Plānošanas periods
2014–2020 2023-2027
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
LEADER
Atbalsta saņēmējs
Vietējā rīcības grupa
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)
 • Programmas mērķis
  • 3.1. Veicināt ilgtspējīgu zilo ekonomiku piekrastes, salu un iekšzemes apgabalos un veicināt ilgtspējīgu zvejniecības un akvakultūras kopienu attīstību
 • Kārta noslēgusies
  • 10.10.2022.-10.11.2022.
 • Īstenošanas vieta
  • Latvijas teritorija

Lauku atbalsta dienests izsludina vietējo rīcības grupu projektu iesniegumu pieņemšanu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam (LAP) pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma “Sagatavošanās atbalsts” un Rīcības programmas 2021.-2027. gadam (RP) darbības veidā “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošana” (turpmāk – RP darbības veids).

Stratēģijas sagatavošanai tik piešķirts vienreizējs maksājums 20 000 (divdesmit tūkstoši) euro apmērā LAP apakšpasākumā vai RP darbības veidā.

Svarīgi!

Projektu pieteikumu iesniegšana notiek tikai LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).


Vietējai rīcības grupai  sešu mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma saņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā vietējās attīstības stratēģija!

Datums

Atteiktā finansējuma daļa, EUR

Rezervētais finansējums, EUR

Atlikums, EUR

21.03.2023.

28.03.2023.

04.04.2023.

11.04.2023.

18.04.2023.

25.04.2023.

02.05.2023.

09.05.2023.

16.05.2023.

23.05.2023.

30.05.2023.

06.06.2023.

13.06.2023.

20.06.2023.

27.06.2023.

04.07.2023.

11.07.2023.

 

18.07.2023.

 

25.07.2023.

 

01.08.2023.

 

08.08.2023.

 

15.08.2023.

 

22.08.2023.

 

29.08.2023.

 

05.09.2023.

 

12.09.2023.

 

19.09.2023.

 

26.09.2023.

 

03.10.2023.

 

10.10.2023.

 

17.10.2023.

 

24.10.2023.

 

31.10.2023.

 

07.11.2023.

 

14.11.2023.

 

21.11.2023.

 

28.11.2023.

 

05.12.2023.

 

12.12.2023.

 

19.12.2023.

 

26.12.2023.

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 870,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5607,17 (ELFLA)

42167,40 (EJZF)

11697,72 (ELFLA)

62778,71 (EJZF)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149246,97 (EJZF)

0,00

0,00

0,00

188841,69 (EJZF)

2216,31 (ELFLA)

4250,64 (EJZF)

0,00

0,00

0,00

0,00

7818,20 (ELFLA)

230172,60 (EJZF)

0,00

0,00

793,88 (ELFLA)

0,00 (EJZF)

26413,93 (ELFLA)

0,00 (EJZF)

0,00 (ELFLA)

93283,32 (EJZF)

0,00 (ELFLA)

0,00 (EJZF)

21830,04 (ELFLA)

1000,15 (EJZF)

0,00 (ELFLA)

0,00 (EJZF)

0,00

0,00

86 692,00

86 692,00

86 692,00

86 692,00

86 692,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2524,17

2524,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3125,65 (ELFLA)

0,00

9017,14 (ELFLA)

0,00 (EJZF)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33810,73 (ELFLA)

0,00 (EJZF)

0,00

0,00

0,00

0,00

- 86 692,00

- 86 692,00

- 86 692,00

- 86 692,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2524,17

3083,00 (ELFLA)

42167,40 (EJZF)

14780,72 ELFLA)

104946,11 (EJZF)

14780,72 (ELFLA)

104946,11 (EJZF)

14780,72 (ELFLA)

104946,11 (EJZF)

14780,72 (ELFLA)

104946,11 (EJZF)

14780,72 (ELFLA)

104946,11 (EJZF)

14780,72 (ELFLA)

104946,11 (EJZF)

14780,72 (ELFLA)

104946,11 (EJZF)

14780,72 (ELFLA)

104946,11 (EJZF)

14780,72 (ELFLA)

104946,11 (EJZF)

14780,72 (ELFLA)

104946,11 (EJZF)

14780,72 (ELFLA)

254193,08 (EJZF)

14780,72 (ELFLA)

254193,08 (EJZF)

-11655,07 (ELFLA)

443034,77 (EJZF)

-4854,24 (ELFLA)

447285,41 (EJZF)

4854,24 (ELFLA)

447285,41 (EJZF)

4854,24 (ELFLA)

447285,41 (EJZF)

