Plānošanas periods
2023-2027
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta atvērta
Nozare
Vietējās teritorijas attīstība LEADER
Atbalsta saņēmējs
Vietējā rīcības grupa
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)

Intervencē atbalstāmas šādas aktivitātes:

"Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" aktivitātes mērķisstimulēt uzņēmējdarbības attīstību un konkurētspēju, produktu un pakalpojumu izveidi, jaunu darbavietu radīšanu, ieviest inovatīvas tehnoloģijas un prakses, tostarp digitālus risinājumus, veicināt vietējo resursu produktīvu un ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī paaugstināt darbinieku kvalifikāciju un sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto personu iesaistīšanu darba tirgū.

"Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas" aktivitātes mērķis – veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā kapitāla un cilvēkkapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tādējādi palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam.

Svarīgi!

Pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" ietvaros projektu iesniegumi jāiesniedz, tikai izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).

Projekta īstenošanas termiņi:

  • Ja tiek veikta būvniecība – divi gadi no Dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
  • ja projektu īsteno aktivitātē ”Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma darbības nodrošināšanas izmaksas”, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas- divi gadi no Dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
  • ja projekta īstenošanai saņem fiksētas summas maksājumu ar budžeta projektu “Lauku biļete” – līdz trīs gadiem no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
  • ja projekta īstenošanai saņem fiksētas summas maksājumu “Jauniešu iniciatīvas”- līdz 18 mēnešiem no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
  • Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Publisko finansējumu aktivitātēs var saņemt, ja:

  • projekts atbilst vietējās attīstības stratēģijai;
  • projekta  īstenošana dod ieguldījumu  vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijai, tostarp lauku teritorijai (Latvijas teritorija, izņemot valstspilsētas un pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju);
  • projektu īsteno vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā;

Vietējā rīcības grupa var ierobežot atbalstāmās jomas un darbības, atbalsta saņēmējus, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas, nosakot tās vietējās attīstības stratēģijā vai izsludinot projektu pieņemšanas kārtu.

Aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" ir 40 % , bet vietējā attīstības stratēģijā noteiktos gadījumos tā var tik paaugstināta līdz 65 % vai 75%;

Aktivitātē «Kopienu spēcinošas un vietas attīstības sekmējošas iniciatīvas» ir 70 %, bet vietējā attīstības stratēģijā noteiktos gadījumos tā var tik paaugstināta līdz  90 %;

Metodika “Fiksētas summas maksājums ar budžeta projekta aprēķina metodi  “Lauku biļete” un to piemērošana Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plānā 2023.-2027.gadam”.

Metodika “Fiksētas summas maksājums “Jauniešu iniciatīva” un to piemērošana Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plānā 2023.-2027.gadam”. 

Metodika “Vienotās likmes finansējums sagatavošanas un vispārējām izmaksām un to piemērošana Kopējās Lauksaimniecības politikas stratēģiskā plānā 2023.-2027.gadam”

Vadlīnijas finanšu korekcijas piemērošanai lauku attīstības projekta veida intervencēs un zivsaimniecības projektos

https://www.lad.gov.lv/lv/media/6774/download?attachment 

Vadlīnijas lauksaimniecības izglītības atbilstības izvērtēšanai 

 

a