Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Aitkopība Augkopība Biškopība Cūkkopība Kazkopība Liellopu nozare Lopkopība Piensaimniecība Zirgkopība Cita lopkopības nozare
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona Privātpersona Zemnieku saimniecība
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)
 • Pieejamais finansējums
  • 81 521 318 EUR
 • Atbalstāmās aktivitātes
  • Modernizācija
  • Būvniecība
  • Iekārtu iegāde

  Apakšpasākuma mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atbalstot pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku.

  Atbalsta veids: investīciju atbalsts.

  Projektu iesniegumu pieņemšana 8. kārtā notiks no 2023. gada 2. janvāra līdz 2. februārim ar šādu publiskā finansējuma sadalījumu:

  • siltumnīcu būvniecība un pārbūve - 704 909 EUR;
  • putnkopības vai cūkkopības nozarēs - 14 520 253 EUR;
  • lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvām sabiedrībām (izņemot jaunās kooperatīvās sabiedrības) - 1 500 000 EUR (kopīgs finansējums 4.1., 4.2. un 4.3. apakšpasākumos);
  • 64 796 156 EUR sadalījumā pa Lauku atbalsta dienesta reģionālajām lauksaimniecības pārvaldēm:
  LAD struktūrvienība 8. kārta
  mazās saimniecības vidējās saimniecības lielās saimniecības
  Austrumlatgales RLP 857 310 1 768 131 1 997 674
  Dienvidkurzemes RLP 2 472 999 3 853 012 3 222 889
  Dienvidlatgales RLP 1 453 508 3 302 411 2 662 097
  Lielrīgas RLP 813 563 1 982 387 1 245 936
  Viduslatvijas RLP 1 310 738 2 412 595 2 212 573
  Zemgales RLP 3 727 850 3 928 559 3 201 349
  Ziemeļaustrumu RLP 1 797 895 2 000 848 1 958 644
  Ziemeļkurzemes RLP 2 261 235 2 439 671 2 351 312
  Ziemeļvidzemes RLP 2 724 549 3 657 747 3 178 670
  Kopā: 17 419 647 25 345 364 22 031 145

    

  Svarīgi!

  Tehnikas iegādes gadījumā aicinājums Atbalsta pretendentiem pirms projekta iesniegšanas EPS vērsties pie Tehnikas tirgotājiem, lai:

  • noskaidrotu projektā plānotās tehnikas un iekārtu piegādes laiku, kā arī precīzāku piedāvāto cenu atbilstoši pretendenta prasībām un vajadzībām (attiecīgais piedāvājums nav jāiesniedz EPS ar projektu);
  • noskaidrotu projektā plānotā lauksaimniecības traktora vai graudu novākšanas kombaina piegādes laiku un cenu, ja šo tehniku plānots aprīkot atbilstoši Noteikumu 2.pielikumā norādītajam aprīkojumam jeb “zaļajām” investīcijām (GPS uztvērēji ar aprīkojumu, ražas uzskaites sensori, u.c.). “Zaļo” investīciju aprīkojuma summai jābūt piedāvājumā izdalītai atsevišķi (attiecīgo piedāvājumu aicinām iesniegt EPS kopā ar projektu).

  Beigu datums tehnikas tirgotāju piedāvājumu pieņemšanai Tehnikas un iekārtu katalogā ir 2023.gada 19.janvāris.

   

  Plānojot investīcijas atjaunojamās enerģijas ražošanā:

  • Aicinām iepazīties ar informāciju par atjaunojamās enerģijas ražošanu Sadales tīkls mājas lapā: AS Sadales tīkls - kvalitatīva un droša elektroenerģijas piegāde (sadalestikls.lv).
  • Noskaidrojiet būvvaldes un "Sadales tīkla" nosacījumus.
  • Laikus noskaidrojiet vietējās pašvaldības prasības, kas var ietekmēt elektrostacijas uzstādīšanas iespējas noteiktā teritorijā.
  • Meklējot piemērotākos saules paneļus, ņemiet vērā, ka paralēlā darbā ar elektrotīklu varēsiet pieslēgt tikai tādu invertoru, kas ir sertificēts.

  Atbalsta pretendents

  1. lauku saimniecība, kuras kopējais neto apgrozījums no lauksaimniecības nozares pēdējā noslēgtajā gadā pirms lauku saimniecība piesakās atbalsta saņemšanai ir vismaz 4000 euro;
  2. atbilstīgā kooperatīvā sabiedrībakooperatīvu sabiedrību apvienība vai jauna kooperatīvā sabiedrība (izveidota pēc 01.01.2021.);
  3. valsts zinātniskā institūcija (lauksaimniecības produkcijas ražotājs).

  Atbalstāmās aktivitātes mazajām saimniecībām

  1. jaunu iekārtu, tehnikas, tās aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, kas paredzēti nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemeņu) stādu iegādei, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegādei, uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai;
  2. nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei paredzētu:
   • jaunu būvju būvniecībai un esošo būvju pārbūvei, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām;
   • būvju ierīkošanai – būvdarbus inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē;
   • būvju novietošanai – būvdarbus iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem;
   • būvju atjaunošanai, ja būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas, piemēram, ēkas energoefektivitātes uzlabošanai, telpu pārveidošanai un pielāgošanai ražošanas vajadzībām, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju;
   • laukumu būvniecībai vai pārbūvei pie ražošanas objektiem, izņemot ražošanas objektus, kuros ražo enerģiju no lauksaimniecības vai mežsaimniecības izcelsmes biomasas nolūkā gūt ieņēmumus.

