Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Aitkopība Augkopība Biškopība Dārzeņkopība Cūkkopība Kazkopība Liellopu nozare Piensaimniecība Putnkopība Zirgkopība Cita lopkopības nozare
Atbalsta saņēmējs
Privātpersona Zemnieku saimniecība Juridiska persona Kooperatīvā sabiedrība
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)

  Visiem iesniegtajiem projektiem investīcijām energoefektivitātes, atjaunojamās enerģijas un emisiju samazināšanas mērķiem pietiek finansējuma

  Pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākumos: “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” un “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” projektu pieņemšana ir noslēgusies – saņemti 515 pieteikumi. Visiem iesniegtajiem projektiem pietiek finansējums. LAD ir uzsācis projektu rindošanu un izvērtē, vai iesniegtie projekti izpilda noteiktās prasības.  

  • Kārta noslēgusies
   • 25.04.2024.-27.05.2024.
  • Pieejamais finansējums
   • 24 000 000 EUR
  • Atbalstāmās aktivitātes
   • Iekārtu un tehnikas iegāde
   • Būvniecība, ciktāl tā nepieciešama atjaunīgās enerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai
  • Atbalsta veids
   • Investīciju atbalsts

  Apakšpasākuma mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atbalstot pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku.

  Pieejamā finansējuma sadalījums:

  • 6 000 000 EUR ieguldījumiem mērķa virzienam 5B – energoefektivitāte, 5C – atjaunojamās enerģijas izmantošana, šādā sadalījumā pa saimniecību grupām:
   • mazo saimniecību grupa – 1 000 000 EUR
   • vidējo saimniecību grupa – 2 400 000 EUR
   • lielo saimniecību grupa – 2 600 000 EUR
  • 10 000 000 EUR mērķa virzienam 5D – emisiju samazināšana, paredzot kopējo publisko finansējumu  šādā sadalījumā pa saimniecību grupām
   • mazo saimniecību grupa – 1 500 000 EUR
   • vidējo saimniecību grupa – 4 000 000 EUR
   • lielo saimniecību grupa – 4 500 000 EUR
  • 6 000 000 EUR ieguldījumiem bioloģiskajām lauku saimniecībām, paredzot dažāda veida ieguldījumus saskaņā ar Noteikumiem Nr. 776. Atbalstu nepiešķir ieguldījumiem lauksaimniecībā izmantojamo traktoru un pašgājēja ražas novākšanas tehnikas iegādei. Šādā sadalījumā pa saimniecības grupām: 
   • mazo saimniecību grupa – 2 500 000 EUR
   • vidējo saimniecību grupai  – 2 000 000 EUR
   • lielo saimniecību grupai  – 1 500 000 EUR
  • 2 000 000 EUR atbilstīgām kooperatīvajām sabiedrībām apakšpasākumos 4.1. Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās vai 4.2. Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē ar kopējo publisko finansējumu mērķa virzienos 5B – energoefektivitāte5C – atjaunojamās enerģijas izmantošana un 5D – emisiju samazināšana.

  Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums - ja tiek ieguldītas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei vai būvniecībai, kas saistīta ar atjaunīgās enerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanu - viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne ilgāk kā līdz 2025. gada 1. augustam.

  Šīs kārtas ietvaros projektu maksimālajās attiecināmajās izmaksās tiks ņemtas vērā tikai 2022. un 2023.gadā apstiprināto projektu attiecināmās izmaksas.

  Svarīgi!

  Tehnikas iegādes gadījumā aicinājums Atbalsta pretendentiem pirms projekta iesniegšanas EPS vērsties pie Tehnikas tirgotājiem, lai noskaidrotu projektā plānotās tehnikas un iekārtu piegādes laiku, kā arī precīzāku piedāvāto cenu atbilstoši pretendenta prasībām un vajadzībām (attiecīgais piedāvājums nav jāiesniedz EPS ar projektu).

   

  Plānojot investīcijas atjaunojamās enerģijas ražošanā:

  • Aicinām iepazīties ar informāciju par atjaunojamās enerģijas ražošanu Sadales tīkls mājas lapā.
  • Noskaidrojiet būvvaldes un "Sadales tīkla" nosacījumus.
  • Laikus noskaidrojiet vietējās pašvaldības prasības, kas var ietekmēt elektrostacijas uzstādīšanas iespējas noteiktā teritorijā.
  • Meklējot piemērotākos saules paneļus, ņemiet vērā, ka paralēlā darbā ar elektrotīklu varēsiet pieslēgt tikai tādu invertoru, kas ir sertificēts.

  Atbalsta pretendents

  1. lauku saimniecība, kuras kopējais neto apgrozījums no lauksaimniecības nozares pēdējā noslēgtajā gadā pirms lauku saimniecība piesakās atbalsta saņemšanai ir vismaz 4000 EUR;
  2. atbilstīgā kooperatīvā sabiedrība.

