Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Pārstrāde Augkopība Lopkopība
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona Kooperatīvā sabiedrība Privātpersona Zemnieku saimniecība
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)
 • Kārta noslēgusies (paziņojums LV)
 • Pieejamais finansējums
  • 4 000 000 EUR
  • Kārtā iesniegti projekti par publisko finansējumu EUR 1 795 698 (45% no kārtā izsludinātā finansējuma)
 • Atbalstāmās aktivitātes
  • Lauksaimniecības ražošanas ēku/būvju atjaunošana vai pārbūve
  • Lauksaimniecības produktu pārstrādes ēku/būvju atjaunošana vai pārbūve
  • Būvmateriālu iegāde
 • Atbalsta veids 
  • Investīciju atbalsts

Pasākuma mērķis ir novērst pēc 2023. gada 7. augusta radušos laikapstākļu postījumus lauksaimniecības ražošanas vai lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumu ēkām vai būvēm.

Atbalsts tiek piešķirts pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumu 4.1. “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” un 4.2. “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros.

Projekta īstenošanas beigu datumu, ja tiek veikta lauksaimniecības ražošanas ēku pārbūve vai to lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošanai paredzētie būvmateriāli – viens gads un seši mēneši no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne ilgāk kā 2025. gada 1. augusts.

Svarīgi!
 • Uz atbalstu var pretendēt tādi atbalsta pretendenti, kas reģistrējušies kā saimnieciskās darbības veicēji un bijuši ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes. 
 • Iesniegto projektu izdevumi ir attiecināmi no 2023.gada 7.augusta.
 • Atbalsta pretendenta īpašumā ir pamatojoša informācija (fotofiksācija, video), kas pierāda postījumu sekas kas radušās sākot no 2023.gada 7.augusta laikapstākļu dēļ.

Atbalsta pretendents

 • Saimnieciskās darbības veicējs, kam bijuši ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes.

Atbalstāmās aktivitātes

 • Lauksaimniecības ražošanas ēku/būvju atjaunošana vai pārbūve,
 • Lauksaimniecības produktu pārstrādes ēku/būvju atjaunošana vai pārbūve,
 • Būvmateriālu iegāde.

Atbalstu nepiešķir

 • Ja atbalsta pretendents nevar pierādīt bojātās ēkas / būves saistību ar vētras un krusas postījumiem, kas radušies kopš 2023. gada 7. augusta.

Atbalsta intensitāte

 • Lauksaimniecības produktu ražotājiem:
  • ar kopējo apgrozījumu līdz 70 000 euro atbalsta intensitāte 80%;
  • ar kopējo apgrozījumu no 70 001 euro atbalsta intensitāte no 40% līdz 60%;
 • Lauksaimniecības produktu pārstrādātājiem:
  • ar kopējo apgrozījumu līdz 70 000 euro atbalsta intensitāte 80%;
  • ar kopējo apgrozījumu no 70 000 euro līdz 350 000 euro atbalsta intensitāte no 40% līdz 50%;
  • ar kopējo apgrozījumu no 350 001 euro atbalsta intensitāte no 30% līdz 50%;

Svarīgi ievērot!

Atbalsta pretendents kopā ar projekta iesniegumu iesniedz pamatojošo informāciju, kas pierāda postījumu sekas laikapstākļu dēļ, kas radušies kopš 2023.gada 7.augusta:

 • Vētras un krusas radīto postījumu fotofiksācijas (vēlams ar ģeolokāciju) par ēkām, ko projektā plānots pārbūvēt vai atjaunot (ja iepriekš nav iesniegts Dienestā),
 • Citi apliecinājumi par postījumu fiksēšanu (foto, video, apsekojuma akti, u.c.), ja tādi ir pieejami,
 • Aktuālās šī brīža ēku fotofiksācijas (vēlams ar ģeolokāciju), ja uzsākti/pabeigti atjaunošanas vai pārbūves darbi,
 • Cenu aptaujas dokumenti (tehniskā specifikācija, saņemtie piedāvājumi, noslēgtie līgumi, tāmes), ja atjaunošanas darbi nav uzsākti. Ja cenu aptauju vēl plānots veikt, tad dokumentus varēs arī iesniegt pēc pieteikuma iesniegšanas Dienestā, pirms būvdarbu uzsākšanas,
 • Iesniegums apdrošināšanas kompānijai par zaudējumu kompensēšanu. Ar apdrošināšanas kompānijas saskaņotā tāme un lēmums (ja ir bijusi apdrošināšana),
 • Projektā paredzēto būvniecības atjaunošanas vai pārbūves darbu lokālā tāme (būvdarbu vai būvmateriālu). Būvniecības dokumentācija.