  Atbalstāmās aktivitātes vidējām un lielajām saimniecībām

  Tikai "zaļās investīcijas" (investīcijas atbilstoši MK noteikumu Nr.776 2.pielikumā minētajiem klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās, kā arī vides aizsardzības ieguldījumiem)

  Atbalstāmās aktivitātes bioloģiskajām saimniecībām

  Atbalsts pieejams visiem ieguldījumiem, izņemot vidējās un lielajās bioloģiskajās saimniecībās nevar veikt traktoru un ražas novākšanas tehnikas, t.sk., kombainu, iegādi.

  Atbalsta intensitāte

  20-70% (pamatlikme ar papildus intensitāti)

  Maksimālā atbalsta intensitāte apakšpasākumā ir līdz:

  • 50 % - būvniecībai, (jaunajiem lauksaimniekiem un Īpaši atbalstāmās teritorijas – 60%)
  • 50 % - tehnikai un iekārtām,
  • 70 % - ar vides mērķi saistītajos specifiskos gadījumos:
  • mitrzemju izveidei barības vielu noteces mazināšanai;
  • laistīšanas sistēmām, pretsalnas un pretkrusas sistēmām dārzkopībā;
  • Kūtsmēslu krātuves būvniecībai vai pārbūvei;
  • Ilggadīgo stādījumu ierīkošanai vēsturiski izmantoto kūdras ieguvju rekultivācijai, tostarp organiskajās augsnēs.

  Attiecināmās izmaksas

  Vienam atbalsta pretendentam plānošanas periodā 2021.–2027. gadam maksimālo attiecināmo izmaksu apmēru un atbalsta intensitāti nosaka ņemot vērā saistītās personas, kopprojekta gadījumā – tikai attiecināmās izmaksas katram kopprojekta dalībniekam un katra apakšpasākuma aktivitāšu izmaksām atsevišķi. Maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs ir:

  • 1 000 000 euro (t. sk. traktortehnikas un ražas novākšanas tehnikai 400 000 euro), ko būvniecības  gadījumā var palielināt līdz 2 000 000 euro tādam atbalsta pretendentam, kura ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības pārsniedz 50 procentus no kopējiem ieņēmumiem, par izmaksātas darba algas un ar to saistīto darbaspēka nodokļu un nodevu kopsummu pēdējos divos gados;
  • siltumnīcu būvniecībai un pārbūvei ir 3 000 000 euro;
  • jaunai kooperatīvai sabiedrībai ir 5 000 000 euro;
  • kooperatīvajai sabiedrībai un kooperatīvo sabiedrību apvienībai bez ierobežojuma.

  Maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs atbalsta pretendentam nepārsniedz tā ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados, ņemot vērā noslēgto gadu ar augstāko ieņēmumu rādītāju, vai, ja atbalsta pretendents dibināts pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, nepārsniedz pēdējā noslēgtā gada ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes:

  • vairāk par piecām reizēm, ja atbalsta pretendenta kopējais apgrozījums ir līdz 70 000 euro;
  • vairāk par trīs reizēm, ja atbalsta pretendenta kopējais apgrozījums ir lielāks par 70 000 euro.

  Vienā projekta iesniegumā var ietvert apakšpasākumu „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” un „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” vairākas aktivitātes.

  Svarīgi ievērot!

  Būvniecības gadījumā iepirkuma dokumentus var iesniegt ar projekta iesniegumu vai 6 mēnešu laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.

  Tehnikas un iekārtu iegādes gadījumā jāizmanto Tehnikas un iekārtu katalogs.

  Projekta uzraudzības periods ir

  • pieci gadi pēc to īstenošanas;
  • septiņi gadi, ja projekts īstenots gaļas liellopu audzēšanas nozarē vai ilggadīgo augļkopības kultūru stādījumu ierīkošanā;
  • pieci gadi pēc līzinga līgumā noteikto visu saistību izpildes (līzinga objekta vērtības izmaksāšanas līzinga kompānijai un iegādātās preces pārņemšanas īpašumā), ja prece iegādāta, izmantojot finanšu līzinga līdzekļus.

  Pamatnoteikumi

  Citi normatīvie akti

  Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR Operatīvā informācija
   1.kārta  08.12.2014.-
  15.01.2015.
  Paziņojums 70 443 771
  2.kārta 04.01.2016.-
  04.02.2016.
  Paziņojums 70 443 771
  3.kārta 21.11.2016.-
  21.12.2016.
  Paziņojums 36 670 012
  4.kārta 07.11.2017.- 07.12.2017. Paziņojums 75 000 000
  5.kārta 18.10.2018.- 22.11.2018. Paziņojums 82 551 117
  6.kārta 04.11.2019.- 04.12.2019. Paziņojums 36 671 407
  7.kārta 10.01.2022.- 24.02.2022.

  Paziņojums

  Paziņojums

  103 126 166

  Sarindotie projekti (aktualizēts uz 23.08.2022.):

  8.kārta 02.01.2023.- 02.02.2023. Paziņojums 81 521 318