Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta atvērta
Nozare
LEADER
Atbalsta saņēmējs
Biedrība vai nodibinājums Individuālais komersants Juridiska persona Privātpersona Vietējā pašvaldība Zemnieku saimniecība
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)

Pasākuma mērķis:

Palielināt nodarbinātību un teritoriālo kohēziju, īstenojot šādu konkrētu mērķi: ekonomiskās izaugsmes, sociālās iekļaušanas un darbvietu radīšanas veicināšana un sniedzot atbalstu nodarbinātībai un darbaspēka mobilitātei piekrastes un iekšzemes kopienās, kas atkarīgas no zvejas un akvakultūras, tostarp darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs.

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas (turpmāk - SVVA stratēģija) īstenošanas teritorija ir pagasti vai novadi, ja novadam nav teritoriālā iedalījuma, un pilsētas (izņemot Rīgu), kas robežojas ar Baltijas jūru vai Rīgas jūras līci. Vietējā rīcības grupa SVVA stratēģijā var samazināt gan atbalsta apmēru, gan atbalsta intensitāti.

Svarīgi!

Lauku atbalsta dienests informē, ka no 2019. gada 1. jūlija Latvijā darbojas vienotā de minimis atbalsta uzskaites sistēma, kurā visas atbalsta sniedzēju institūcijas  reģistrēs atbalsta saņēmējiem piešķirto de minimis atbalstu.

Piesakoties uz atbalstu, de minimis uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz VID elektroniskajā datu bāzē EDS un veidlapas identifikācijas numurs jānorāda projekta pieteikumā.

Apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros projektu iesniegumi jāiesniedz, tikai izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu.

Projektu iesniegumi elektroniskā dokumenta veidā vai papīra formātā netiks pieņemti un reģistrēti.

Projekta īstenošanas termiņš:

 • ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 30.septembrim;

 • pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 30. septembrim.

 Atbalsta saņemšanas nosacījumi:

 • Projekts atbilst vietējās attīstības stratēģijai
 • Projektu īsteno vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā
  • Ja projektā paredzēts iegādāties mobilo tehniku, pretendentam jābūt reģistrētam vai viņa deklarētai dzīvesvietai (ja pretendents ir fiziska persona, kas veic vai plāno uzsākt saimniecisku darbību kā pašnodarbināta persona) jāatrodas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā. Projekta uzraudzības laikā iegādāto mobilo tehniku var izmantot ārpus SVVA stratēģijas īstenošanas teritorijas
 • Atbalsta pretendents, īstenojot projektu sasniedz pasākuma mērķi
 • Neaizvieto esošos pamatlīdzekļus
 • Apliecina savu ekonomisko dzīvotspēju
 • Sasniedz projektā paredzētos rādītājus un vietējās rīcības grupas  SVVA stratēģijā noteiktos rādītājus

Pasākumā atbalstu sniedz šādām aktivitātēm:

 •  Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes posmos
 •  Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, kā arī zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs – darbību dažādošana
 •  Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana
 •  Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana