Plānošanas periods
2023-2027
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta izsludināta
Nozare
Aitkopība Cūkkopība Kazkopība Liellopu nozare Piensaimniecība Zirgkopība Cita lopkopības nozare Augkopība Biškopība Lopkopība
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona Zemnieku saimniecība
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)
 • Kārta atvērta
  • 22.07.2024. - 22.08.2024.
 • Pieejamais finansējums
  • 20 000 000 EUR
 • Atbalsta pretendents
  • Pārstrādes uzņēmums
  • Primārās lauksaimniecības ražotājs, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu pārstrādi
  • Ražotājs mājas apstākļos (kura kopējais apgrozījuma vidēji pēdējos trijos noslēgtajos gados nepārsniedz 200 000 EUR)

Intervences mērķis ir palielināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un pievienoto vērtību, augstas pievienotās vērtības produktu (tostarp bioloģisko) ražošanu, sekmējot produktivitātes celšanu, kā arī eksportspējīgu inovatīvu produktu ražošanu.

Noteikumu Nr. 303 135. punkts paredz, ka attiecināmajām izmaksām piemēro Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas elektroniskā rīku (tehnikas un iekārtu katalogu), izņemot šādas kategorijas:

 • automatizētā vai robotizētā pārstrādes procesa vadības, kontroles un uzskaites tehnika un iekārtas un programmnodrošinājums;
 • specializētā tehnika un iekārtas (ražošanas iekārtas, kas nepieciešamas projekta mērķa sasniegšanai);
 • jaunu būvju būvēšana un pārbūve.

Projekta īstenošanā izmantotās pamatizejvielas ir lauksaimniecības produkti. Projekta īstenošanā iegūtais galaprodukts ir:

 • produkts, kas iekļauts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā;
 • produkts, kas nav minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, bet atbilst šādam Eiropas Savienības kombinētās nomenklatūras kodam: 04031051–04031099, 04039071–04039099, 04052010–04052030, 1518, 1704, 1805, 1806, 1901–1905, 20041091, 20052010, 2103, 2104, 2105, 2106, 2202 (tikai dabīgi raudzēts kvass ar alkohola saturu līdz 0,5 tilp. %), 2203, 3501 un 3502 un 35040090.
Svarīgi!

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei  pusotrs gads, ja tiek veikta būvniecība, pārbūve un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi  divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.


Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS). Tālrunis uzziņām +371 67095000.

Atbalstāmās aktivitātes

 1. Investīcijas jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēti lauksaimniecības produktu pārstrādei (tostarp pirmapstrādei un iepakošanai);
 2. Jaunu būvju būvniecība vai esošo būvju pārbūve;
 3. Būvju ierīkošana – būvdarbus inženierbūves montāža, ieguldīšana vai novietošana pamatnē vai būvē;
 4. Būvju novietošana – būvdarbus iepriekš izgatavotas būves salikšana no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem;
 5. Būvju atjaunošana (būve tiek tehniski vai funkcionāli uzlabota, telpu pārveidošana/pielāgošana  ražošanas vajadzībām, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju, un ieguldījumus gaisa vai ūdens piesārņojuma samazināšanas tehnoloģijās.

!! Būvniecība atbalstāma tikai pamatojoties uz līgumu ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu izpildi.

Atbalstu nepiešķir:

 • alkoholisko dzērienu ražošanai (izņemot tādu dabiski raudzētu dzērienu ražošanu, kuros alkohola saturs nepārsniedz 12 (divpasmit) procentus, ja projektu īsteno teritorijā ārpus valstspilsētām);
 • esošiem ražotājiem mājas apstākļos, kuru kopējais apgrozījums ir lielāks par 200 000 euro.

Atbalsta intensitāte

Atbalsta intensitāte no 20 % - 50 %

Pamata atbalsta intensitāte ir 20 % un to palielina atbalsta pretendentiem:

 • kas ražo pārtikas kvalitātes shēmas produktus - 5 %;
 • kas ražo vismaz piecus pārtikas produktus, kas atbilst ieteicamo pārtikas produktu izvēles kritērijiem (saskaņā ar noteikumu Nr.303 4. pielikumu) - 5 %;
 • ja projekta rezultātā tiek ieviesta inovācija - 5 %;
 • ja, īstenojot projektu, pārstrādei vismaz 80 % apmērā tiek izmantota vietējā izejviela - 10 %;
 • ja īstenojot projektu tiek nodrošināta piena pārstrādes nozares uzņēmumu sadarbība kopīgu eksporta mērķu īstenošanai - 5 %;
 • eksportējošiem saimnieciskās darbības veicējiem (eksporta apjoms vismaz 15 %) - 10 %;
 • ja projekts ir vērsts uz aprites ekonomikas principu ievērošanu – bezatlikumu tehnoloģijas izmantošanu pārstrādē vai videi saudzīga iepakojuma izmantošanu - 5 %.

Ražotājiem mājas apstākļos vai lauksaimniekam, kas uzsāk vai jau veic pārstrādi, pamata atbalsta intensitāte - 40 %.


Svarīgi!

! Inovācija ir jauna produkta ieviešana ražošanā, kas veicina jaunu tirgus segmentu izveidošanos, Latvijā līdz šim neražotu produktu ražošanas uzsākšana, zinātniskās, tehniskās vai citas jomas idejas izstrādnes un tehnoloģijas ieviešana ražošanas procesā tirgū pieprasīta konkurētspējīga produkta ražošanai (Noteikumi Nr.303 3.9. apapkšpunkts).

