Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Atbalsts ražotāju organizācijām
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)

Pasākuma „Ražotāju grupu un organizāciju izveide” mērķis ir veicināt kooperatīvo sabiedrību veidošanās, to ražošanas procesa un saražotās produkcijas pielāgošana tirgus prasībām, preču sagatavošana pārdošanai, kā arī pārdošanas centralizācijas un piegādes nodrošināšana, vienotu prasību izstrāde attiecībā uz ražošanas informāciju, īpaši attiecībā uz ražas novākšanu un pieejamību un uzņēmējdarbības un tirgvedības prasmju attīstīšana un inovatīvu procesu organizēšana.

Oficiālā publikācija: https://www.vestnesis.lv/op/2022/110.PD5

Svarīgi!

Atbalsta pretendentam biznesa plānā paredzēto pakalpojumu, biroja aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju, programmnodrošinājuma, iekārtu, tehnikas, aprīkojuma iegādei un citām vispārējām izmaksām ievēro normatīvo aktu prasības par iepirkuma procedūras piemērošanu. Izvēlēto piedāvājumu apliecina, salīdzinot vismaz divus derīgus piedāvājumus konkrētai iegādei vai izmaksām neatkarīgi no iepirkuma procedūras veida.

 

Ja, īstenojot biznesa plānu, ir iegādāta jauna iekārta, tehnika, aprīkojums, loģistikas transportlīdzeklis vai veikta cita veida investīcija, atbalsta pretendents savā saimnieciskajā darbībā šo investīciju izmanto ne mazāk kā piecus gadus pēc tā iegādes dienas.

 

Atbalsta apmēru samazina proporcionāli to biedru skaitam, kuriem 2004.–2006. un 2007.–2013. gada pasākumā "Ražotāju grupas" un 2014.–2020. gada programmēšanas periodā pasākumā "Ražotāju grupu un organizāciju izveide" ir piešķirts atbalsts attiecīgajā nozarē kā citas sabiedrības biedriem, kā arī atbilstoši to biedru skaitam, no kuriem sabiedrība realizācijai iepērk konvencionālo pienu un graudus. Atbalsta samazinājumu nepiemēro kooperatīvu apvienībām.

 

Atbalsta pretendents projektu iesniegumu iesniedz Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). 

Atbalsta pretendents:

  • ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ne agrāk kā 2012. gada 1.janvārī;
  • ne agrāk kā 2019. gada 1. janvārī ir ieguvis atbilstības statusu atbilstoši normatīvajam aktam, kas nosaka lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu;
  • atbilst mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2013. gada 17. decembra Regulas Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, 2.pantā;
  • ir izstrādājis biznesa plānu vismaz viena mērķa īstenošanai atbilstoši Noteikumu Nr.60 9.punktā minētajām atbalstāmajām aktivitātēm un atbalsta iesniegumā ir apliecinājis, ka, īstenojot biznesa plānu, apņemas sasniegt biznesa plānā noteiktos mērķus un sasniedzamos rādītājus.

Atbalsta summas aprēķina princips kooperatīvajām sabiedrībām lauksaimniecības nozarē:

  • Pirmajā gadā atbalsta apmērs ir 10 % no iepriekšējā gadā sabiedrības pārdotās biedru saražotās lauksaimniecības produkcijas gada apjoma vērtības.
  • Otrajā gadā atbalsta apmērs ir 8 %, trešajā gadā – 6 %,ceturtajā gadā – 4 % un piektajā gadā – 2 % no iepriekšējā gadā sabiedrības pārdotās biedru saražotās lauksaimniecības produkcijas gada apjoma vērtības.
  • Atbilstīgām kooperatīvajām sabiedrībām lauksaimniecības nozarē izmaksājamais maksimālais atbalsta apmērs vienā gadā nepārsniedz 100 000 euro un visā programmēšanas periodā – 500 000 euro.


 Attiecināmās izmaksas ir:

  • vispārējās izmaksas (tai skaitā biroja telpu īre, jauna biroja aprīkojuma, datortehnikas un programmatūras iegāde, biroja juridiskās un biroja administratīvā personāla izmaksas kopā ar darbaspēka nodokļiem, biroja administratīvās izmaksas (kancelejas preču, sakaru un degvielas izmaksas),

  • jaunu iekārtu, jaunas tehnikas, aprīkojuma iegāde un uzstādīšana, loģistikas transporta iegāde, sertifikācijas procesa izmaksas produkcijas kvalitātes sertifikāta iegūšanai), kas ir pamatotas un tieši saistītas ar biznesa plāna īstenošanu šajos noteikumos minēto mērķu sasniegšanai.

Atbalsta intensitāte nepārsniedz 100 % no attiecināmajām izmaksām.

Šo atbalstu nevar apvienot ar citu publisku atbalstu, kas saņemts no citām vietējām, reģionālām, valsts vai Eiropas Savienības programmām par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām.

Projektu iesniegšanas kārta  Kārtas periods   Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR 
1.kārta  25.03.2015.-07.04.2015.  Paziņojums 1 200 000
2.kārta 29.03.2016.-30.09.2016. Paziņojums 1 200 000
3.kārta 01.07.2017.-31.07.2017. Paziņojums 1 000 000
1.A. kārta 11.10.2021.-08.11.2021. Paziņojums 1 021 248
  04.07.2022.-01.08.2022. Paziņojums