Plānošanas periods
2021–2027
Programmas tips
Tirgus pasākumi Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Intervences pasākumi Zivsaimniecība
Atbalsta saņēmējs
Biedrība vai nodibinājums Juridiska persona
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS) eParaksts
 • Kārta atvērta
  • līdz 15.12.2023.
 • Pieejamais finansējums
  • 1 069 608,52 EUR
 • Uzglabāto zvejas produktu periods
  • 01.10.2023.-15.12.2023.

Zvejas darbību neparedzamības dēļ uzglabāšanas mehānismu ievieš ar mērķi veicināt lielāku stabilitāti un palielināt ienākumus no produktiem, jo īpaši radot pievienoto vērtību. Ražotāju organizācija veic īslaicīgu zvejas produktu izņemšanu no tirgus, pārvietošanu to tālākai apstrādei un uzglabāšanu pirms atkārtota piedāvājuma tirgū. 

Svarīgi!

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) pasākumam "Uzglabāšanas atbalsts" saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumiem Nr. 598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā" un Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumiem Nr. 350 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Uzglabāšanas atbalsts"".


Kārtas projektu iesniegumu, par periodā no 2023. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 15. decembrim uzglabātajiem zvejas produktiem, pieņemšana notiks līdz 2023. gada 15. decembrim.


Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu, vai pasts@lad.gov.lv elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā (tālr. +37167095000, +37129475947, +37129113803).

Pirms katra zvejas gada sākuma Zemkopības ministrija nosaka sliekšņa cenas, kuras tiek publicētas „Latvijas Vēstnesī”. Sliekšņa cena tiek noteikta tā, lai starp tirgus dalībniekiem tiktu saglabāta godīga konkurence. Sliekšņa cena nedrīkst pārsniegt 80% no vidējās svērtās cenas, kas reģistrēta iepriekšējo trīs gadu laikā tieši pirms gada, kuram nosaka sliekšņa cenu pa zvejas produktu sugām.

Oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” tiek publicēts zvejas produktu stabilizēšanai un uzglabāšanai nepieciešamo tehnisko un finansiālo izmaksu apmērs par tonnu kārtējā gadā. 

Ražotāju organizācija (RO) no tirgus izņem zvejas produktus, kuriem nav atrasts pircējs par sliekšņa cenu.

RO par no tirgus izņemtajiem produktiem savas grupas biedram izmaksā kompensāciju, kas atbilst sliekšņa cenai par visu izņemto zvejas produktu daudzumu.

Zvejas produktiem, kas tiek izņemti no tirgus jāatbilst tirdzniecības standartiem atbilstoši Regulas Nr.1379/2013 33.pantā minētajam un to kvalitātei jāatbilst izmantošanai pārtikā. 

Zvejas produktu pārstrādi un uzglabāšanu jāveic Pārtikas un vertinārā dienesta atzītā  uzņēmumā. RO jābūt noslētam līgumam ar uzņēmumu par intervences partiju pārstrādi un uzglabāšanu. 

RO ir jāiesniedz kopija līgumiem ar noslēgtajiem pārstrādes un uzglabāšanas uzņēmumiem, kuros plānots pārstrādāt un uzglabāt zvejas produktu partijas uzglabāšanas mehānismam. Uzņēmumā, kurā notiek pārstrāde un uzglabāšana jāveic uzskaite par intervences partijām. 

RO no tirgus izņemtajam zvejas produktu daudzumam piešķir partijas numuru, lai attiecīgais daudzums būtu identificējams. 

Pārstrādes metodes ir:

 1. sasaldēšana; sālīšana; žāvēšana; marinēšana; vārīšana pasterizēšana
 2. sagriešana gabalos vai sadalīšana un, ja nepieciešams galvas atdalīšana, ja šīs darbības nepieciešamas kādā no 1.apakšpunktā uzskaitītajām pārstrādes metodēm.
 • Saldēšana - jāveic piemērotās iekārtās, lai strauji tiek sasniegta -18C temperatūra produkta centrā;
 • Sālīšana - jāveic kā apstrāde, kas garantē, ka sāls saturs gala produktā nav mazāks par 16%;
 • Vītināšana - jāveic tā, lai ūdens saturs apstrādātajā produktā nepārsniedz 50%;
 • Marinēšana - jāveic kā produkta apstrāde ar etiķi vai pārtikas skābi, sāli un aromātvielām, nesildot produktu, tā lai produkta pH līmenis ir mazāks par 4,8;
 • Pasterizācija - jāveic tā, lai produkta centra temperatūru saglabātu vismaz 75C vismaz 15 minūtes.

Zvejas produktiem uzglabāšanas vietā jāatrodas vismaz 5 dienas. Gadījumā, ja uzglabāšanas vieta tiek mainīta, tad par to jāpaziņo 24 stundu laikā stundu laikā pēc zvejas produktu partijas/-ju pārvietošanu.

Zvejas produkti jārealizē izmantošanai pārtikā. 

Par zvejas produktu izņemšanu no tirgus RO ir jāpaziņo 24 stundu laikā pēc zvejas produktu izņemšanas no tirgus. Paziņošanu par zvejas produktu izņemšanu no tirgus veic aizpildot paziņojuma veidlapu un nosūtot pa faksu.

Par no tirgus izņemtajiem RO ir jāaizpilda un jāsaglabā iesniegšanai Tirgus kopējās organizācijas Tirgus stabilizēšanas pasākumu daļā sekojoši dokumenti:

 • trīs atteikumus zivju pirkšanai no reģistrētiem zivju pircējiem; 
 • stingrās uzskaites dokumenti, kas apliecina, ka RO ir samaksājis biedram kompensāciju par izņemtajiem zvejas produktiem;
 • Stingrās uzskaites dokuments, kas apliecina, ka tirgū atgrieztās zvejas produktu pārdotas  lietošanai pārtikā.

Jābūt paziņotam par zivju pirkšanu aizpildot pārdošanas zīmi (sales note) atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 24.marta noteikumu Nr.141 “Zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi” 4.pielikumam (aizpildot elektroniski vai papīra formātā).

Pretendents katru gadu līdz 15. janvārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā informāciju par zvejas produktu stabilizēšanai un uzglabāšanai nepieciešamajām tehniskajām un finansiālajām izmaksām iepriekšējā gadā.

Projektu iesniegšanas
kārta
Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais
finansējums, EUR
1.kārta 02.03.2015.- 31.03.2015. Paziņojums 300 000
2.kārta  01.03.2016.- 01.04.2016 Paziņojums 300 000
3.kārta  01.03.2017.- 03.04.2017 Paziņojums 300 000
4.kārta 05.03.2018.- 03.04.2018 Paziņojums 313 164
5.kārta 04.03.2019.- 02.04.2019 Paziņojums 19 567
1.kārta 01.05.2020.- 30.06.2020 Paziņojums 675 000
2.kārta 01.07.2020.- 30.09.2020 Paziņojums 675 000
3.kārta

01.10.2020.- 31.12.2020

Paziņojums

675 000
Kārta 24.02.2022.- 31.12.2022 Paziņojums 647 964.73
Kārta 02.01.2023.- 30.06.2023 Paziņojums 345 325,57
Kārta 25.08.2023.-15.10.2023. Paziņojums 219 752,33
Kārta 05.12.2023.-15.12.2023. Paziņojums 1 069 608,52