Lai iegūtu papildus punktus projektu atlases kritērijā "Inovācija" un papildus intensitāti, jāiesniedz  atzinums, ko sagatavojusi zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija, kas nodarbojas ar zināšanu un tehnoloģiju pārneses pasākumu atbalstīšanu un veicināšanu.


Attiecināmo izmaksu apmērs

 • Eksportspējīgs saimnieciskās darbības veicējs – 3 000 000 EUR;
 • Saimnieciskās darbības veicējs, kas attīsta vai ievieš bioloģisko lauksaimniecības primāro produktu pārstrādi – 3 000 000 EUR;
 • Saimnieciskās darbības veicējs, kas nodrošina piena pārstrādes nozares saimnieciskās darbības veicēju sadarbību kopīgu eksporta mērķu īstenošanai – 3 000 000 EUR;
 • Saimnieciskās darbības veicējs, kas pārstrādā l/s produktus vai plāno uzsākt to pārstrādi vietējā tirgū – 1 500 000 EUR;
 • Ražotājs māja apstākļos – 200 000 EUR.

Svarīgi!

Eksportspējīgs  saimnieciskās darbības veicējs ir tāds uzņēmums, kas pēdējā noslēgtajā gadā ir eksportējis saražoto produkciju vismaz 15 procentu apmērā no sava kopējā lauksaimniecības produktu pārstrādes apgrozījuma;

! Maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs nepārsniedz atbalsta pretendenta neto apgrozījumu no lauksaimniecības produktu pārstrādes un ražošanas vidēji pēdējos trijos noslēgtajos gados pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vairāk par piecām reizēm.


Vietējā pamatizejviela

Ja projekts tiek īstenots valstspilsētā* pretendentam pirms projekta iesniegšanas ir jābūt noslēgtam sadarbības līgumam par vietējās izcelsmes pamatizejvielas  iepirkšanu vai iepriekšējā pārskata gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir iepircis vietējo pamatizejvielu, kas no kopējās pretendenta iepirktās pamatizejvielas apjoma ir vismaz:

 • 40 % gaļas pārstrādes sektorā;
 • 30 % augļu un dārzeņu pārstrādes sektorā;
 • 50 % maizes, miltu konditorejas, sausiņu, cepumu vai augu eļļu un proteīnus saturošas dzīvnieku barības ražošanas sektorā;
 • 70 % pārējos sektoros.

* Valstspilsētas ir Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Ogre, Rēzekne, Rīga, Valmiera, Ventspils

Vietējās izcelsmes pamatizejvielas apjomu Atbalsta pretendentam jāpalielina vismaz par 10 % trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas (izņemot gadījumu, ja vietējo pamatizejvielu īpatsvars jau pārsniedz 70 %) un nesamazina to visā turpmākajā saistību periodā (attiecas, ja projekta īstenošanas vieta ir valstspilsēta).

! Vietējās izcelsmes pamatizejviela ir lauksaimniecības produkti, kas iepirkti no tāda primārā ražotāja, saimnieciskās darbība sveicēja vai kooperatīvās sabiedrības, kas neatrodas tālāk par 300 kilometriem no projekta īstenošanas vietas.

! Pamatizejviela ir Atbalsta pretendenta iepirkta izejviela, kura paredzēta lauksaimniecības produktu pārstrādei un kurai pēc apjoma ir vislielākais īpatsvars Atbalsta pretendenta iepirkto izejvielu sarakstā;


Svarīgi!

Ja projekta īstenošanas vieta ir valstspilsēta/vai Atbalsta pretendents pretendē uz atlases kritēriju punktiem un/vai papildus intensitāti par vietējās izejvielas izmantošanu jāiesniedz pamatojoši dokumenti (grāmatvedības vai noliktavas datu  uzskaite, sadarbības līgumi) par kopējās iepirktās izejvielas daudzumu un tās izcelsmi projekta iesnieguma iesniegšanas gadā vai iepriekšējā pārskata gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.


Eksports

Eksportspējīgiem uzņēmumiem (uzņēmuma eksports vismaz 15%), kas pretendē uz papildus intensitāti vai Atbalsta pretendentiem, kas pretendē uz rindošanas atlases punktiem kritērijā “Produkcijas realizācija ārējos tirgos”, projekta īstenošanas rezultātā kāpinot pārstrādes produkcijas apjomu vai apgrozījumu ārējos tirgos:

 • jāiesniedz pamatojošus dokumentus  par eksporta  faktisko apjomu un apgrozījumu uzņēmumā;    
 • jāsniedz informācija kā Projektā plānotā investīcija saistīta un kā tā veicinās plānoto eksporta pieaugumu;
 • jāsniedz informāciju par eksportspējīgiem produktiem un eksporta tirgiem;
 • jāsniedz informācija par eksporta kāpināšanas stratēģiju (kādi pasākumi tiks veikti, lai sasniegtu plānoto eksporta pieaugumu, uz kādām valstīm tiks veikts eksports u.c.);
 • jāsniedz informācija par galvenajiem riskiem, kas var ietekmēt eksporta veiksmīgu pieaugumu un kā tos plānots pārvaldīt/mazināt. 
Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR
1.kārta 22.07.2024.- 22.08.2024.

Paziņojums

20 000 000