Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Cita nozare
Atbalsta saņēmējs
Eiropas Inovāciju partnerība
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS) eParaksts
 • Atbalstāmās aktivitātes
  • Pētījumi
  • Eksperimentālā izstrāde

Pasākuma mērķis ir vismaz nacionāli nozīmīgu uz jaunradi vērstu projektu īstenošana lauksaimniecības, mežsaimniecības un lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē vai tās sektorā, atbalstot tādu projektu īstenošanu, kas paredz jaunradītus risinājumus nozarē vai tās sektorā, ar iespējami plašāku potenciālo labuma guvēju loku, lai sekmētu nozares attīstību kopumā.

Atbalsta intensitāte: 90% 

Atlase notiek divos posmos:
    1.posms: projekta idejas atlase un EIP darba grupas apstiprināšana;
    2.posms: detalizēti sagatavotu projektu iesniegumu atlase.

Ja projekta īstenošanas mērķis ir saistīts ar meža produktu pārstrādi, labuma guvējiem no tā īstenošanas ir jābūt arī primārajiem ražotājiem mežsaimniecības nozarē.

Atbalsts prioritāri tiek sniegts (ciktāl tas attiecināms uz mežsaimniecību)

 • ekonomiski dzīvotspējīgu lauksaimniecības un mežsaimniecības ražošanas sistēmu attīstībai, ievērojot ilgtspējīgas attīstības principus;
 • lauksaimniecības un mežsaimniecības resursu saglabāšanai un efektivitātes uzlabošanai (piemēram, samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas (SEG), palielināt energoefektivitāti, ieviest precīzās un bezatlikuma tehnoloģijas, samazinot mēslošanas līdzekļu un pesticīdu lietošanu, kā arī veicinot oglekļa uzglabāšanu un CO2 piesaisti);
 • pārtikas un kokmateriālu īsās piegādes ķēdes stiprināšanai, veicinot sadarbību starp vietējiem ražotājiem, lai samazinātu attālumu starp ražotāju un galapatērētāju, kā arī starpnieku skaitu un veicinātu tiešo iegādi no pārtikas ražotāja.

Maksimālais projekta īstenošanas termiņš

1. - 3. kārtā iesniegtajiem projektiem - PIECI GADI no lēmuma par atbalsta piešķiršanu pieņemšanas brīža, bet ne ilgāk kā līdz 2025. gada 30. jūnijam;

4. un 5. kārtā iesniegtajiem projektiem - līdz 2025.gada 30. jūnijam.

Atlases posmi

1.posms
Projekta idejas atlase un EIP darba grupas apstiprināšana

Atbalsta pretendents

Potenciālā EIP darba grupa, kas apvieno lauksaimniekus, mežsaimniekus, lauksaimniecības produktu pārstrādātājus, lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozares nevalstisko organizāciju vai kooperatīvu pārstāvjus, konsultantus, pētniekus, tostarp studentus, vai citas jaunradē ieinteresētās puses.

Atbalsta saņemšanas nosacījumi

 1. Atbalsta pretendents veido jaunu sadarbību starp vismaz 3 dažādām personām (EIP darba grupas apvienojums), no kurām vismaz viens ir mežsaimnieks un kuras savstarpēji nav saistītas;
 2. iesniedz nacionāli nozīmīgu, uz jaunradi vērstu EIP projekta ideju atlases komisijā projekta idejas iesniegumu;
 3. EIP darba grupas projekta ideja ir saistīta ar mežsaimniecību.

Projekta idejas iesniegumu vērtē Zemkopības ministrijas izveidota komisija ne mazāk kā trīs locekļu sastāvā. Lai novērtētu projekta ieguldījumu uz jaunradi vērsta procesa vai darbības radīšanā, komisija nodrošina vismaz trīs individuālu neatkarīgu ekspertu piesaisti.

Tiek vērtēta iesniegto projektu idejas un potenciālo EIP darba grupu izveidošanā ieinteresēto personu atbilstība izvirzītajai projekta idejai, ievērojot pasākuma nosacījumus un projekta idejas iesniegumu atlases kritērijus. Komisija pieņem lēmumu par projekta idejas atbilstību vai noraidīšanu un EIP darba grupas apstiprināšanu.

