Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Zivju pārstrāde Zvejniecība Akvakultūra
Atbalsta saņēmējs
Biedrība vai nodibinājums Juridiska persona Individuālais komersants
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS) eParaksts
 • Kārta atvērta
  • 19.07.2023.-18.08.2023.
 • Pieejamais finansējums
  • 700 000 EUR
 • Operatīvā informācija par 15.kārtā iesniegtajiem projekta iesniegumiem

Pasākuma mērķis ir sekmēt jaunu tirgu apgūšanu, uzņēmumu un produktu sertificēšanu, produkcijas izsekojamību un marķējuma nostiprināšanu, kā arī papildu izmaksu daļēju kompensēšanu.

Svarīgi!

Projektu iesniegumu iesniedz LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) vai pasts@lad.gov.lv elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā.


Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti.

Pretendents ir:

 • biedrība,
  • kura ir reģistrēta vismaz trīs gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;
  • kurā vismaz piecu biedru komercdarbības joma ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana;
 • atvasināta publiska persona – zinātniskā institūcija, kas ir reģistrēta Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā, vai tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, palielinot Latvijas konkurētspēju starptautiskajos tirgos, un kurai ir pieredze pasākumā paredzēto aktivitāšu īstenošanā.
 • Pārtikas un veterinārajā dienestā atzīts akvakultūras nozares uzņēmums, kurā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vismaz vienu gadu ir audzēta akvakultūras produkcija pārdošanai;
 • Pārtikas un veterinārajā dienestā atzīts zvejas produktu apstrādes uzņēmums;
 • Eiropas Savienībā reģistrēta zvejas kuģa īpašnieks, kas atbilst šādām prasībām:
  • tam ir noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums ar zvejas tiesību iznomātāju;
  • tam ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā;
  • tam ar attiecīgo zvejas kuģi ceturksnī, par kuru pretendē uz atbalstu, ir nozveja Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ūdeņos atbilstoši valsts informācijas sistēmas "Latvijas Zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma" datiem.

Projektu īstenošanas beigu datums ir 2023.gada 29.decembris, vienlaikus nodrošinot Regulas Nr.1303/2013 65(2).panta nosacījumu par izdevumu atbilstības termiņiem ievērošanu.

Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR
 1.kārta  10.09.2015.-09.10.2015.

Paziņojums

Paziņojums par pagarinājumu

800 000
 
2.kārta 01.03.2016.-15.12.2016.

Paziņojums

900 000
3.kārta 12.01.2017.-09.06.2017.

Paziņojums

Paziņojums par noslēguma termiņa maiņu

900 000
4.kārta 26.06.2017.-15.12.2017.

Paziņojums

1 000 000
5.kārta 19.02.2018.-14.07.2018.

Paziņojums

Paziņojums par noslēguma termiņa maiņu

1 000 000
6.kārta 20.08.2018.-14.12.2018.

Paziņojums

1 000 000
7.kārta 04.02.2019.-02.12.2019.

Paziņojums

Paziņojums par noslēguma termiņa maiņu

1 500 000
8.kārta 30.01.2020.-30.06.2020.

Paziņojums

1 500 000
9.kārta 28.08.2020.-30.11.2020.

Paziņojums

1 912 921
10.kārta 29.01.2021.-28.05.2021.

Paziņojums

1 380 956
11.kārta 05.08.2021.-06.09.2021.

Paziņojums

1 139 554
12.kārta 22.10.2021.-17.12.2021.

Paziņojums

566 712
13.kārta 15.08.2022.-16.12.2022.

Paziņojums

1 893 700
14.kārta 24.03.2023.-24.04.2023. Paziņojums 1 769 350
15.kārta 19.07.2023.-18.08.2023. Paziņojums 700 000 
16.kārta 03.08.2023.-01.09.2023. Paziņojums 425 714