12672,44 (ELFLA)

677458,01 (EJZF)

12672,44 (ELFLA)

677458,01 (EJZF)

13466,32 (ELFLA)

677458,01 (EJZF)

39880,25 (ELFLA)

677458,01 (EJZF)

39880,25 (ELFLA)

770741,33 (EJZF)

39880,25 (ELFLA)

770741,33 (EJZF)

-27899,56 (ELFLA)

771741,48 (EJZF)

27899,56 (ELFLA)

771741,48 (EJZF)

Periods Dokuments  Pieejamais publiskais finansējums, EUR
10.10.2022.-10.11.2022 Paziņojums 20 000,00 vienreizējs maksājums
02.07.2021.-02.08.2021 Paziņojums  19 038 968,00

Vietējās attīstības stratēģiju īstenošanas teritorija:

LAP pasākums:  visa Latvijas teritorija, izņemot valstspilsētas (Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Liepāja, Ogre, Rēzekne, Rīga, Valmiera, Ventspils) ir no 10 000 līdz 125 000 iedzīvotāju;

RP pasākums: pagasti, novadu pilsētas un valstspilsētas (Liepāja, Jūrmala, Ventspils), kas robežojas ar Baltijas jūru vai Rīgas līci, izņemot Rīgas valstspilsētu un darbības teritorijā ir no 10 000 līdz 125 000 iedzīvotāju.

Atbalsta pretendents: biedrība vai nodibinājums

 • ir reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā;
 • nav pasludināts juridiskas personas maksātnespējas process, tā neatrodas likvidācijas procesā, tās darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta vai netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process;
 • nav nodokļu parādu, kuri kopsummā pārsniedz 1000 euro, izņemot nodokļu parādus, kuru samaksas termiņš ir pagarināts;
 • nav neatmaksāta Lauku atbalsta dienesta konstatēta neatbilstoši izlietota publiskā finansējuma par saņemto atbalstu darbības nodrošināšanai, prasmju apguvei un teritorijas aktivizēšanai plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam un arī pārejas laikā 2021. un 2022. gadā;
 • ir izveidota lēmējinstitūcija institūcija atbilstoši regulas 2021/1060 31. panta 2. punkta "b" apakšpunktam;

LAP - Lēmējinstitūcijā ir iekļauti lauksaimnieku interešu pārstāvji (fiziskas personas, kas darbojas jebkurā lauksaimniecības jomā, juridiskas personas, kas veic saimniecisko darbību lauksaimniecības jomā, vai nevalstiskās organizācijas, kas pārstāv lauksaimnieku intereses), lauku sieviešu interešu pārstāvji (sievietes, kuru dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, vai nevalstiskās organizācijas, kas pārstāv lauku sieviešu intereses) un jauniešu interešu pārstāvji (fiziskas personas vecumā līdz 25 gadiem vai nevalstiskās organizācijas, kas pārstāv jauniešu intereses).

RP - vismaz viena trešā daļa no lēmējinstitūcijā pārstāvētajām privātpersonām ir fiziskas vai juridiskas personas, kas veic saimniecisko darbību zivsaimniecības jomā vai ir nodarbinātas zivsaimniecībā, kā arī tādu biedrību pārstāvji, kuras pārstāv tikai zivsaimniecības nozares intereses.

 • ir izraudzīts administratīvais vadītājs;
 • ir izveidota projektu vērtēšanas komisija;
 • ir noteikti konkrēti vietējās teritorijas attīstības virzieni, kas pamatoti ar vietējām vajadzībām;
 • VRG darbības teritorijā gada laikā pirms vietējās attīstības stratēģijas iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā ir rīkots vismaz viens iedzīvotāju informēšanas pasākums;

Atbalsta apmērs:

Vietējai rīcības grupai kurai tiek apstiprināts projekta iesniegums, sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai tik piešķirt vienreizējs maksājums 20 000 (divdesmit tūkstoši) euro apmērā.

2022.gada 16.augusta noteikumi Nr.509 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2023.–2027. gadam sagatavošanai un īstenošanai”;

Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2013. gada 17. decembra Regulai Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (turpmāk – regula Nr. 1303/2013);

Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2021. gada 24. jūnija Regulai 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk – regula 2021/1060);

Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2021. gada 2. decembra Regulai​ 2021/2115, ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko atceļ Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 (turpmāk – regula 2021/2115);

Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2021. gada 7. jūlija Regulai 2021/1139, ar ko izveido Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un groza Regulu (ES) 2017/1004.

Sešu mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma saņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) izstrādāta vietējās attīstības stratēģija.