Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Dārzeņkopība Augļkopība
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona Privātpersona Zemnieku saimniecība
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)
  • Kārta atvērta
   • 3.05.2023.-2.06.2023. (9.kārta)
  • Pieejamais finansējums
   • 2 000 000 EUR
  • Atbalstāmās aktivitātes
   • Iekārtu un tehnikas iegāde

  Apakšpasākuma mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atbalstot pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku.

  Atbalsta veids: investīciju atbalsts.

  Projektu iesniegumu pieņemšana 9. kārtā notiks no 2023. gada 3. maija līdz 2. jūnijam ar šādu publiskā finansējuma sadalījumu:

  • mazo saimniecību grupai (ar kopējo apgrozījumu no 4 000 līdz 70 000 EUR) - 500 000 EUR;
  • vidējo un lielo saimniecību grupai (ar kopējo apgrozījumu virs 70 000 EUR) - 1 500 000 EUR.

  Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei - viens gads un seši mēneši no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

   

  Svarīgi!

  Tehnikas iegādes gadījumā aicinājums Atbalsta pretendentiem pirms projekta iesniegšanas EPS vērsties pie Tehnikas tirgotājiem, lai noskaidrotu projektā plānotās tehnikas un iekārtu piegādes laiku, kā arī precīzāku piedāvāto cenu atbilstoši pretendenta prasībām un vajadzībām (attiecīgais piedāvājums nav jāiesniedz EPS ar projektu).

   

  Beigu datums tehnikas tirgotāju piedāvājumu pieņemšanai Tehnikas un iekārtu katalogā - 2023. gada 19. maijs.

   

  Plānojot investīcijas atjaunojamās enerģijas ražošanā:

  • Aicinām iepazīties ar informāciju par atjaunojamās enerģijas ražošanu Sadales tīkls mājas lapā: AS Sadales tīkls - kvalitatīva un droša elektroenerģijas piegāde (sadalestikls.lv).
  • Noskaidrojiet būvvaldes un "Sadales tīkla" nosacījumus.
  • Laikus noskaidrojiet vietējās pašvaldības prasības, kas var ietekmēt elektrostacijas uzstādīšanas iespējas noteiktā teritorijā.
  • Meklējot piemērotākos saules paneļus, ņemiet vērā, ka paralēlā darbā ar elektrotīklu varēsiet pieslēgt tikai tādu invertoru, kas ir sertificēts.

  Operatīvā informācija par 8. kārtā sarindotajiem pieteikumiem (aktualizēts uz 06.03.2023.):

  Atbalsta pretendents

  Dārzeņkopības un augļkopības nozares lauku saimniecības, kuras kopējais apgrozījums no lauksaimniecības nozares pēdējā noslēgtā gadā pirms lauku saimniecība piesakās atbalsta saņemšanai ir vismaz 4 000 EUR.

  Atbalstāmās aktivitātes tikai augļkopības un dārzeņkopības nozarē:

  • ražas novākšanas tehnika;
  • speficiski traktori;
  • ieguldījumi, kas paredz ieviest alternatīvas enerģijas izmantošanu saimniecības pašpatēriņam saskaņā ar Noteikumu Nr. 776 12.3. apakšpunktu.

  Projektu īsteno, ievērojot klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās ieguldījumus atbilstoši Noteikumu Nr.776 2. pielikumam, vismaz šādā apmērā: 

  • 10% no maksimāli attiecināmo izmaksu summas – maza saimniecība, kuras kopējais apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā ir 4 000 – 70 000 euro;
  • 30% no maksimāli attiecināmo izmaksu summas – vidēja saimniecība, kuras kopējais apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā ir 70 001 – 350 000 euro;
  • 50% no maksimāli attiecināmo izmaksu summas – liela saimniecība, kuras kopējais apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā ir vairāk nekā 350 000 euro.
    

  Atbalsta intensitāte

  30 - 50% (pamatlikme ar papildus intensitāti).

  Maksimālā atbalsta intensitāte apakšpasākumā ir līdz:

  • 50 % - tehnikai un iekārtām

  Attiecināmās izmaksas

  Vienam atbalsta pretendentam plānošanas periodā 2021.–2027. gadam maksimālo attiecināmo izmaksu apmēru un atbalsta intensitāti nosaka ņemot vērā saistītās personas, kopprojekta gadījumā – tikai attiecināmās izmaksas katram kopprojekta dalībniekam un katra apakšpasākuma aktivitāšu izmaksām atsevišķi. Maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs ir:

  • 1 000 000 EUR (t. sk. traktortehnikas un ražas novākšanas tehnikai 400 000 EUR), ko būvniecības gadījumā var palielināt līdz 2 000 000 EUR tādam atbalsta pretendentam, kura ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības pārsniedz 50 procentus no kopējiem ieņēmumiem, par izmaksātas darba algas un ar to saistīto darbaspēka nodokļu un nodevu kopsummu pēdējos divos gados.

  Maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs atbalsta pretendentam nepārsniedz tā ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados, ņemot vērā noslēgto gadu ar augstāko ieņēmumu rādītāju, vai, ja atbalsta pretendents dibināts pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, nepārsniedz pēdējā noslēgtā gada ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes:

  • vairāk par piecām reizēm, ja atbalsta pretendenta kopējais apgrozījums ir līdz 70 000 EUR;
  • vairāk par trīs reizēm, ja atbalsta pretendenta kopējais apgrozījums ir lielāks par 70 000 EUR.

  Vienā projekta iesniegumā var ietvert apakšpasākumu „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” un „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” vairākas aktivitātes.

  Svarīgi ievērot!

  Būvniecības gadījumā iepirkuma dokumentus var iesniegt ar projekta iesniegumu vai 6 mēnešu laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.

  Tehnikas un iekārtu iegādes gadījumā jāizmanto Tehnikas un iekārtu katalogs.

  Projekta uzraudzības periods ir

  • pieci gadi pēc to īstenošanas;
  • septiņi gadi, ja projekts īstenots gaļas liellopu audzēšanas nozarē vai ilggadīgo augļkopības kultūru stādījumu ierīkošanā;
  • pieci gadi pēc līzinga līgumā noteikto visu saistību izpildes (līzinga objekta vērtības izmaksāšanas līzinga kompānijai un iegādātās preces pārņemšanas īpašumā), ja prece iegādāta, izmantojot finanšu līzinga līdzekļus.

  Pamatnoteikumi

  Citi normatīvie akti

  Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR Operatīvā informācija
   1.kārta  08.12.2014.-
  15.01.2015.
  Paziņojums 70 443 771
  2.kārta 04.01.2016.-
  04.02.2016.
  Paziņojums 70 443 771
  3.kārta 21.11.2016.-
  21.12.2016.
  Paziņojums 36 670 012
  4.kārta 07.11.2017.- 07.12.2017. Paziņojums 75 000 000
  5.kārta 18.10.2018.- 22.11.2018. Paziņojums 82 551 117
  6.kārta 04.11.2019.- 04.12.2019. Paziņojums 36 671 407
  7.kārta 10.01.2022.- 24.02.2022.

  Paziņojums

  Paziņojums

  103 126 166

  Sarindotie projekti (aktualizēts uz 23.08.2022.):

  8.kārta 02.01.2023.- 02.02.2023. Paziņojums 81 521 318

  Sarindotie projekti (aktualizēts uz 06.03.2023.):

  9.kārta 03.05.2023.- 02.06.2023. Paziņojums 2 000 000