Plānošanas periods
2023-2027
Programmas tips
Projekti un investīcijas Valsts atbalsts
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Augkopība Lopkopība
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona Privātpersona Zemnieku saimniecība
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)
 • Kārta atvērta
  • 15.03.2024.-01.07.2024.
 • Pieejamais finansējums
  • 15 679 550 EUR
  • Uz 01.07.2024. iesniegti 2335 iesniegumi un pieprasīts atbalsts  10 981 052 EUR
 • Īstenošanas vieta
  • Latvijas teritorija

Atbalsta mērķis ir, daļēji sedzot izdevumus par apdrošināšanas prēmiju, veicināt lauksaimnieku iesaistīšanos lauksaimniecības nozaru riska mazināšanā.

Atbalsta veids: kompensējošs maksājums lauksaimniekiem, pamatojoties uz iesniegto apdrošināšanas līgumu (polisi) par ražas, augu un dzīvnieku apdrošināšanu un tās apmaksu apliecinošajiem dokumentiem.

Atbalsta intensitāte: 50% no apdrošināšanas polises attiecināmajiem iegādes izdevumiem, bet

 • ne vairāk kā 50 euro par vienu hektāru (kultūrauga augšanas sezonā) vai vienu liellopu vienību (gadā) un
 • ne vairāk kā 65 euro par vienu hektāru, ja ziemāju kultūra ir gājusi bojā un attiecīgajā platībā pavasarī ir iesēta vasarāju kultūra.

Atbalstu piešķir tikai par kārtējā gadā spēkā esošām un pilnībā apmaksātām apdrošināšanas līgumiem (polisēm).

Atbalsta pretendents polises apmaksai var izmantot kredītiestādes darījuma kontu, kas noslēgts starp kredītiestādi, atbalsta pretendentu un apdrošināšanas pakalpojuma sniedzēju, veicot polises privātā ieguldījuma daļas summas apmaksu līdz iesnieguma iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā. Privātā ieguldījums daļa jāieskaita kredītiestādes darījuma kontā vai jāpārskaita apdrošināšanas pakalpojuma sniedzējam. Atbalsta pretendentam Lauku atbalsta dienestā jāiesniedz Darījuma konta līgums un maksājuma apliecinošie dokumenti par veikto privātā ieguldījuma daļas summas apmaksu. Lauku atbalsta dienests pēc atbalsta iesnieguma apstiprināšanas atbalstu pārskaitīs uz atbalsta pretendenta norādīto darījuma kontu.

Lai saņemtu atbalstu, atbalsts pretendents Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) iesniedz:

 • iesniegumu;
 • apdrošināšanas līgumu (polisi) un ta pielikumus, kā arī citus dokumentus, kuros norādīta informācija par apdrošināšanas atlīdzības limitu un pašrisku;
 • apdrošināšanas prēmiju samaksu apliecinošu dokumentu;
 • informāciju par saņemto atlīdzību kārtējā gadā un iepriekšējā gadā, ja iepriekš saņemts atbalsts par apdrošināšanas polises iegādi.
Svarīgi!

Lauku atbalsta dienests informē:

 • Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu, izmaksājot pretendentam 80 procentus no aprēķinātās atbalsta summas, vai par atteikumu piešķirt atbalstu;
 • Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc iesniegumu iesniegšanas kārtas beigām izmaksā pretendentam atlikušo atbalsta summu. Ja pieteiktais atbalsta finansējums pārsniedz konkrētajā kārtā pieejamo finansējumu, visiem atbalsta pretendentiem proporcionāli samazina izmaksājamā atbalsta apmēru par vienu hektāru vai vienu liellopu vienību.

Iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu sadaļā "Valsts atbalsts" (SOLA17) vai "Riska pārvaldība" (tālr. +371 67095000, +371 25783564)

Atbalstu var saņemt, ja pretendents atbilst šādiem nosacījumiem:

 • ir fiziska vai juridiska persona, kas atbilst normatīvajos aktos par tiešo maksājumu piešķiršanu un administrēšanu minētajiem aktīvā lauksaimnieka nosacījumiem;
 • pie apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēja ir iegādājies apdrošināšanas polisi ražas platību, augu un dzīvnieku apdrošināšanai;
 • ir pilnībā samaksājis apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu par apdrošināšanas polises privātā ieguldījuma daļas summu, ieskaitot to kredītiestādes darījuma kontā, vai rēķinu par apdrošināšanas polisi;
 • apdrošinātā sējumu un stādījumu platība ir deklarēta vienotā platību maksājuma saņemšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem;
 • ja apdošinātā ziemāju platība ir gājusi bojā un Ilgstpēju sekmējošajam ienākumu pamatatbalstam tiek pieteikta cita kultūra, atbalsta pretendents iesniedz Lauku atbalsta dienestā apdrošināšanas  pakalpojumu sniedzēja apliecinājumu vai cita veida pierādījumu par bojāgajušo platību, piemeram, fotogrāfijas vai eksperta atdzinumu;
 • apdrošinātie dzīvnieki ir reģistrēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu;
 • saskaņā ar Valsts ieņēmuma dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu (nodevu) parādu, kas kopsummā pārsniedz 1 000 EUR.

Uz atbalstu var pretendēt, ja apdrošināšanas līgums (polise) paredz:

 • segt tos atbalsta pretendenta zaudējumus, kurus radījuši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, uguns, dzīvnieku vai augu slimība, izņemot slimības, kas minētas normatīvajos aktos par valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā radušos zaudējumu kompensāciju un augu kaitēkļu invāzija; 
 • segt zaudējumus, ja atbalsta pretendentam ir iznīcināti ne mazāk kā 20 % no vidējā produkcijas apjoma regulas Nr. 2021/2115 76.panta 5.punkta izpratnē;
 • izmaksāt kompensāciju, ja attiecīgajā lauka vienībā katras kultūraugu sugas ražas zudums skaitliskā vērtībā ir lielāks par 20 %, – sējumu un stādījumu platību apdrošināšanas gadījumā;
 • atlīdzības limitu vismaz 200 % apmērā no apdrošināšanas prēmijas par polisē minētajiem riskiem, izņemot savvaļas dzīvnieku un putnu radīto postījumu risku ziemas periodā;
 • iestājoties apdrošināšanas līgumā (polisē) minētajiem riskiem, pašrisks nemainās atkarībā no iepriekš izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības.