Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Ceļu nozare
Atbalsta saņēmējs
Vietējā pašvaldība
 • Pieejamais finansējums
  • 126 635 591 EUR
 • Atbalstāmās aktivitātes
  • Būvniecība

Pasākuma mērķis ir  ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Atbalsta pretendents ir vietējā pašvaldība, kuras administratīvā teritorija vai tās daļa atbilst nosacījumiem par Pasākuma īstenošanas vietu.

Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju.

Pasākumā tiek atbalstīta pašvaldību grantsceļu bez cietā seguma būvniecība vai pārbūve, izņemot valsts ceļu un Transeiropas transporta tīkla (TEN-T) savienojumu būvniecība vai pārbūve.

Atbalsta intensitāte ir 90% no projekta attiecināmajiem izdevumiem- ilgtermiņa investīciju izmaksām, kas ir tieši saistītas ar projekta īstenošanu.

Pieejamais publiskais atbalsts: katrai pašvaldībai maksimāli pieejamais atbalsta apmērs ir noteikts Noteikumu Nr.475 1.pielikumā.

Attiecināmās izmaksas: 

 • būvniecības vai pārbūves izmaksas;
 • vispārīgās izmaksas, kas nepārsniedz 8% no Projektā iekļautajām attiecināmajām būvniecības vai pārbūves izmaksām;
 • pievienotās vērtības nodoklis, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta.

Atbalsta saņemšanas nosacījumi:

 • īstenojot projektu, sasniedz pasākuma mērķi;
 • objekta būvniecība vai pārbūve notiek saskaņā ar apstiprinātiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un tajos noteiktajām prioritātēm, 
 • ir notikusi projektā ietverto objektu apspriešana ar vietējiem uzņēmējiem.
Svarīgi!

01.04.2016. stājas spēkā grozījumi Noteikumiem Nr.598, papildinot ar 6.punktu par derīgo piedāvājumu skaitu publiskā iepirkuma procedūrā, ja Atbalsta pretendents ir PIL 1.panta 10.punktā minētais pasūtītājs.

Ja iepirkuma rezultātā iesniegti vairāki piedāvājumi, tad  kopā ar projekta iesniegumu jāiesniedz ne vairāk par trīs atbilstošiem piedāvājumiem un gadījumā, ja noraidīts lētākais piedāvājums, tad arī tas jāpievieno projekta iesniegumam. Protokolos jāatspoguļo kopējais iesniegto piedāvājumu skaits un vērtēšanas gaita, kurus piedāvājumus uzskata par atbilstošiem, kurus nē, norādot arī iepirkuma summas. Visi piedāvājumi – arī Dienestā neiesniegtie, Atbalsta pretendentam jāglabā projekta lietā un pēc Dienesta lūguma tie jāuzrāda vai jāiesniedz.


Pašvaldībai iesniedzot Projekta iesniegumu ar dokumentāciju Dienestā ir jāņem vērā Noteikumu N.598 9.1.apakšpunkts, ka atbalstu nepiešķir atbalsta pretendentam, kuram projekta iesnieguma apstiprināšanas brīdī ir konstatēts atkārtots vides aizsardzības noteikumu pārkāpums.

Dienests skaidro, ka Saskaņā ar Administratīvā pārkāpuma kodeksa 38.pantu atbalsta pretendents ir atzīstams par administratīvi nesodītu, ja gada laikā no dienas, kad beigusies soda izpildīšana, atbalsta pretendents nav izdarījis jaunu administratīvo pārkāpumu. Atbalsta pretendents var pretendēt uz atbalstu pēc gada no dienas, kad beigusies soda izpildīšana, ja tas nav izdarījis jaunu administratīvo pārkāpumu.


Katrai pašvaldībai maksimāli pieejamais atbalsta apmērs ir noteikts Noteikumu Nr.475 1. pielikumā.

Objekta būvniecība vai pārbūve notiek saskaņā ar apstiprinātiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un tajos noteiktajām prioritātēm.

Prioritāte atbalsta saņemšanai ir lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes objektiem un integrēta tipa projektiem, kas tiek īstenoti kopā ar pievadceļu izbūvi uzņēmējdarbības objektiem apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā".

a

a

Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR
1.kārta  15.10.2015.-01.12.2019. Paziņojums 126 635 591