2.posms
Projekta iesniegumu atlase

Atbalsta pretendents ir 1.posmā apstiprinātā EIP darba grupa un tā atbilst atbalsta saņemšanas nosacījumiem:

 • ir noslēgts sadarbības līgums starp sadarbības partneriem;
 • EIP darba grupas projekts ir saistīts ar mežsaimniecību;
 • ir izstrādāts un Lauku atbalsta dienestā iesniegts projekta iesniegums;
 • ir izstrādātas iekšējās procedūras, nosakot lēmumu pieņemšanas kārtību EIP grupā, nodrošinot lēmumu pieņemšanas caurspīdību un novēršot interešu konfliktu.

Projekta iesnieguma atlasi un vērtēšanu veic Lauku atbalsta dienests. 

Sagatavojot projekta iesniegumu, jānodrošina tā atbilstība 1.posmā apstiprinātajai projekta idejai, kurā pēc apstiprināšanas nav pieļaujamas būtiskas izmaiņas.

Svarīgi!

 1. Par jaunu atbalsta saņēmēju uzskatāma atbalsta saņēmēju grupa, ja partneru skaits mainās vairāk nekā par 70%.
 2. Ja kāds no sadarbības partneriem ir pārtraucis savu darbību atbalsta saņēmēju grupā, to aizvieto ar citu līdzvērtīgu partneri, kas pārņem aizstājamā sadarbības partnera saistības un pienākumus. 
 3. Produktīvās investīcijas īpašnieks nedrīkst pārtraukt savu darbību EIP darba grupā.

Maksimālās attiecināmās izmaksas

Plānošanas periodā vienai EIP darba grupai kopējā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 500 000 euro.

Atbalsta intensitāte

 • 90%- no projektā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām;
 • ja atbalsta saņēmējs, īstenojot projektu, iegādājas vai iegulda kapitālu produktīvās investīcijās, tiek piemērota atbalsta intensitāte un valsts atbalsta normas, kas noteiktas normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” Produktīvajām investīcijām saistībā ar pasākumu tiek piemērota papildu intensitāte 10%.

Priekšapmaksa

EIP darba grupa projekta īstenošanai var izmantot priekšapmaksu 10% no attiecināmo izmaksu summas.

 

Projektā nodarbinātā personāla atalgojuma likmes ir šādas:

 • vadošajam partnerim, kas plāno un vada projektu, un atbild par tā izpildi kopumā, norīkotajām personām un pētniekam – līdz 18 euro stundā;
 • pārējiem sadarbības partneriem, kuri atbild par noteiktu projekta daļu un tās izpildi vai kuri projektā pilda konkrētus uzdevumus, – līdz 11 euro stundā.
Kārtas
periods
Dokuments Pieejamais publiskais
finansējums, EUR
Operatīvā informācija

Projektu iesniegšanas 1.kārta

1.POSMS

01.07.2017.-31.07.2017.

Paziņojums

 

  

3 000 000

2.POSMS

22.12.2017.-26.01.2018.

Paziņojums

Projektu iesniegšanas 2.kārta

1.POSMS

01.03.2018.-05.04.2018

Paziņojums 3 685 500 

2.POSMS

23.07.2018.-23.08.2018

Paziņojums

Projektu iesniegšanas 3.kārta

1.POSMS

02.11.2018.-03.12.2018.

Paziņojums 6 266 175,04 

2.POSMS

08.05.2019.-10.06.2019.

Paziņojums

Projektu iesniegšanas 4.kārta

1.POSMS

09.08.2021.-09.09.2021.

Paziņojums  6 000 000

 

 2.POSMS

 01.03.2022.-01.04.2022.

Paziņojums

Projektu iesniegšanas 5.kārta

1.POSMS

26.09.2022.-25.10.2022.

Paziņojums

 

 2.POSMS

 23.02.2023.-23.03.2023

Paziņojums 3 493 387