanas nosacījumi

  • sadarbībā iesaistīti vismaz divi partneri;
  • ir noteiktas kopīgas darbības projekta iesniegumā;
  •  ir noteikti katra projekta partnera pienākumi;
  • sadarbības projekts sekmē vismaz viena Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulas (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF) un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 63. panta 1. punktā minētā mērķa sasniegšanu.

  Projektu iesniegšanas kārta

         Kārtas periods                         

       Dokuments                

  Pieejamais publiskais  finansējums, EUR

  8.kārta 01.03.2023.-31.03.2023. Paziņojums 60 000

  7.kārta

  02.04.2021.-28.05.2021.

  Paziņojums 45 407

  6.kārta

  25.10.2020.-31.12.2020.

  Paziņojums 267 200
  5.kārta

  20.08.2019.-20.12.2019.

  Paziņojums 14 092
  4.kārta

  22.03.2019.-28.06.2019.

  Paziņojums 63 426,62
  3.kārta

  18.06.2018.-14.12.2018.

  Paziņojums 199 097,31
  2.kārta

  01.02.2018.-30.04.2018.

  Paziņojums 200 096
  1.kārta

  26.06.2017.-15.12.2017.

  Paziņojums 300 000