Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Cūkkopība Piensaimniecība Putnkopība
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona Privātpersona Zemnieku saimniecība Kooperatīvā sabiedrība
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)
  • Kārta noslēgusies
   • 14.08.2023.-14.09.2023.
  • Pieejamais finansējums
   • 12 000 000 EUR
  • Atbalstāmās aktivitātes
   • Būvniecība
   • Iekārtu un tehnikas iegāde
  • Atbalsta veids
   • Investīciju atbalsts

  Operatīvā informācija par sarindotajiem pieteikumiem

  Apakšpasākuma mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atbalstot pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku.

  Projektu iesniegumu pieņemšana:

  • 11.kārtā - no 2023.gada 14.augusta līdz 14.septembrim putnkopības vai cūkkopības nozarē ar publisko finansējumu 12 000 000 EUR.

  Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei - viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesniegumu apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība, pārbūve un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi - viens gads un seši mēneši no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne ilgāk kā 2025.gada 1.augusts.

   

  Svarīgi!

  Tehnikas iegādes gadījumā aicinājums Atbalsta pretendentiem pirms projekta iesniegšanas EPS vērsties pie Tehnikas tirgotājiem, lai noskaidrotu projektā plānotās tehnikas un iekārtu piegādes laiku, kā arī precīzāku piedāvāto cenu atbilstoši pretendenta prasībām un vajadzībām (attiecīgais piedāvājums nav jāiesniedz EPS ar projektu).

  Plānojot investīcijas atjaunojamās enerģijas ražošanā:

  • Aicinām iepazīties ar informāciju par atjaunojamās enerģijas ražošanu Sadales tīkls mājas lapā: AS Sadales tīkls - kvalitatīva un droša elektroenerģijas piegāde (sadalestikls.lv).
  • Noskaidrojiet būvvaldes un "Sadales tīkla" nosacījumus.
  • Laikus noskaidrojiet vietējās pašvaldības prasības, kas var ietekmēt elektrostacijas uzstādīšanas iespējas noteiktā teritorijā.
  • Meklējot piemērotākos saules paneļus, ņemiet vērā, ka paralēlā darbā ar elektrotīklu varēsiet pieslēgt tikai tādu invertoru, kas ir sertificēts.

  Atbalsta pretendents

  10. kārta - lauksaimniecības pakalpojumu otrā līmeņa kooperatīvās sabiedrības jeb kooperatīvo sabiedrību apvienības piena nozarē.

  11. kārta - putnkopības vai cūkkopības nozares saimniecības, kuras kopējais apgrozījums no lauksaimniecības nozares pēdējā noslēgtā gadā pirms lauku saimniecība piesakās atbalsta saņemšanai ir vismaz 4 000 EUR.

  Atbalstāmās aktivitātes tikai augļkopības un dārzeņkopības nozarē:

  10. kārta - lauksaimniecības pakalpojumu otrā līmeņa kooperatīvajām sabiedrībām jeb kooperatīvo sabiedrību apvienībām piena nozarē:

  • iekārtu iegāde;
  • būvniecība.

  11. kārta - putnkopības vai cūkkopības nozarē ieguldījumi, kas saistīti ar jaunu būvju būvniecību un esošo būvju pārbūvi, novietošanu, ierīkošanu, atjaunošanu:

  • uzlabojot dzīvnieku labturības apstākļus;
  • īstenojot lauksaimniecības dzīvnieku novietnes biodrošības pasākumus, lai mazinātu iespējamās epizootiju un epifitotiju sekas;
  • kūtsmēslu krātuvju un starpkrātuvju būvniecība, pārbūve vai nosegšana;
  • kūtsmēslu biežas izvākšanas konveijeru sistēmas, kūtsmēslu iestrādes tehnikai un aprīkojums;
  • novietņu aprīkošana ar uzlabotas labturības (brīvās turēšanas sistēmas) novietnes aprīkojumu mājputnu turēšanai.

  Atbalsta intensitāte

  20 - 70% (pamatlikme ar papildus intensitāti).

  Maksimālā atbalsta intensitāte apakšpasākumā ir līdz:

  • 50% - būvniecībai (jaunajiem lauksaimniekiem un īpaši atbalstāmās teritorijas - 60%);
  • 50% - tehnikai un iekārtām;
  • 70% - kūtsmēslu krātuvēm.

  Attiecināmās izmaksas

  Vienam atbalsta pretendentam plānošanas periodā 2021.–2027. gadam maksimālo attiecināmo izmaksu apmēru un atbalsta intensitāti nosaka ņemot vērā saistītās personas, kopprojekta gadījumā – tikai attiecināmās izmaksas katram kopprojekta dalībniekam un katra apakšpasākuma aktivitāšu izmaksām atsevišķi. Maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs ir:

  • 4 000 000 EUR - putnkopības un cūkkopības nozares lauku saimniecībai, īstenojot projektu atbilstoši šo noteikumu 35. punktam.

  Maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs atbalsta pretendentam nepārsniedz tā ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados, ņemot vērā noslēgto gadu ar augstāko ieņēmumu rādītāju, vai, ja atbalsta pretendents dibināts pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, nepārsniedz pēdējā noslēgtā gada ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes:

  • vairāk par piecām reizēm, ja atbalsta pretendenta kopējais apgrozījums ir līdz 70 000 EUR;
  • vairāk par trīs reizēm, ja atbalsta pretendenta kopējais apgrozījums ir lielāks par 70 000 EUR.

  Svarīgi ievērot!

  Būvniecības gadījumā iepirkuma dokumentus var iesniegt ar projekta iesniegumu vai 6 mēnešu laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.

  Tehnikas un iekārtu iegādes gadījumā jāizmanto Tehnikas un iekārtu katalogs.

  Projekta uzraudzības periods ir

  • pieci gadi pēc to īstenošanas;
  • pieci gadi pēc līzinga līgumā noteikto visu saistību izpildes (līzinga objekta vērtības izmaksāšanas līzinga kompānijai un iegādātās preces pārņemšanas īpašumā), ja prece iegādāta, izmantojot finanšu līzinga līdzekļus.

  Pamatnoteikumi

  Citi normatīvie akti

  Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR Operatīvā informācija
  1.kārta  08.12.2014.-
  15.01.2015.
  Paziņojums 70 443 771
  2.kārta 04.01.2016.-
  04.02.2016.
  Paziņojums 70 443 771
  3.kārta 21.11.2016.-
  21.12.2016.
  Paziņojums 36 670 012
  4.kārta 07.11.2017.- 07.12.2017. Paziņojums 75 000 000
  5.kārta 18.10.2018.- 22.11.2018. Paziņojums 82 551 117
  6.kārta 04.11.2019.- 04.12.2019. Paziņojums 36 671 407
  7.kārta 10.01.2022.- 24.02.2022.

  Paziņojums

  Paziņojums

  103 126 166

  Sarindotie projekti (aktualizēts uz 23.08.2022.):

  8.kārta 02.01.2023.- 02.02.2023. Paziņojums 81 521 318

  Sarindotie projekti (aktualizēts uz 06.03.2023.):

  9.kārta 03.05.2023.- 02.06.2023. Paziņojums 2 000 000
  10.kārta 14.07.2023.- 14.08.2023. Paziņojums 1 000 000 lauksaimniecības pakalpojumu otrā līmeņa kooperatīvajām sabiedrībām jeb kooperatīvo sabiedrību apvienībām piena nozarē
  11.kārta 14.08.2023.- 14.09.2023. Paziņojums 12 000 000