Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Mežsaimniecība
Atbalsta saņēmējs
Individuālais komersants Juridiska persona Pašvaldības iestāde Privātpersona Zemnieku saimniecība
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS) eParaksts

Pasākuma aktivitāte - atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībā, kurā atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams

Atbalstu piešķir, ievērojot pretendentu izstrādātu un Valsts meža dienesta saskaņotu Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plānu (Noteikumu Nr.455 1.pielikums).

Svarīgi!

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā strktūrvienībā. 

Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti!

Pasākuma ietvaros var pieteikt iznīkušas audzes, kā arī tādas audzes, kas iepriekš pieteiktas uz ES atbalstu, bet ir pilnībā vai daļēji iznīkušas ugunsgrēku un abiotisku faktoru ietekmē. Atjaunošanas, ieaudzēšanas un nomaiņas gadījumā svarīgi, lai VMD iepriekš  ir veicis apsekošanu, kuras rezultātā stādījums atzīts par mežaudzi.

Aktivitātē iesniegto 9.kārtas projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Atbalsta pretendents:

 • fiziska persona – zemes īpašnieks
 • juridiska persona, kuras pamatkapitālā ir vismaz 50 procentu privātā kapitāla daļu un kura ir zemes īpašnieks
 • pašvaldība – meža zemes īpašnieks
 • pašvaldības kapitālsabiedrība, kas apsaimnieko pašvaldības īpašumā esošu meža zemi

Atbalsta likmes:

Aktivitāte Atbalsta likme Atbalsta intensitāte (%)
Mežaudzes atjaunošana 1085 EUR/ha 100
Kopšana 204 EUR/ha 100


Papildus nosacījumi:

 • atbalstu atjaunotās mežaudzes kopšanai atbilstoši pasākumu plānam var saņemt trīs reizes piecu gadu periodā;
 • veicot atbalsta apakšpasākumu īpaši aizsargājamā biotopa vai īpaši aizsargājamās sugas dzīvotnes atjaunošanai, kā arī īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā, pretendents pasākumu plānam pievieno sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta atzinumu par atļauto meža atjaunošanas paņēmienu.

Pārskatu iesniegšanas, apstiprināšanas un apmaksas kārtība

Atbalsta pretendents pēc projekta vai tā posma izpildes iesniedz Valsts meža dienestam pārskatu (divos eksemplāros) par projekta īstenošanas rezultātiem (7.pielikums).

Ja mežaudze atzīta par ieaudzētu, atjaunotu (nomainītu) vai retinātu, Valsts meža dienests pēc lēmuma pieņemšanas par atbilstību atbalsta saņemšanas nosacījumiem šo lēmumu ietver pārskatā par projekta īstenošanas rezultātiem (7.pielikums) un 10 darbdienu laikā:

 • vienu pārskata eksemplāru iesniedz Lauku atbalsta dienestā;
 • otru pārskata eksemplāru nosūta pretendentam vai paziņo tam lēmumu saskaņā ar Paziņošanas likumu.

Lauku atbalsta dienests 30 darbdienu laikā pēc minētā pārskata saņemšanas izmaksā atbalsta saņēmējam atbalstu par veiktajām darbībām.

Ja Pārskatā iekļautā apzināti pieprasītā summa pārsniedz Pārskata atbilstības pārbaudē konstatēto summu vairāk kā 10 %, tad faktiskajai Pārskata pārbaudē konstatētajai summai piemērojams samazinājums, kas ir šo divu summu starpība.

Samazinājumu nepiemēro, ja saņēmējs kompetentajai iestādei var pierādīt, ka neattiecināmās summas iekļaušana nav radusies viņa kļūdas dēļ vai, ja kompetentā iestāde kāda cita iemesla dēļ secina, ka attiecīgais saņēmējs nav vainīgs.

Piemēri:

 1. Plānots veikt 1 ha ieaudzēšanu, ko Atbalsta pretendents norādījis Pārskatā, VMD ir apstiprinājis 1 ha ieaudzēšanu, samazinājums netiek piemērots.
 2. Retināšanu paredzēts veikt 2.5 ha platībā priežu tīraudzē, pretendents deklarē 2.5 ha, VMD veic platības korekciju un apstiprina 2.3 ha, pēc aprēķina sanāk  (Pretendents - 2.5ha * 440 EUR/ha * 70%= 770 EUR (100%), VMD - 2.3 ha * 440 EUR/ha * 70% = 708.4 EUR (92%)), starpība nepārsniedz 10 %, summa izmaksai EUR 708.4.
 3. Retināšanu paredzēts veikts 2.5 ha platībā mistraudzē, pretendents deklarē 2.5 ha mistraudzi, VMD veic platības korekciju un apstiprina 2.3 ha bērzu tīraudzi (60%), pēc aprēķina sanāk (Pretendents - 2.5 ha * 440 EUR/ha * 70% = 770 EUR (100%), VMD - 2.3 ha * 440 EUR/ha * 60 % = 607.2 EUR (78%)). Starpība pārsniedz 10 %. Summa izmaksai: 770 - 607.2 EUR = 162.8 EUR * 2 = 325.6 EUR (dubultā starpības summa, kas lielāka par 10%) un gala rezultātā izmaksājamā publiskā finansējuma summa 770 - 325.6 = 444.4 EUR.

Svarīgi!

Pretendents, aizpildot Pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem, korekti norāda informāciju par nogabaliem, rezultātu (mistraudze, tīraudze , priedes tīraudze, stādīto koku skaits) un platību, to neapvienojot.

Projektu iesniegšanas
kārta
Kārtas periods Dokuments Pieejamais
publiskais finansējums, EUR
Operatīvā informācija
1.kārta 15.10.2015.-16.11.2015. Paziņojums 500 000  
2.kārta 27.06.2016.-27.07.2016. Paziņojums 500 000 Iesniegtie projekti
3.kārta 15.12.2016.-16.01.2017. Paziņojums 500 000 Iesniegtie projekti
4.kārta 09.10.2017.-09.11.2017. Paziņojums 500 000 Iesniegtie projekti
5.kārta 01.10.2018.-31.10.2018. Paziņojums 600 000 Iesniegtie projekti 
6.kārta 01.04.2019.-07.05.2019. Paziņojums 1 067 838 Iesniegtie projekti
7.kārta 01.10.2019.-30.12.2019. Paziņojums 898 945  
8.kārta 05.05.2020.-05.06.2020. Paziņojums 50 000 Iesniegtie projekti
9.kārta 27.08.2021.-27.09.2021. Paziņojums 50 000 Iesniegtie projekti
10.kārta 25.04.2022.-25.05.2022. Paziņojums 70 000 Iesniegtie projekti