Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Mācību konsultāciju pakalpojumi
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona Juridisku personu apvienība
Iesniegšanas veids
Elektronisko iepirkumu sistēma (EIS)
 • Atbalstāmās aktivitātes
  • Konsultāciju sniegšana

Pasākuma mērķis ir veicināt individuālu konsultāciju saņemšanu par meža apsaimniekošanu, klimata pārmaiņu ietekmi, par saimniecības, uzņēmuma vai ieguldījuma ekonomisko un ekoloģisko rādītāju uzlabošanu, kā arī nekaitīgumu klimatam un noturību pret klimata pārmaiņām.

Atbalsta intensitāte ir 100%.

Pasākumā tiek atbalstīta individuālu konsultāciju sniegšana lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē iesaistītajām juridiskām vai fiziskās personām, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašniekiem vai tiesiskiem valdītājiem.

Konsultāciju tēmas:

 • uzņēmuma ekonomiskie un vides rādītāju jautājumi: saimniecībām ar apgrozījumu līdz 30 000 EUR gadā (ņemot vērā saistītos uzņēmumus);
 • obligātās apsaimniekošanas prasības, labi lauksaimniecības un vides apstākļu standarti;
 • prasības attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu lietošanu;
 • meža zemes īpašnieku un tiesisko valdītāju pienākumi.

JAUNUMS - konsultācijas par uzņēmuma izaugsmes un konkurētspējas veicināšanu, slēdzot vairāku gadu sadarbības līgumu:

 • lauksaimniekiem, kas veic saimniecisko darbību un kuru apgrozījums pēdējā noslēgtā gadā pārsniedz 30 000 EUR, bet nav lielāks par 70 000 EUR gadā (ņemot vērā saistītos uzņēmumus);
 • izvēlētais konsultāciju pakalpojumu sniedzējs: SIA Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs (6.atlases kārta – iepirkums par konsultāciju pakalpojumu sniegšanu).

Plašāka informācija par konsultācijām un kontaktpersonas pieejamas SIA "Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs" tīmekļa vietnē.

Svarīgi!

Pretendēt uz konsultāciju saņemšanu var:

 • par uzņēmuma izaugsmes un konkurētspējas veicināšanu, slēdzot vairāku gadu sadarbības līgumu - iesniedzot pieteikumu elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS)
  Sniegto konsultāciju jomu saraksts

Finansējuma saņēmējs ir Atbalsta pretendents, kas izvēlēts ZM izsludinātā iepirkuma procedūrā par konsultāciju sniegšanu pasākuma ietvaros.

Atbalsta pretendents

juridiska persona vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā. Atbalsta pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams pasākuma aktivitāšu nodrošināšanai.

Prasības atbalsta pretendentam

 • neatkarība jomā, kurā paredzēts sniegt konsultācijas;
 • konsultanti vismaz reizi gadā nodrošina mācības konsultējamās jomās;
 • konsultantiem ir augstākā vai profesionālā vidējā izglītība;
 • vismaz 3 gadu darba pieredzi konsultāciju sniegšanā;
 • spēj nodrošināt nepieciešamo materiāltehnisko bāzi;
 • pietiekami finanšu resursi pakalpojuma veikšanai;
 • piedāvājumā ietvertās darbības īsteno vismaz trešdaļā Latvijas teritorijas, kas aptver vismaz 3 LAD RLP klientu apkalpošanas teritorijas.

Konsultanti, kuri konsultē par prasībām attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, ir saņēmuši Valsts augu aizsardzības dienesta izsniegtu augu aizsardzības konsultanta apliecību

Atbalstu piešķir par

individuālu konsultāciju sniegšanu par savstarpējās atbilstības prasībām, vides aizsardzību, higiēnu, dzīvnieku labturību un labiem lauksaimniecības un vides apstākļiem, videi draudzīgām saimniekošanas metodēm, meža apsaimniekošanu, klimata pārmaiņu ietekmi, par saimniecības, uzņēmuma vai ieguldījuma ekonomisko un ekoloģisko rādītāju uzlabošanu, kā arī nekaitīgumu klimatam un noturību pret klimata pārmaiņām.

