Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Zvejniecība
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona Privātpersona
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS) eParaksts Klātiene
  • Pieejamais finansējums
    • 4 000 005 (kopā ar apakšpasākumu "Publiskais finansējums zvejniekiem")
  • Finansējuma ierobežojums
    • 450 000 EUR

Pasākuma mērķis saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 34. pantu ir mencas zvejojošo Latvijas zvejas flotes zvejas kuģu galīga zvejas darbību pārtraukšana, šos zvejas kuģus sadalot, kā arī publiskā finansējuma izmaksa zvejniekiem, kas ir strādājuši uz šiem zvejas kuģiem, tā mazinot sociālekonomisko ietekmi, ko rada Baltijas jūras austrumdaļas mencu krājuma specializētās zvejas aizliegums.

Publisko finansējumu apakšpasākumā piešķir ne vairāk kā par 12 zvejas kuģu sadalīšanu, kuru kopējā dzinēju jauda nepārsniedz 3250 kW.

Projektu īstenošanas beigu datums ir 2021.gada 29.oktobris.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.117 10.5.apakšpunktu ar zvejas kuģi 2017. un 2018. gadā vismaz 90 dienu ir zvejots jūrā saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 34. panta 2. punkta  "a" apakšpunktu.

Zvejas kuģim, kuru plānots sagriezt, jābūt zvejojušam 90 dienas gan 2017. gadā, gan 2018.gadā.

Svarīgi!

Projektu iesniegumu iesniedz LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) vai pasts@lad.gov.lv elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā.  

Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti.

Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR
1.kārta 15.12.2015.-15.01.2016. Paziņojums 1 500 000
2.kārta 08.03.2021.-06.04.2021. Paziņojums 4 000 005