Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Akvakultūra
Atbalsta saņēmējs
Individuālais komersants Juridiska persona Zemnieku saimniecība
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS) eParaksts Klātiene
 • Pieejamais finansējums
  • 8 000 000 EUR
 • Atbalstāmās aktivitātes
  • Modernizācija
  • Būvniecība
  • Iekārtu iegāde

Pasākuma mērķis ir akvakultūras uzņēmumu konkurētspējas un dzīvotspējas palielināšana.

Pasākumā atbalstu piešķir pretendentiem, kuru investīcijas projektā ir saistītas ar karpu, foreļu, zandartu, ālantu, sterletu, līdaku, līņu, samu, storu, pāliju, garneļu un vēžu audzēšanu. Atbalstu par citām akvakultūras dzīvnieku sugām piešķir saskaņā ar pretendenta iesniegtu neatkarīgu tirgus pētījumu, kuru veikusi zinātniska institūcija un tīmekļvietnē publicējusi pētījuma rezultātus, kas pierāda attiecīgo sugu akvakultūras produkcijas ilgtspēju un perspektīvas noieta tirgos.

Saskaņā ar Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūta 2015.gada novembra ziņojumu par Latvijas akvakultūrā audzējamo zivju ekonomisko pamatojumu un tirgus iespējām atbalstu nepiešķir tilapiju audzēšanai, jo to audzēšanas perspektīva, saskaņā ar veikto pētījumu nav apstiprinājusies un par to audzēšanu atbalsts pasākuma ietvaros nav piešķirams.

Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūta 2015.gadā veiktais pētījums "Lašu ražošanas ilgtspēja un perspektīvas noieta tirgos".

Kārtā iesniegto projektu iesniegumu īstenošanas beigu datums ir divi gadi no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā.

Svarīgi!

Projektu iesniegumu iesniedz LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS)personīgi ar iepriekšēju pierakstu uz vizīti LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā struktūrvienībā, vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu. 

 Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti.

Atbalsta pretendents

ir komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība:

 • kas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir audzējis akvakultūras produkciju pārdošanai vismaz vienu gadu;
 • kas plāno audzēt akvakultūras produkciju pārdošanai, vai komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kas audzē akvakultūras produkciju pārdošanai mazāk nekā vienu gadu. 

Izmaksas, kas radušās atbalsta pretendentam, kas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir audzējis akvakultūras produkciju pārdošanai vismaz vienu gadu par:

 • dīķu atjaunošanas darbiem (bez dīķa platības paplašināšanas) ir attiecināmas, ja pretendents atbilst šādiem nosacījumiem:
  1. atjaunojamajā dīķī var nolaist ūdeni, izmantojot ūdens līmeņa regulēšanas un nolaišanas slūžas ar caurteku akvakultūras dzīvnieku nozvejai (savākšanai) un gultnes apstrādei;
  2. atjaunojamais dīķis ir reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā kā zeme zem zivju dīķiem vai zivju dīķi;
  3. atjaunojamais dīķis ir reģistrēts Lauksaimniecības datu centrā kā akvakultūras dzīvnieku novietne.
 • specializētās tehnikas iegāde dīķu atjaunošanai, lai nodrošinātu akvakultūras uzņēmuma vai saimniecības darbību ir attiecināma, ja pretendents atbilst šādiem nosacījumiem:
  1. akvakultūras uzņēmuma vai saimniecības kopējā dīķu platība, kas ir pretendenta īpašumā vai nomā, ir lielāka par 100 hektāriem;
  2. ieņēmumi no akvakultūras uzņēmumā vai saimniecībā izaudzētās produkcijas pārdošanas iepriekšējā pārskata gadā ir vismaz 100 000 euro.

Dīķu atjaunošanas darbu izmaksas gadā nepārsniedz summu, ko aprēķina, atbalsta pretendenta ieņēmumus no akvakultūras uzņēmumā vai saimniecībā izaudzētās akvakultūras produkcijas pārdošanas iepriekšējā gadā reizinot ar divi, kā arī nepārsniedz vienlaikus 2 euro/m3 un 3000 euro/ha. Atbalstu katra atsevišķā dīķa atjaunošanai saņem ne biežāk kā vienu reizi plānošanas periodā, un atbalstu piešķir par visas konkrētā dīķa platības atjaunošanas darbiem.

Par dīķu atjaunošanas darbiem atbalstu nepiešķir, ja saņemts atbalsts specializētās dīķu tīrīšanas tehnikas iegādei, un otrādi.

Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR
1.kārta 31.08.2015.-30.09.2015. Paziņojums 8 000 000
2.kārta 01.03.2016.-01.04.2016. Paziņojums 8 000 000
3.kārta 11.07.2016.-15.12.2016. Paziņojums 10 000 000
4.kārta 12.01.2017.-30.06.2017. Paziņojums 8 000 000
5.kārta 21.08.2017.-15.12.2017. Paziņojums 8 000 000
6.kārta 19.02.2018.-29.06.2018. Paziņojums 8 000 000
7.kārta 20.08.2018.-14.12.2018. Paziņojums 8 000 000
8.kārta 04.02.2019.-28.06.2019. Paziņojums 8 000 000
9.kārta 09.12.2019.-07.01.2020. Paziņojums 15 000 000
10.kārta

05.03.2020.-30.06.2020.

Paziņojums 14 000 000
11.kārta

28.08.2020.-30.11.2020.

Paziņojums 8 000 000