Atbalsts neparedz tiešus maksājumus saņēmējam. Atbalstu izmaksā konsultāciju pakalpojumu sniedzējam.

Atbalsta apmērs

iepirkuma procedūrā izvēlētajam Atbalsta saņēmējam līgumcena noteikta: 

2.kārtas iepirkumā: 118 814,00 EUR (tikai mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvām sabiedrībām par individuālu konsultāciju sniegšanu MEŽSAIMNIECĪBAS JAUTĀJUMOS);

3.kārtas iepirkumā: 4 984 966,53 EUR;

4.kārtas iepirkumā: 175 000,00 EUR (tikai mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvām sabiedrībām par individuālu konsultāciju sniegšanu MEŽSAIMNIECĪBAS JAUTĀJUMOS);

5.kārtas iepirkumā: 3 000 000,00 EUR;

6.kārtas iepirkumā: 1 000 000,00 EUR. 

Atbalsta intensitāte

ir 100%.

Maksimālais atbalsta apmērs

 • par konsultācijām, kas sniegtas vienam Gala labuma guvējam visā plānošanas periodā, ir 3 000 EUR;
 • par konsultācijām uzņēmuma izaugsmes un konkurētspējas veicināšanai (slēdzot vairāku gadu sadarbības līgumu), kas sniegtas vienam Gala labuma guvējam visā plānošanas periodā, ir 8 500 EUR

Konsultāciju skaits vienam Gala labuma guvējam netiek ierobežots

Attiecināmās izmaksas

konsultantu atlīdzība, konsultāciju sniegšanai nepieciešamo telpu, aprīkojuma, pakalpojumu, materiāltehniskās bāzes izmaksas, transporta un uzturēšanās izmaksas, organizatoriskās izmaksas un vispārējās izmaksas.

Gala labuma guvējs

 • lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē iesaistītās juridiskās vai fiziskās personas;
 • fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē;
 • lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji.

Konsultāciju saņēmējs

fiziska persona, kas pārstāv gala labuma guvēju un saņem konsultāciju

Gala labuma guvējam pirms pieteikšanās konsultācijām jābūt reģistrētam LAD Klientu reģistrā.

Atbalsta pretendents izvēlēts publiskā iepirkuma procedūras kārtībā.

Kārta Pieteikuma termiņš Līgumcena,
EUR
Līguma izpildes laiks Dokuments Lēmums
1.kārta 15.04.2016.-
23.05.2016.
4984966.53 36 mēn. Paziņojums Noslēdzies bez rezultāta
2.kārta*

29.04.2016.-
25.05.2016.

118 814.00 18 mēn. Paziņojums  
3.kārta

30.05.2016.-
11.07.2016.

4984966.53 36. mēn. Paziņojums  
4.kārta*

07.02.2018.-
09.03.2018.

175000.00 54.mēn. Paziņojums

 

5.kārta

27.09.2019.- 25.10.2019.

3000000.00

No līguma noslēgšanas līdz 2023.gada 1.septembrim

Paziņojums  
6.kārta

11.12.2020.- 22.01.2021.

1000000.00

no līguma noslēgšanas brīža līdz 2024.gada 31.martam

Paziņojums  
6.kārta (konsultāciju
saņēmēju atlase)
19.04.2021.-
19.05.2021. 
1000000.00

no līguma noslēgšanas brīža līdz 2024.gada 31.martam

Paziņojums  
7.kārta 16.12.2022.-  31.01.2023. 4247310.00   Paziņojums Iepirkums pārtraukts
8.kārta (mežsaimniecības jautājumi) 22.12.2022.- 06.02.2023. 500000.00

No līguma noslēgšanas brīža līdz 2025.gada 30.septembrim

Paziņojums  
9.kārta

06.04.2023.-

09.05.2023.

4247310.00 No līguma noslēgšanas brīža līdz 2025.gada 30.septembrim Paziņojums