Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Biškopība Cita lopkopības nozare Cūkkopība Kazkopība Liellopu nozare Lopkopība Piensaimniecība Zirgkopība Augkopība Aitkopība
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona Privātpersona Zemnieku saimniecība
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)
 • Kārta atvērta
  • 26.05.2023.-26.06.2023.
 • Pieejamais finansējums
  • 6 585 000 EUR
 • Finansējuma ierobežojums
  • 15 000 EUR

Apakšpasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību.

Atbalsta pretendents projekta iesniegumu, kas ietver darījumdarbības plānu, sagatavo sadarbībā ar lauksaimniecības nozarē strādājošu konsultāciju pakalpojuma sniedzēju.

Kārtā pieejamā finansējuma (EUR 6 585 000) sadalījums pēc reģionalizācijas principa:

LAD struktūrvienība Pieejamais publiskais finansējums, EUR
Austrumlatgales RLP 750 000
Dienvidkurzemes RLP 780 000
Dienvidlatgales RLP 1  290 000
Lielrīgas RLP 570 000
Viduslatvijas RLP 705 000
Zemgales RLP 435 000
Ziemeļaustrumu RLP 660 000
Ziemeļkurzemes RLP 450 000
Ziemeļvidzemes RLP 945 000

Lai EPS izveidotu jaunu lietotāju un piesaistītu konsultantu, nepieciešams aizpildīt EPS lietotāja veidlapu, piešķirot konsultantam "A006 lomu" (pirmā pie "Speciālām EPS lomām"). Neskaidrību gadījumā lūdzu zvanīt uz klientu apkalpošanas tālruni +37167095000.

Svarīgi!
 • 8. kārtā nav atbalstāmas izmaksas ilggadīgo stādījumu ierīkošanai, gaļas liellopu un aitu iegādei uzsācējiem attiecīgajās nozarēs.
 • Atbalsts paredzēts saimniecībām, kurām gada kopējais neto apgrozījums no nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanas iepriekšējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskais lielums – ražošanas resursi standarta izlaides vērtībā – vismaz 2000 euro, kā arī gada kopējais neto apgrozījums iepriekšējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskais lielums – ražošanas resursi standarta izlaides vērtībā – ne vairāk kā 15 000 euro, ņemot vērā saistītos uzņēmumus.
 • Saimniecība ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā vai saimnieciskā darbība ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā pirms iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, kā arī atbalsta pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par gada pārskatu sagatavošanu nodrošina gada pārskata vai gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu.
 • Darījumdarbības plāna īstenošanas termiņš - 2025. gada 30.jūnijs.
 • Iesniedzot projektu LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), nepieciešams pārliecināties, ka konsultantam ir piešķirtas tiesības sistēmā.  Lai to varētu izdarīt - klientam ir jāiesniedz papildu veidlapa LAD!

 

 

Atbalsta pretendents

Atbalsta pretendents ir mazā lauku saimniecība – saimnieciskās darbības veicējs:

 1. Fiziska persona, kuras:
  • dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā;
  • saimnieciskā darbība ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā pirms iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā un kā arī atbalsta pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodrošina gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu.
 2. Juridiska persona, kuras:
  • juridiskā adrese ir lauku teritorijā;
  • saimniecība ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā pirms iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, kā arī atbalsta pretendents nodrošina gada pārskatu vai gada ienākumu deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par gada pārskatu sagatavošanu.

Atbalsta pretendents ir ieguvis augstāko vai vidējo profesionālo lauksaimniecības izglītību vai apguvis lauksaimniecības pamatzināšanas vismaz 160 stundu apjomā (saskaņā ar Noteikumu Nr.598 7.pielikumā noteiktiem izglītības priekšmetiem) vai ir atbilstoša vismaz piecu gadu darba pieredze lauksaimniecības jomā (darba pieredzi apliecinoši dokumenti, īpašnieks, amatpersona l/s uzņēmumā, reģistrējies VID kā lauksaimnieciskās darbības veicējs).

Ja minētā izglītība nav iegūta, tad darījumdarbības plāna īstenošanas laikā tiek apgūtas lauksaimniecības pamatzināšanas vismaz 160 stundu apjomā.

Atbalsta saņemšanas nosacījumi

 • gada kopējais neto apgrozījums no nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanas iepriekšējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskais lielums – ražošanas resursi standarta izlaides vērtībā – vismaz 2000 euro, kā arī gada kopējais neto apgrozījums iepriekšējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskais lielums – ražošanas resursi standarta izlaides vērtībā – ne vairāk kā 15 000 euro (ņemot vērā saistītos uzņēmumus (tostarp vienu vienotu uzņēmumu);
 • kopējā īpašumā esošās vai nomātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība nepārsniedz 50 hektāru;
 • sadarbībā ar lauksaimniecības nozarē strādājošu konsultāciju pakalpojuma sniedzēju ir sagatavots projekta iesniegums, kas ietver Darījumdarbības plānu;
 • atbilstība mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu definīcijai;
 • projekts ir saistīts ar nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanu.

