Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Aitkopība Augkopība Biškopība Cita lopkopības nozare Cūkkopība Kazkopība Liellopu nozare Lopkopība Piensaimniecība Zirgkopība
Atbalsta saņēmējs
Individuālais komersants Juridiska persona Privātpersona Zemnieku saimniecība
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)
 • Finansējuma ierobežojums
  • 40 000 EUR

Pārskata par darījumdarības plāna īstenošanu iesniegšanas un gala maksājuma saņemšanas kārtība.

Pasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt darbaspēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā, atbalstot gados jaunus cilvēkus, kas saimniecības vadītāja statusā pirmo reizi dibina ekonomiski dzīvotspējīgu saimniecību, lai ražotu lauksaimniecības produkciju vai savā īpašumā pārņemtu esošu saimniecību.

Atbalsta veids - vienreizējs maksājums jaundibināta (vai pārņemta) lauksaimniecības uzņēmuma dibināšanai un attīstībai, saskaņā ar iesniegto darījuma darbības plānu.


Jautājumi un atbildes

Vebināra "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai" ieraksts

Svarīgi!
 • Darījumdarbības plāna īstenošanas termiņš - 2025. gada 30. jūnijs.
 • Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu.
 • Attiecināmi ir tikai tie atbalsta pretendenta ieguldījumi, kas īstenoti pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, izņemot konsultāciju pakalpojumu izmaksas.
 • Ja atbalsta pretendents ir juridiska persona, jaunajam lauksaimniekam uz projekta iesniegšanas brīdi jāpieder vismaz 51 procents pamatkapitāla daļu un jābūt paraksta tiesībām vai jābūt saimniecības īpašniekam.
 • Standarta izlaides vērtības aprēķina kalkulators
 • Nosacījumi lauksaimniecības dzīvnieku iegādei

Atbalsta pretendents

 1. Fiziska persona, kura:
  • projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nav vecāka par 40 gadiem;
  • ir ieguvusi augstāko vai vidējo profesionālo lauksaimniecības izglītību, apgūstot lauksaimniecības priekšmetus vismaz 320 stundu apjomā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un ES atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, vai ir uzsākusi mācības un izglītību iegūst 36 mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
  • nav reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, kas nodarbojas ar primārās lauksaimniecības produkcijas ražošanu, ilgāk nekā 24 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā;
  • pirmo reizi dibina, pārņem vai manto lauksaimniecības produkcijas ražošanas uzņēmumu vai saimniecību kā īpašnieks, to reģistrējot Uzņēmumu reģistrā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 2. Juridiska persona, kura:
  • reģistrēta vai pārņemta ne agrāk kā 24 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas un darbojas lauksaimniecības produktu ražošanā;
  • dalībnieks ir fiziska persona, kas atbilst šo Noteikumu Nr.323 7.1. apakšpunktā minētajām prasībām un kurai pieder vismaz 51% pamatkapitāla daļu un paraksta tiesības vai kura ir saimniecības īpašnieks.

Saimniecības dibināšanas process

Atbalsta pretendentam projekta iesniegšanas dienā ir jābūt saimniecības dibināšanas procesā un jāizpilda vismaz viena, bet ne visas dibināšanas procesa darbības.

Saimniecības dibināšanas process ir šādu darbību kopums:

 • saimniecība tiek pārņemta, mantota vai dibināta, reģistrējot to Uzņēmumu reģistrā, vai fiziska persona reģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējs Valsts ieņēmumu dienestā;
 • tiek iegūtas saimniecības darbībai nepieciešamās lietu tiesības uz zemi (reģistrētas Zemesgrāmatā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu), dzīvniekiem un citiem ražošanas līdzekļiem;
 • tiek uzskaitīta saimniecības saimnieciskā darbība – sagatavots gada pārskats vai gada ienākumu deklarācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par gada pārskatu sagatavošanu un iesniegta Valsts ieņēmumu dienestā.

Saimniecības dibināšanu uzsāk ne agrāk kā 24 mēnešus pirms darījumdarbības plāna iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, un saimniecības dibināšanas procesu uzskata par pabeigtu, kad izpildītas visas dibināšanas procesa darbības.

