Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Akvakultūra
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona Zemnieku saimniecība
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS) eParaksts Klātiene

Atbalsta saņēmējiem, kuriem 2020.gadā beidzies piecu gadu saistību periods un kuri grib to pagarināt, nepievienojot jaunas zivju dīķu platības, bet vajadzības gadījumā izslēdzot kādu dīķi, līdz 2021.gada 15.maijam jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegums par saistību pagarināšanu turpmākajiem gadiem, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gadam.

Papildus Dienests atgādina, ka:

  • Saskaņā ar Noteikumu Nr.692 23.punktu ja atbalsta saņēmējs turpmākajos saistību gados maina šo noteikumu 13.2.apakšpunktā minētajā dīķu izvietojuma kartē atzīmēto dīķu izmantošanas veidu, tas līdz attiecīgā gada 15.maijam sniedz Lauku atbalsta dienestam informāciju par izmaiņām, informācija jāiesniedz arī par vasarojamiem dīķiem.
  • Noteikumu Nr.692 12.punkts paredz, ka atbalsta apmēru par pieteikto dīķu platību nosaka atbilstoši atbalstam pieteikto dīķu izvietojuma kartei, kas sagatavota šajos noteikumos minētajā kārtībā, un uzņēmumā iegūtiem akvakultūras produkcijas vidējiem apjomiem (saskaņā ar nozvejas datiem) atbalstam pieteiktajos dīķos (izņemot mazuļu audzēšanas un ziemošanas dīķus). Tas nozīmē, ka vasarojot dīķi, tā platība tiks pieskaitīta pārējo pieteikto dīķu platībai, veicot uzņēmumā iegūtā akvakultūras produkcijas vidējā apjoma aprēķinu.

Dienests vērš uzmanību, ka mainot dīķu izmantošanas veidu, kā arī, ja ar iesniegumu saistības netiks pagarinātas visiem dīķiem, jāpārliecinās, vai pēc izmaiņām tiks ievēroti Noteikumu Nr.692 7.punkta nosacījumi, īpaši pievēršot uzmanību 7.3.1. un 7.3.2.apakšpunktu nosacījumu izpildei.

Svarīgi!

Ar uzņēmumā iegūto akvakultūras produkcijas apjomu saprot to audzēšanas apjomu, ko iegūst no atbalstam pieteiktajiem dīķiem, kuros akvakultūras dzīvnieki tiek audzēti, lai tos piedāvātu tirgū. Pirmstirgus uzglabāšanas dīķī pamatā ūdensdzīvniekus, kas iepriekš nozvejoti un uzskaitīti citos uzņēmuma dīķos, tur nebarotus līdz to nokaušanai un pārtikas produktu iegūšanai. Kompensācijas aprēķinā, kas balstās uz uzņēmuma ražošanas apjomiem, nav pieļaujama dubulta izaudzēto akvakultūras dzīvnieku uzskaite.

 

Informāciju par atbalstam pieteikto dīķu apzveju par kārtējo saistību gadu ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms tās sākšanas jāsūta uz e – pastu nozveja@lad.gov.lv, norādot projekta numuru, Atbalsta saņēmēja nosaukumu, dīķu numurus, kuriem plānota nozveja, kā arī precīzu nozvejas datumu un laiku.

 

Kārtējā saistību gadā atbalsta saņēmējs pēc akvakultūras dzīvnieku pēdējās nozvejas (savākšanas) veikšanas, bet ne vēlāk kā līdz 30. novembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā akvakultūras uzņēmuma darbības reģistrācijas žurnāla kopiju un pārskatu par akvakultūras dzīvnieku nozvejas (savākšanas) apjomiem.

Projektu iesniegšanas
kārta
Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais
finansējums, EUR
1.kārta 10.12.2014.- 30.12.2014. Paziņojums 6 000 000
2.kārta 27.04.2015.- 15.05.2015. Paziņojums  3 788 000 
3.kārta 01.04.2016.-15.05.2016. Paziņojums 3 403 682
4.kārta 28.04.2017.-15.05.2017. Paziņojums 3 573 648
5.kārta 03.04.2018.-15.05.2018. Paziņojums 3 000 000
 6.kārta  25.07.2018.-03.08.2018. Paziņojums 1 500 000