Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Tūrisma nozare
Atbalsta saņēmējs
Individuālais komersants Juridiska persona Saimnieciskās darbības veicējs IZŅEMOT biedrība/nodibinājums
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)

Operatīvā informācija par 5. kārtā sarindotajiem pieteikumiem (30.01.2023.)

 • Atbalstāmās aktivitātes
  • Būvniecība
  • Iekārtu iegāde
  • Tehnikas iegāde

Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.

Atbalsta intensitāte: 25-50%

Svarīgi!

Projektu pieteikumu iesniegšana notiek tikai LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

 

Projektā paredzētajiem pamatlīdzekļiem ir jāveic iepirkuma procedūra, līdzīgi kā tas bija iepriekšējās kārtās (šim pasākumam Tehnikas katalogs netiek piemērots).

Atbalsta pretendents ir:

 1. lauksaimnieks – saimnieciskās darbības veicējs, kura dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, kā arī individuālais komersants vai juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā, ja tie ražo lauksaimniecības produktus un pēdējā noslēgtajā gadā no lauksaimnieciskās darbības ir guvuši ieņēmumus ne mazāk kā 51 procentu no kopējiem ieņēmumiem;
 2. saimnieciskās darbības veicējs - kura dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, kā arī individuālais komersants vai juridiska persona, kas saimniecisko darbību veic juridiskajā adresē vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētā struktūrvienībā, kura atrodas lauku teritorijā, ja atbalsta pretendents atbilst arī mikrouzņēmuma vai maza uzņēmuma statusam.

Atbalsta pretendents aktivitātē "TŪRISMA AKTIVITĀŠU VEICINĀŠANA":

 • 1. punktā minētā persona, kas uzsāk darbību tūrisma pakalpojuma jomā;
 • 1. un 2. punktā minētās personas, kas ir tūrisma pakalpojumu sniedzēji un apliecina saimnieciskās darbības sistemātiskumu esošā tūrisma piesaistes objektā.

Atbalstāmās aktivitātes:

 • ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstībai – mikro vai mazais uzņēmums (<50 darbinieki un apgrozījums/bilance <10milj.EUR) ar darbību juridiskajā adresē vai struktūrvienībā lauku teritorijā;
 • ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošanai - lauksaimnieks;
 • tūrisma aktivitāšu veicināšana – esošiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem vai lauksaimniekiem darbības dažādošanai.

Sasniedzamie mērķi:

 • rada vismaz vienu jaunu darbavietu (tikai, ja kopējo attiecināmo izmaksu apmērs pārsniedz 200 000 euro apmēru);
 • saglabā esošās darbavietas;
 • attīsta saimniecisko darbību.

Īstenojot projektu, tiek sasniegts vismaz viens no augstāk minētajiem mērķiem un tiek nodrošināta tā izpilde VISU PROJEKTA UZRAUDZĪBAS LAIKU.

Atbalsta apmērs:

 1. Plānošanas periodā (2021.-2027.gadam) vienai ar atbalsta pretendentu saistīto personu grupai kopējā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 300 000 EUR, tai skaitā par mobilo tehnikas iegādi – 100 000 EUR;
 2. Vienam atbalsta pretendentam plānošanas periodā pieejamais maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs tiek aprēķināts, nepārsniedzot atbalsta pretendenta neto apgrozījumu no saimnieciskās darbības pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vairāk kā trīs reizes.

Šo 2. nosacījumu atbalsta pretendentam nepiemēro, ja tā kopējā atbalstīto attiecināmo izmaksu summa programmēšanas periodā NEPĀRSNIEDZ 20 000 euro.

Atbalsta intensitāte:

 • sīkajiem (mikro) vai mazajiem komersantiem Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģionā – 40 %, ieguldījumiem energoefektīvās ēkās – 50 %, Pierīgas reģionā – 40 %;
 • vidējiem un lielajiem komersantiem Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģionā – 40 %, vidējiem komersantiem ieguldījumiem energoefektīvās ēkās – 50 %;
 • specializētās meža tehnikas iegādei – 35 %, Pierīgas reģionā lielajiem komersantiem – 30 %;
 • Pierīgas reģionā lielajiem komersantiem – 30 %, vidējiem komersantiem – 40 %;
 • citas mobilās tehnikas iegādei – 25 %.

Attiecināmās izmaksas:

 • jaunu ražošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu iegāde;
 • mobilās tehnikas iegāde;
 • specializētās meža tehnikas iegāde;
 • jaunas būvniecības vai pārbūves projektu izmaksas;
 • būvmateriālu iegādes izmaksas;
 • vispārējās izmaksas, bet ne vairāk kā 7% no būvniecības tāmē iekļauto attiecināmo izmaksu kopsummas, nepārsniedzot 5 000 euro.

Ja pretendents paredz ieguldījumus enerģijas ražošanas iekārtās, tad ieguldījumu mērķis ir enerģijas saražošana saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

Maksimālās attiecināmās izmaksas atbalsta aprēķināšanā galvenajiem būvju tipiem noteiktas 

Neattiecināmās izmaksas:

Noteikumu Nr.320 46.punktā noteiktas Pasākumā neattiecināmās izmaksas, t.sk.:

 • izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav īstenota atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;
 • nodokļi un nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli tiem pretendentiem, kas nav reģistrēti kā pievienotās vērtības nodokļa maksātāji)
 • investīcijas tādu iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegādei, kas paredzēts lauksaimniecības produkcijas ražošanai;
 • izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas t.sk. arī vispārējās izmaksa;
 • izmaksas, kas veiktas pēc projekta īstenošanas termiņa beigām u.c.

Ja projektā ir paredzētas tikai būvniecības izmaksas, bet nav paredzētas telpu aprīkošanas, iekārtu un aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas izmaksas, atbalsta saņēmējs pēdējo maksājuma pieprasījumu Dienestā iesniedz pēc ēku un telpu aprīkošanas, iekārtu un aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas.

Pirms ēku un telpu aprīkošanas un iekārtu un aprīkojuma uzstādīšanas Atbalsta saņēmējs, pamatojoties uz izdevumu dokumentiem, var saņemt starpmaksājumus NE VAIRĀK KĀ 80% apmērā no piešķirtā publiskā finansējuma.

SVARĪGI IEVĒROT!

Pretendējot uz finansējumu jaunai būvniecībai, pārbūvei, būvmateriālu iegādei iepirkuma procedūru apliecinošos dokumentus, būvatļaujas kopiju, akceptētu būvprojektu iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai 6 mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā 5 darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.

Projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas pamatlīdzekļu iegādei – 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība, pārbūve, atjaunošana – 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Visiem projektiem uzraudzības periods ir 5 gadi pēc to īstenošanas.

Projektu
iesniegšanas kārta
Kārtas
periods
Dokuments Pieejamais publiskais
finansējums, EUR
Operatīvā informācija
1.kārta 11.07.2016.-
10.08.2016.
Paziņojums 10 000 000

Sarindotie projekti

Sarindotie Tūrisma projekti

2.kārta 01.08.2017.-
31.08.2017.
Paziņojums 20 000 000 Sarindotie projekti
3.kārta  18.06.2018.- 18.07.2018. Paziņojums 21 994 000 Iesniegtie projekti
4.kārta 17.05.2019.- 17.06.2019. Paziņojums 7 248 536 Iesniegtie projekti
5.kārta

12.08.2022.- 12.09.2022.

Paziņojums 7 110 976

Iesniegtie projekti

Sarindotie projekti