  Atbalstāmās aktivitātes

  • Tehnikas un iekārtu iegāde un būvniecība, ciktāl nepieciešama atjaunīgās enerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai. Atbalstāmi ir ieguldījumu veidi, kas sniedz ieguldījumu klimata pārmaiņu vai pielāgošanās pasākumu īstenošanai saskaņā ar pielikumu;
  • Bioloģiskām saimniecībām tehnikas un iekārtu iegāde, izņemot lauksaimniecībā izmantojami traktori un pašgājēja ražas novākšanas tehnika.

  Atbalsta intensitāte

  • 30% –  70% (pamatlikme ar papildus intensitāti).

  Maksimālā atbalsta intensitāte apakšpasākumā ir līdz:

  • 50% - tehnikai un iekārtām;
  • 50% - būvniecībai (jaunajiem lauksaimniekiem un īpaši atbalstāmās teritorijas - 60%);
  • 70% - laistīšanas iekārtām.

  Attiecināmās izmaksas

  Vienam atbalsta pretendentam plānošanas periodā 2021.–2027. gadam maksimālo attiecināmo izmaksu apmēru un atbalsta intensitāti nosaka ņemot vērā saistītās personas, kopprojekta gadījumā – tikai attiecināmās izmaksas katram kopprojekta dalībniekam un katra apakšpasākuma aktivitāšu izmaksām atsevišķi. Maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs ir:

  • 1 000 000 EUR lauku saimniecībai, ko būvniecības gadījumā (ciktāl tā nepieciešama atjaunīgās enerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai) var palielināt līdz 2 000 000 EUR tādam atbalsta pretendentam, kura ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības pārsniedz 50 procentus no kopējiem ieņēmumiem, par izmaksātas darba algas un ar to saistīto darbaspēka nodokļu un nodevu kopsummu pēdējos divos gados;
  • Atbilstīgai kooperatīvajai sabiedrībai bez ierobežojuma.

  Pieejamais maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs

  Pieejamais finansējums 12. kārtai summējas ar 2022. un 2023. gada pieteikšanās kārtās!

  Maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs atbalsta pretendentam nepārsniedz tā ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados, ņemot vērā noslēgto gadu ar augstāko ieņēmumu rādītāju, vai, ja atbalsta pretendents dibināts pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, nepārsniedz pēdējā noslēgtā gada ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes:

  • vairāk par piecām reizēm, ja atbalsta pretendenta kopējais apgrozījums ir līdz 70 000 EUR;
  • vairāk par trīs reizēm, ja atbalsta pretendenta kopējais apgrozījums ir lielāks par 70 000 EUR.

  Svarīgi ievērot!

  Būvniecības gadījumā, ciktāl tā nepieciešama atjaunīgās enerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai, iepirkuma dokumentus var iesniegt ar projekta iesniegumu vai 6 mēnešu laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.

  Tehnikas un iekārtu iegādes gadījumā jāizmanto Tehnikas un iekārtu katalogs.

  Projekta uzraudzības periods ir

  • pieci gadi pēc to īstenošanas;
  • septiņi gadi, ja projekts īstenots gaļas liellopu audzēšanas nozarē vai ilggadīgo augļkopības kultūru stādījumu ierīkošanā;
  • pieci gadi pēc līzinga līgumā noteikto visu saistību izpildes (līzinga objekta vērtības izmaksāšanas līzinga kompānijai un iegādātās preces pārņemšanas īpašumā), ja prece iegādāta, izmantojot finanšu līzinga līdzekļus.

  Pamatnoteikumi

  Citi normatīvie akti

  Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR Operatīvā informācija
  1.kārta  08.12.2014.-
  15.01.2015.
  Paziņojums 70 443 771
  2.kārta 04.01.2016.-
  04.02.2016.
  Paziņojums 70 443 771
  3.kārta 21.11.2016.-
  21.12.2016.
  Paziņojums 36 670 012
  4.kārta 07.11.2017.- 07.12.2017. Paziņojums 75 000 000
  5.kārta 18.10.2018.- 22.11.2018. Paziņojums 82 551 117
  6.kārta 04.11.2019.- 04.12.2019. Paziņojums 36 671 407
  7.kārta 10.01.2022.- 24.02.2022.

  Paziņojums

  Paziņojums

  103 126 166

  Sarindotie projekti (aktualizēts uz 23.08.2022.):

  8.kārta 02.01.2023.- 02.02.2023. Paziņojums 81 521 318

  Sarindotie projekti (aktualizēts uz 06.03.2023.):

  9.kārta 03.05.2023.- 02.06.2023. Paziņojums 2 000 000
  10.kārta 14.07.2023.- 14.08.2023. Paziņojums 1 000 000 lauksaimniecības pakalpojumu otrā līmeņa kooperatīvajām sabiedrībām jeb kooperatīvo sabiedrību apvienībām piena nozarē
  11.kārta 14.08.2023.- 14.09.2023. Paziņojums 12 000 000
  12.kārta 25.04.2024.- 27.05.2024. Paziņojums 24 000 000