Darījumdarbības plāns

!!! Projektus sagatavo LAD mājas lapā publicētie konsultantu uzņēmumi.

Darījumdarbības plāna īstenošanas termiņš - 2025. gada 30.jūnijs.

Darījumdarbības plānā ietver:

 • konkrētas ziņas par plānotajiem ieguldījumiem, kas ir tieši saistīti ar nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanu;
 • saimniecības ekonomiskās dzīvotspējas pamatojumu, ko apliecina pozitīva naudas plūsma projekta iesnieguma iesniegšanas gadā un visos darījumdarbības plāna īstenošanas gados;
 • sasniedzamos rādītājus (neto apgrozījumu no nepārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanas vai saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtību);
 • saimniecības attīstības mērķus (tai skaitā saimniecības iekļaušanu bioloģiskās vai integrētās lauksaimniecības kontroles shēmā, ja tā paredzēta darījumdarbības plānā).

Darījumdarbības plāna īstenošana jāuzsāk deviņu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta apstiprināšanu.

Svarīgi ievērot!

Projekta īstenošanas laikā tiek sasniegti Darījumdarbības plānā noteiktie mērķi un rādītāji.

Darījumdarbības plāna īstenošanas rezultātā neto apgrozījums no nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanas un saimniecības ekonomiskā lieluma SI vērtība sasniedz minimālo robežvērtību 2 000 euro un nav samazinājusies salīdzinot ar projekta iesniegšanas dienu.

Sasniegtajam neto apgrozījumam no nepārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanas vai saimniecības ekonomiskā lieluma SI vērtība vērtībai ir jāpalielinās vismaz par 20 procentiem.

Atbalsta pretendents, kas ir saņēmis projektu atlases punktus par saimniecības dalību kooperatīvā, nodrošina produkcijas realizāciju lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā, un tā veido vismaz 50 procentu no pretendenta gada neto apgrozījuma no nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanas.

Atbalsta apmērs

Viena Darījumdarbības plāna īstenošanai ir 15 000 euro, kas tiek izmaksāts divās daļās atbilstoši darījumdarbības plānam:

 • pirmais maksājums 80 procentu apmērā no kopējā atbalsta, ko atbalsta pretendents saņem pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, un ko izmaksā ne vairāk kā trīs daļās, pamatojoties uz priekšapmaksas rēķiniem vai darījumus apliecinošiem dokumentiem;
 • gala maksājums 20 procentu apmērā no kopējā atbalsta, ko atbalsta pretendents saņem pēc pilnīgas darījumdarbības plāna īstenošanas. 

Ieguldījumi

Darījumdarbības plāna īstenošanai un mērķu sasniegšanai nepieciešamos ieguldījumus veido:

 • vismaz 80% ilgtermiņa ieguldījumi, ko apliecina priekšapmaksas rēķini vai citi darījumus apliecinoši dokumenti;
 • vispārējās izmaksas (konsultāciju pakalpojumi, mācību un apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas) - ne vairāk kā 20% no ieguldījumiem.

Konsultāciju pakalpojuma izmaksas ietver projekta iesnieguma izstrādes vai saskaņošanas izmaksas un nepārsniedz septiņus procentus no kopējā atbalsta apmēra. Projekta iesnieguma izstrādes vai saskaņošanas izmaksas nepārsniedz trīs procentus no kopējā atbalsta apmēra.

Svarīgi!

Attiecināmi ir tikai tie atbalsta pretendenta ieguldījumi, kas veikti pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, izņemot konsultāciju pakalpojuma izmaksas.

Atbalsta pretendents darījumdarbības plānā norādītos ilgtermiņa ieguldījumus veic bezskaidras naudas norēķinu veidā.

Plānošanas periodā (2014. – 2020. gads) un pārejas periodā  (2021. – 2022. gads) atbalsta pretendents šajos noteikumos minēto atbalstu var saņemt vienu reizi.

Atbalsta pretendents atbalstu apakšpasākumā nesaņem, ja tas ir īstenojis projektu Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos".

Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR Operatīvā informācija
Konsultantu atlase  03.07.2015.- 17.07.2015. Paziņojums
1.kārta  03.09.2015.- 05.10.2015. Paziņojums 20 851 400
2.kārta 01.06.2017.- 30.06.2017. Paziņojums 18 747 336
3.kārta 17.06.2019.- 18.07.2019. Paziņojums 11 085 000
4.kārta

03.06.2020.- 03.08.2020.

Paziņojums 4 107 945
5.kārta

08.09.2021.- 08.10.2021.

Paziņojums 15 000 000
6.kārta

01.06.2022.- 01.07.2022.

Paziņojums 9 960 000
7.kārta 08.11.2022.- 08.12.2022. Paziņojums 6 360 000
8.kārta 26.05.2023.- 26.06.2023. Paziņojums 6 585 000