Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Zvejniecība
Atbalsta saņēmējs
Privātpersona
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS) eParaksts Klātiene
  • Pieejamais finansējums
    • 4 000 005 (kopā ar apakšpasākumu "Zvejas kuģu sadalīšana")

Apakšpasākumā paredzēta publiskā finansējuma izmaksa zvejas kuģu apkalpes locekļiem (zvejniekiem) par galīgu zvejas darbību pārtraukšanu.

Publisko finansējumu var saņemt pretendents, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

  1. projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī viņš ir nodarbināts kā zvejnieks pie komersanta vai zemnieku vai zvejnieku saimniecībā, kuras zvejas kuģis tiek nodots sadalīšanai;
  2. gan 2017., gan 2018. gadā vismaz 90 dienu saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 34. panta 2. punkta "b" apakšpunktu viņš ir strādājis jūrā uz zvejas kuģa, kas nodots sadalīšanai;
  3. 2017. un 2018. gadā pretendentam ir bijis izsniegts, kā arī projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī ir spēkā esošs valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Jūrnieku reģistra izdots vai atzīts kvalifikācijas sertifikāts;
  4. par pretendentu 2017. un 2018. gadā, kā arī projekta iesnieguma iesniegšanas gadā līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai ir izdarītas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts budžetā.
  5. Pēc Latvijas Kuģu reģistra izsniegtajā izslēgšanas apliecībā norādītā zvejas kuģa izslēgšanas datuma uz diviem pilniem gadiem pārtrauc strādāt uz jebkura zvejas kuģa (saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 34. panta 3. punktu).

Finansējumu zvejniekam izmaksās tikai pēc attiecīgā zvejas kuģa sagriešanas un izslēgšanas no Latvijas Kuģu reģistra.

Svarīgi!

Projektu iesniegumu iesniedz LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) vai pasts@lad.gov.lv elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā.  

Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti.

Projektu iesniegšanas kārta

Kārtas periods

Dokuments

Pieejamais publiskais finansējums, EUR

1.kārta

22.02.2016.-15.12.2016.

Paziņojums

350 000

2.kārta

12.01.2017.-31.03.2017.

Paziņojums

100 000

3.kārta

08.03.2021.-06.04.2021.

Paziņojums

4 000 005