Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Cita nozare
Atbalsta saņēmējs
Atbalsta pretendentu grupa
 • Atbalstāmās aktivitātes
  • Pētījumi
  • Eksperimentālā izstrāde

Apakšpasākuma mērķis ir veicināt sadarbību starp vismaz 2 sadarbības partneriem lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei.

Atbalsta intensitāte: 90 % no attiecināmajām izmaksām

Pasākuma mērķis

ir veicināt sadarbību starp vismaz diviem sadarbības partneriem lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei.

Ja projekta īstenošanas mērķis ir saistīts ar lauksaimniecības produktu vai meža produktu pārstrādi, labuma guvējiem no tā īstenošanas ir jābūt arī primārajiem ražotājiem lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē.

Atbalsts prioritāri tiek sniegts

 • ekonomiski dzīvotspējīgu lauksaimniecības un mežsaimniecības ražošanas sistēmu attīstībai, ievērojot ilgtspējīgas attīstības principus;
 • lauksaimniecības un mežsaimniecības resursu saglabāšanai un efektivitātes uzlabošanai (piemēram, samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas (SEG), palielināt energoefektivitāti, ieviest precīzās un bezatlikuma tehnoloģijas, samazinot mēslošanas līdzekļu un pesticīdu lietošanu, kā arī veicinot oglekļa uzglabāšanu un CO2 piesaisti);
 • pilna ražošanas cikla nodrošināšanai no primāro lauksaimniecības produktu ražotāja līdz gatavās produkcijas pārstrādātājam, sadarbībā rodot kompleksu ilgtspējīgu risinājumu;
 • lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšanai, izmantojot vietējās izejvielas;
 • ekonomisko rādītāju uzlabošanai lauku saimniecībās vai lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumos un privāto mežu apsaimniekošanā, ievērojot ilgtspējīgas attīstības principus;
 • pārtikas un kokmateriālu īsās piegādes ķēdes stiprināšanai, veicinot sadarbību starp vietējiem ražotājiem, lai samazinātu attālumu starp ražotāju un galapatērētāju, kā arī starpnieku skaitu un veicinātu tiešo iegādi no pārtikas ražotāja.

Atbalsta pretendents

atbalsta pretendentu grupa, ko veido vismaz divi dažādi neatkarīgi sadarbības partneri, tādi kā lauksaimniecības produktu ražotājs (lauksaimnieks), meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs (mežsaimnieks), lauksaimniecības vai meža produktu pārstrādātājs, ražotāju grupa, kooperatīvs, lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozares nevalstisko organizāciju pārstāvji un pētnieks.

Atbalsta saņemšanas nosacījumi

 • starp vismaz diviem dažādiem sadarbības parteriem, kas savstarpēji nav saistīti, veido jaunu sadarbību jauna produkta, procesa, metodes vai tehnoloģijas izstrādei, pārbaudei, pielāgošanai līdz tā gatavībai ieviešanai praksē;
 • projekts ir saistīts ar lauksaimniecību, mežsaimniecību vai lauksaimniecības produktu pārstrādi;
 • ir izstrādāts un Lauku atbalsta dienestā iesniegts projekta iesniegums, kas ietver projekta aprakstu, mērķus, sagaidāmo rezultātu, finanšu plānu un īstenošanas laika grafiku.

Projekta iesnieguma atlasi un vērtēšanu veic Lauku atbalsta dienests.

Svarīgi!

 1. Par jaunu atbalsta saņēmēju uzskatāma atbalsta saņēmēju grupa, ja partneru skaits mainās vairāk nekā par 70%.
 2. Ja kāds no sadarbības partneriem ir pārtraucis savu darbību atbalsta saņēmēju grupā, to aizvieto ar citu līdzvērtīgu partneri, kas pārņem aizstājamā sadarbības partnera saistības un pienākumus. 

Atbalsta apmērs

Plānošanas periodā vienai atbalsta pretendenta grupai kopējā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 100 000 euro.

Atbalsta intensitāte

 • 90%- no projektā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām;
 • Ja atbalsta saņēmējs, īstenojot projektu, iegādājas vai iegulda kapitālu produktīvās investīcijās (kapitāla ieguldīšana materiālajos aktīvos (tehnikā, iekārtās un to aprīkojumā), ko izmanto saimnieciskajā darbībā un kas tieši nodrošina peļņas gūšanu vai produktu ražošanas procesus), tiek piemērota atbalsta intensitāte un valsts atbalsta normas, kas noteiktas normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”. 

Produktīvās investīcijas īpašnieks nedrīkst pārtraukt savu darbību atbalsta pretendentu grupā

Projektā nodarbinātā personāla atalgojuma likmes ir šādas:

 • vadošajam partnerim, kas plāno un vada projektu, un atbild par tā izpildi kopumā, norīkotajām personām un pētniekam – līdz 18 euro stundā;
 • pārējiem sadarbības partneriem, kuri atbild par noteiktu projekta daļu un tās izpildi vai kuri projektā pilda konkrētus uzdevumus, – līdz 11 euro stundā.
Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR Operatīvā informācija
1.kārta 01.07.2017.- 31.07.2017. Paziņojums

2 000 000

2.kārta 01.03.2018.- 05.04.2018. Paziņojums

5 000 000

3.kārta 02.11.2018.- 03.12.2018. Paziņojums

3 887 404.05

4.kārta 01.10.2019.- 01.11.2019. Paziņojums

4 200 373