Atbalsta saņemšanas nosacījumi

 • gada kopējais neto apgrozījums iepriekšējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides (SI) vērtība projekta iesnieguma iesniegšanas dienā (saskaņā Noteikumu Nr.598 8.pielikumā noteiktām SI vērtībām) ir vismaz 15 000 euro, bet neviens no rādītājiem nepārsniedz 70 000 euro (ņemot vērā saistītos uzņēmumus (tostarp vienu vienotu uzņēmumu);
 • izstrādāts projekta iesniegums, kas ietver informāciju par atbalsta pretendentu (darbības apraksts, raksturojošie rādītāji, izglītība lauksaimniecībā, ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas, zeme un dzīvnieki) un par projektu (investīciju rezultātā sasniedzamie rādītāji, saimniecības attīstības mērķi, projekta apraksts, projekta īstenošanas vieta, projekta īstenošanas nozare un citas ziņas), kā arī pavaddokumentus un darījumdarbības plānu (ražošanas apjoms, izmaksas, naudas plūsmas pārskats pa gadiem);
 • atbilstība mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu definīcijai;
 • projekts ir saistīts ar nepārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanu, tai skaitā no pašražoto lauksaimniecības produktu pārstrādes;
 • saimniecības pārņemšanas vai mantošanas gadījumā atbalsta pretendents ir pārņēmis vai mantojis visu saimniecību kopumā, ieskaitot ražošanas resursus, ne agrāk kā 24 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.

Darījumdarbības plāns

Darījumdarbības plāna īstenošanas termiņš - 2025.gada 30.jūnijs.

Darījumdarbības plānā ietver:

 • konkrētas ziņas par paredzētajiem ieguldījumiem saimniecības attīstībā, kas ir tieši saistīti ar nepārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanu;
 • saimniecības ekonomiskās dzīvotspējas pamatojumu, ko apliecina pozitīva naudas plūsma projekta iesnieguma iesniegšanas gadā un visos darījumdarbības plāna īstenošanas gados;
 • sasniedzamos rādītājus (neto apgrozījumu no nepārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanas vai saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtību);
 • sasniedzamos mērķus.

Svarīgi ievērot!

 • Darījumdarbības plāna īstenošanas rezultātā neto apgrozījums no nepārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanas un saimniecības ekonomiskā lieluma SI vērtība sasniedz minimālo robežvērtību 15 000 euro.
 • Neto apgrozījumam no nepārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanas vai saimniecības ekonomiskā lieluma SI vērtība vērtībai ir jāpalielinās vismaz par 20%.
 • Ja darījumdarbības plānā noteiktais mērķis ir mainīt lauksaimniecības nozari, kurā saimniecība ir specializējusies, palielinājums ir tajā lauksaimniecības nozarē, uz kuru saimniecība pārorientējusies un kura ir kļuvusi par jauno pamatdarbības nozari. Pamatdarbības nozarē gūtie ieņēmumi ir vismaz 50 procenti no atbalsta pretendenta kopējā apgrozījuma kalendāra gadā.
 • Atbalsta pretendents, kas ir saņēmis projektu atlases punktus par saimniecības dalību kooperatīvānodrošina produkcijas realizāciju lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā, un tā veido vismaz 50 procentu no pretendenta gada neto apgrozījuma no nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanas.

Atbalstāmie ieguldījumi

Darījumdarbības plāna īstenošanai un mērķu sasniegšanai nepieciešamos ieguldījumus veido:

 • vismaz 80% ilgtermiņa ieguldījumi, ko apliecina priekšapmaksas rēķini vai citi darījumus apliecinoši dokumenti. Atbalsta pretendents darījumdarbības plānā norādītos ieguldījumus veic bezskaidras naudas norēķinu veidā;
 • vispārējās izmaksas (konsultāciju pakalpojumi, mācību un apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas) - ne vairāk kā 20% no ieguldījumiem. 

Atbalsta apmērs

Darījumdarbības plāna īstenošanai ir 40 000 euro, kas tiek izmaksāts divās daļās atbilstoši darījumdarbības plānam:

 • pirmais maksājums 80 procentu apmērā no kopējā atbalsta, ko atbalsta pretendents saņem pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, un ko izmaksā ne vairāk kā trīs daļās, pamatojoties uz priekšapmaksas rēķiniem vai darījumus apliecinošiem dokumentiem;
 • gala maksājums 20 procentu apmērā no kopējā atbalsta, ko atbalsta pretendents saņem pēc pilnīgas darījumdarbības plāna īstenošanas.
Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR Operatīvā informācija
1.kārta 14.08.2015.-
15.09.2015.
Paziņojums 6 950 466
2.kārta 25.07.2016.-
24.08.2016.
Paziņojums 8 000 000
3.kārta 20.05.2019.- 26.06.2019. Paziņojums 3 960 000
4.kārta 09.08.2021.- 09.09.2021. Paziņojums 4 440 000
5.kārta 09.05.2022.- 09.06.2022. Paziņojums 3 960 000
6.kārta 07.10.2022.- 07.11.2022. Paziņojums 2 520 000