Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Mežsaimniecība
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona Privātpersona Zemnieku saimniecība
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS) eParaksts

Atbalsta veids: Atbalsta maksājums par platību, kurš aprēķināts, pamatojoties uz standarta izmaksām meža ieaudzēšanai un ieaudzētās mežaudzes uzturēšanai. 

Atbalstu piešķir, ievērojot pretendentu izstrādātu un Valsts meža dienesta saskaņotu Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plānu (Noteikumu Nr.455 1.pielikums). 

Svarīgi!

Aktivitātē iesniegto 11. kārtas projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā struktūrvienībā. 

Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti!

Administrēšanas procesa veicināšanai  atbilstoši Noteikumu Nr.455 40.4. apakšpunktam meža īpašnieku kooperatīvs (mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība) vai meža īpašnieku biedrība pēc projektu pieņemšanas kārtas beigu termiņa LAD iesniedz  biedru sarakstu.

Atbalsta pretendents:

 • fiziska persona – zemes īpašnieks;
 • juridiska persona, kuras pamatkapitālā ir vismaz 50 procentu privātā kapitāla daļu un kura ir zemes īpašnieks.

Pasākuma aktivitātes:

 • Meža ieaudzēšana un kopšana
 • Ieaugušas mežaudzes papildināšana un kopšana. 

Papildus nosacījumi:

 • viens pretendents plānošanas periodā var pretendēt uz atbalstu ne vairāk kā 20 hektāru platībā;
 •  atbalstu ieaudzētās mežaudzes kopšanai atbilstoši pasākumu plānam var saņemt trīs reizes piecu gadu periodā;
 • atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža atjaunošanu, meža ieaudzēšanu un plantāciju mežiem pretendents darbības saskaņo ar vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentiem;
 • aktivitāte īstenojama visā zemes vienības platības kontūrā, kur auglība nav lielāka par 25 ballēm, un platības kontūrā, kur zemes auglība ir lielāka par 25 ballēm, nepārsniedzot četrus hektārus.

Atbalsta likmes un intensitāte:

Aktivitāte

Attiecināmo izmaksu summa EUR/ha

Atbalsta intensitāte %

Par mežaudzes ierīkošanu

Par kopšanu 

Meža ieaudzēšana

1 085

204

70 – mistraudzēm, valdošajai sugai izmantojot stādāmo materiālu ar kategoriju "atlasīts", "uzlabots" vai "pārāks", un priedēm tīraudzē

60 – mistraudzēm, valdošajai sugai izmantojot stādāmo materiālu "ieguves vieta zināma"

Ieaugušas mežaudzes papildināšana un kopšana

648

204

Pārskatu iesniegšanas, apstiprināšanas un apmaksas kārtība

Atbalsta pretendents pēc projekta vai tā posma izpildes iesniedz Valsts meža dienestam pārskatu (divos eksemplāros) par projekta īstenošanas rezultātiem (7.pielikums).

Ja mežaudze atzīta par ieaudzētu, atjaunotu (nomainītu) vai retinātu, Valsts meža dienests pēc lēmuma pieņemšanas par atbilstību atbalsta saņemšanas nosacījumiem šo lēmumu ietver pārskatā par projekta īstenošanas rezultātiem (7.pielikums) un 10 darbdienu laikā:

 • vienu pārskata eksemplāru iesniedz Lauku atbalsta dienestā;

 • otru pārskata eksemplāru nosūta pretendentam vai paziņo tam lēmumu saskaņā ar Paziņošanas likumu.

Lauku atbalsta dienests 30 darbdienu laikā pēc minētā pārskata saņemšanas izmaksā atbalsta saņēmējam atbalstu par veiktajām darbībām.

Ja Pārskatā iekļautā apzināti pieprasītā summa pārsniedz Pārskata atbilstības pārbaudē konstatēto summu vairāk kā 10 %, tad faktiskajai Pārskata pārbaudē konstatētajai summai piemērojams samazinājums, kas ir šo divu summu starpība.

Samazinājumu nepiemēro, ja saņēmējs kompetentajai iestādei var pierādīt, ka neattiecināmās summas iekļaušana nav radusies viņa kļūdas dēļ vai, ja kompetentā iestāde kāda cita iemesla dēļ secina, ka attiecīgais saņēmējs nav vainīgs.

Piemēri:

 1. Plānots veikt 1 ha ieaudzēšanu, ko Atbalsta pretendents norādījis Pārskatā, VMD ir apstiprinājis 1 ha ieaudzēšanu, samazinājums netiek piemērots.
 2. Retināšanu paredzēts veikt 2.5 ha platībā priežu tīraudzē, pretendents deklarē 2.5 ha, VMD veic platības korekciju un apstiprina 2.3 ha, pēc aprēķina sanāk  (Pretendents - 2.5ha * 440 EUR/ha * 70%= 770 EUR (100%), VMD - 2.3 ha * 440 EUR/ha * 70% = 708.4 EUR (92%)), starpība nepārsniedz 10 %, summa izmaksai EUR 708.4.
 3. Retināšanu paredzēts veikts 2.5 ha platībā mistraudzē, pretendents deklarē 2.5 ha mistraudzi, VMD veic platības korekciju un apstiprina 2.3 ha bērzu tīraudzi (60%), pēc aprēķina sanāk (Pretendents - 2.5 ha * 440 EUR/ha * 70% = 770 EUR (100%), VMD - 2.3 ha * 440 EUR/ha * 60 % = 607.2 EUR (78%)). Starpība pārsniedz 10 %. Summa izmaksai: 770 - 607.2 EUR = 162.8 EUR * 2 = 325.6 EUR (dubultā starpības summa, kas lielāka par 10%) un gala rezultātā izmaksājamā publiskā finansējuma summa 770 - 325.6 = 444.4 EUR.

Svarīgi!

Pretendents, aizpildot Pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem, korekti norāda informāciju par nogabaliem, rezultātu (mistraudze, tīraudze, priedes tīraudze, stādīto koku skaits) un platību, to neapvienojot.

 

Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR Operatīvā informācija
1.kārta 15.10.2015.-16.11.2015. Paziņojums 4 000 000  
2.kārta 27.06.2016.-27.07.2016. Paziņojums 4 000 000 Iesniegtie projekti
3.kārta 15.12.2016.-16.01.2017. Paziņojums 1 500 000 Iesniegtie projekti
4.kārta 09.10.2017.-09.11.2017. Paziņojums 1 500 000 Iesniegtie projekti
5.kārta 10.11.2017.-11.12.2017. Paziņojums 1 500 000 Iesniegtie projekti
6.kārta 19.04.2018.-21.05.2018. Paziņojums 2 000 000 Iesniegtie projekti
7.kārta 01.04.2019.-07.05.2019. Paziņojums 1 989 171 Iesniegtie projekti
8.kārta 01.10.2019.-30.12.2019. Paziņojums 760 314  
9.kārta 05.05.2020.-05.06.2020. Paziņojums 720 400 Iesniegtie projekti
10.kārta 25.04.2022.-25.05.2022. Paziņojums 820 741 Iesniegtie projekti
11.kārta 26.05.2023.-26.06.2023. Paziņojums 396 185 Iesniegtie projekti